Назва статті Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [137-145]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-137
Анотація

Результати інтелектуальної діяльності є найціннішою частиною капіталу суб’єктів інноваційних відносин, договори щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності відіграють особливу роль на практиці. Це зумовлює необхідність наукового дослідження договорів у сфері ІТ із фокусуванням на об’єктах права інтелектуальної власності. Мета статті полягає у: проведенні теоретичного аналізу договорів щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності у сфері ІТ; розгляді двох груп договорів, за допомогою яких здійснюється регулювання відносин у сфері ІТ, до першої з них належать договори про створення та використання комп’ютерних програм, до другої – договори, пов’язані з нерозголошенням комерційної таємниці як різновиду конфіденційної інформації. На відповідних прикладах із законодавства та практики США показано необхідність впровадження у законодавство України основних правових тенденцій і традицій в економічно розвинутих країнах. Проаналізовано внутрішнє законодавство України та міжнародні нормативно-правові акти, за допомогою яких здійснюється регулювання договірних відносин у сфері ІТ. Автор доходить висновку про необхідність визнання адаптації законодавства та практики України до встановлених в економічно розвинутих державах традицій договірного регулювання відносин у вказаній сфері шляхом: спрощення договірних механізмів, що застосовуються в процесі документальної фіксації змісту правовідносин; ґрунтовного вивчення комерційної таємниці, умови захисту та договірне використання якої є вирішальним фактором економічного розвитку в сфері ІТ.

 

Ключові слова право інтелектуальної власності; договори; розпоряджання правами інтелектуальної власності; інформаційні технології; комп’ютерні програми; комерційна таємниця
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv (Paryzkyi akt vid 24 lypnia 1971 r., zminenyi 2 zhovtnia 1979 r.) [Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act of July 24, 1971, amended on 2 October 1979)] URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_051(accessed: 25.11.2017) (in Ukrainian). 
2. Dyrektyva Rady Yevropeiskoho spivtovarystva pro pravovu okhoronu kompiuternykh prohram (91/250/YeES) [Council Directive of the European Community on Legal Protection of Computer Programs] vid 14 travnia 1991 r. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/994_065 (accessed: 25.11.2017) (in Ukrainian). 
3. Pro avtorske pravo ta sumizhni prava [On Copyright and Related Rights]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 23 hrudnia 1993 r. № 3792-XII. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3792-12 (accessed: 23.11.2017) (in Ukrainian). 
4. Pro perelik vidomostei, shcho ne stanovliat komertsiinoi taiemnytsi [On the List of Information not Regarded as the Trade Secret]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 9 serpnia 1993 r. № 611. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF (дата звернення: 28.11.2017) (in Ukrainian). 
5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo vrehuliuvannia pytan avtorskoho prava i sumizhnykh prav [On Amendments to Some Acts of Legislation Concerning the Harmonization of Issues of Copyright and Related Rights]: proekt Zakonu Ukrainy [Draft Law of Ukraine] vid 26 veresnia 2017 r. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=732fbde6-d449-4e6a- 88e8- 4d817e4bc241&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZa konodavchikhAktivSchodoVreguliuvanniaPitanAvtorskogoPravaISumizhnikhPrav (accessed: 27.11.2017) (in Ukrainian). 
6. Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav [On the Application by Courts of the Legislative Provisions in Cases for the Protection of Copyright and Related Rights]: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Decree of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] vid 4 chervnia 2010 r. № 5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10 (accessed: 26.11.2017) (in Ukrainian). 
7. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40–44. St. 356 (in Ukrainian). 
8. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights] vid 15 kvitnia 1994 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (accessed: 28.11.2017) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
9. Ghosh S and others, Intellectual Property: Private Rights, the Public Interest, and the Regulation of Creative Activity (American Casebook Series) (Thomson/West 2007) (in English). 
10. Milgrim M R and Bensen E E, Milgrim on Trade Secrets (Matthew Bender 2011) (in English). 
11. Kapitsa Yu ta Stupak S ta Zhuvaka O, Avtorske pravo i sumizhni prava v Yevropi [Copyright and Related Rights in Europe] (Lohos 2012) (in Ukrainian). 
12. Zhylinkova O, Dohovirne rehuliuvannia vidnosyn shchodo intelektualnoi vlasnosti v Ukraini ta za kordonom [Contractual Regulation of Intellectual Property Relations in Ukraine and Abroad] (Yurinkom Inter 2015) (in Ukrainian). 

Articles 
13. Androshchuk H, ‘Zakhyst komertsiinoi taiemnytsi v SShA: protydiia ekonomichnomu shpyhunstvu’ [‘Trade Secret Protection in the United States: Combating Economic Espionage’] (2013) (9) 1 Nauka ta innovatsii 80 (in Ukrainian). 

Websites 
14. Brown E, ‘Web developer gave implied copyright license to clients; court awards summary judgment to defendants in infringement action’ (Internetcases, 5 April 2005) accessed 27 November 2017 (in English). 

Newspaper articles 
15. Ortynskaja M, ‘Kak uregulirovat’ otnoshenija avtorov s gosudarstvom i podtolknut’ razvitie ІT-industrii’ [‘How to Harmonize the Relations of Authors with the State and to Encourage the Development of IT-Industry’] Zakon i Biznes (Kiev, 21 Oktjabr’ 2017) accessed 26 November 2017 (in Russian).