Назва статті Теоретико-правові основи співробітництва України з міжнародними судовими установами
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [95-101]
Анотація

Співробітництво з міжнародними судовими установами — один із пріоритетних напрямів розвитку у кримінальному процесі. Однак повноцінна співпраця на цьому етапі не можебути реалізована з огляду на низку проблем теоретико-правового характеру. Зокрема, йдеться про необхідність розробки та удосконалення термінологічного апарату: понять «міжнародні судові установи» та визначення їх системи; «вирок міжнародної судової установи». Під «міжнародною судовою установою» пропонуємо розуміти судовий або інший орган, наділений аналогічними повноваженнями, спрямованими на здійснення кримінального провадження (правосуддя), створений на підставі міжнародного договору або рішенням міжнародної організації, офіційну згоду на юрисдикційність якого надано законодавчим органом держави у визначеному внутрішнім законодавством порядку. Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України дає змогу дійти висновку про наявність правових передумов для повноцінного співробітництва, що має здійснюватися у всіх можливих процесуальних формах (видачі правопорушників міжнародній судовій установі, вчиненні необхідних процесуальних дій в інтересах правосуддя щодо справи, яка перебуває у провадженні останньої), однак Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає взаємодію тільки у формі визнання та виконання вироків міжнародних судових установ і прийняття осіб, засуджених такими судами до позбавлення волі в порядку, аналогічному визнанню та виконанню вироків судів іноземних держав. Передумовою визнання і виконання вироків міжнародних судових установ є визнання юрисдикції відповідної міжнародної судової установи, а для можливості процесуально визнати і виконати вирок — наявність відповідної юридичної процедури. Тобто існуюча правова база для повноцінного здійснення міжнародного співробітництва з міжнародними судовими установами потребує удосконалення, зокрема, шляхом створення національного механізму реалізації прийнятих зобов’язань (із чітким визначенням термінів), узгодження з внутрішньо національним законодавством та чітким розмежуванням юрисдикції міжнародних судових установ із національними судами.

Ключові слова міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, міжнародне правосуддя, міжнародні судові установи, міжнародні трибунали, міжнародний кримінальний процес, Міжнародний кримінальний суд
References