Назва статті Наднаціональність як правова реальність міжнародної інтеграції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [214-231]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-214
Анотація

Актуальною є проблематика моделей реалізації, критеріїв кваліфікації та характерних особливостей наднаціональності як правової реальності, що супроводжує процес міжнародної інтеграції, яка відбувається на ціннісних засадах, inter alia, поваги до основоположних прав. Доцільно виокремити сутнісно типові для наднаціонального інтеграційного об’єднання ознаки, проаналізувати сучасну практику реалізації наднаціональної компетенції та вплив глобалізаційних процесів на неї, узагальнити визначені у доктрині та судовій практиці ознаки, й на цій основі дослідити феномен наднаціональності як сучасну правову реальність міжнародної інтеграції. Метою статті є висвітлення критеріїв кваліфікації наднаціональності як правової реальності, що супроводжує міжнародну інтеграцію, розкриття тенденцій її розвитку як чинника і прояву інтеграційних процесів. Значну увагу приділено особливостям наднаціонального механізму, здатного діяти, не заручаючись згодою держав-членів інтеграційного об’єднання у кожному окремому випадку. Наголошено, що поява терміна “наднаціональність” передувала її становленню на практиці. Більшість учених пов’язують її виникнення із європейською інтеграцією, вважаючи, що цей неологізм запроваджено у науковий обіг завдяки федералістському напряму європейської політико-правової думки, який є її концептуальною основою. Зазначено, що на відміну від участі держав у міжнародних організаціях, членство в інтеграційних об’єднаннях, зокрема в Європейському Союзі, зумовлює обмеження державами своїх суверенних прав, частину з яких вони йому передають. При цьому таке передання не може трактуватись як їхня втрата або втрата своєї суверенної ідентифікації, адже лише держава є носієм суверенітету. Йдеться про добровільне передання певних елементів внутрішньої компетенції держави та одночасну дію на її території національної і наднаціональної юрисдикцій, співвідношення яких визначається обсягом предметних/юрисдикційних повноважень наднаціональних інституцій, необхідних для регулювання, а на його основі – управління конкретними сферами діяльності. Зроблено висновки, що найбільш промовистим прикладом є обсяг і реалізація наднаціональної компетенції ЄС як головного архітектора наднаціональних механізмів, діяльність якого охоплює практично всі сфери, притаманні державі. Наголошено на тому, що в ЄС тісно переплелися елементи національного, міждержавного і наднаціонального регулювання, вказуючи на його самобутні унікальні особливості, що включають гнучкість підходів до застосування наднаціональності як практичного інструменту розвитку інтеграції. Запропоновано авторське визначення наднаціональності як політико-правової концепції передання державами на договірній основі інтеграційному об’єднанню частини суверенних прав, а також наділення його компетенцією щодо їхньої реалізації та прийняття у межах цієї компетенції обов’язкових рішень не лише для держав-членів,, а й, в окремих випадках, для фізичних і юридичних осіб, які перебувають під їхньою юрисдикцією. Встановлено, що наднаціональним інституціям ЄС передані для регулювання не власне матеріальні сфери, а лише певні їх складові з відповідним обсягом повноважень і саме від них залежить, наскільки активно та ефективно ЄС скористається наданими йому можливостями, що може стати предметом подальших наукових розвідок.

 

Ключові слова наднаціональність; суверенітет; Європейський Союз; основопо ложні права; субсидіарність; інтеграція
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the Euro pean Union, C 326/01, Vol 55, 26 October 2012. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2012:326:TOC (accessed: 19.12.2017) (in English). 

2. Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty, 18 April 
1951. URL: https://www.cvce.eu/content/publication/1997/10/13/11a21305-941e-49d7- a171-ed5be548cd58/publishable_en.pdf (accessed: 19.12.2017) (in English)/ 

Cases 
3. Case 106/77 Simmenthal [1978] ECR 629. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0106&from=EN (accessed: 21.12.2017) (in English). 
4. Case 14/68 Walt v Wilhelm [1969] ECR 1. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61968CJ0014&from=IT (accessed: 20.12.2017) (in English). 
5. Case 26/62 Van Gend en Loos [1963] ECR 1. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026&from=EN (accessed: 20.12.2017) (in English). 
6. Case 6/64 Costa v ENEL [1964] ECR 585. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent (in English). 

7. Joined cases 7/56 аnd 3-7/57 Algera & Others v Common Assembly [1957-1958] ECR 
39. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61956CJ00 07&from=EN (accessed: 20.12.2017)(in English). 
8. Joined cases С-402/05 Р аnd С-415/05 Р Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission [2008] ECR I-06351. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ HR/ALL/?uri=CELEX:62005CJ0402 (accessed: 23.12.2017) (in English). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
9. Caporaso J and Madeira M, Globalization, Institutions and Governance (Washington DC 2012) (DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781446288221) (in English). 
10. Habermas J, The Crisis of the European Union. A Response (Polity Press 2012) (DO I:10.1017/S0008423915000335) (in English). 
11. Hamul’ák O and Stehlik V, European Union Constitutional Law: Revealing the Complex Constitutional System of the European Union (Palacky University Olomouc 2013) (in English). 
12. Monnet J, Memoirs (1st ed, Doubleday & Company 1978) (in English). 
13. Price D, Schuman or Monnet? The Real Architect of Europe. Robert Schuman Speeches and Texts on the Origin, Purpose and Future of Europe (Brussels 2004) (in English). 
14. Schermers H and Blokker N, International institutional law: unity within diversity (5th rev ed, Martinus Nijhoff Publishers 2011) (DOI:10.1163/ej.9789004187962.i-1273) (in English). 
15. Maklakov V, Konstitucii zarubezhnyh gosudarstv [Constitutions of Foreign Countries] (4-e izd, Volters Kluver 2003) accessed 15 December 2017 (in Russian). 

Edited books 
16. Blanke H-J, Article 1 ‘Establishment and Functioning of the Union’ in H-J Blanke, S Mangiameli (ed), The Treaty on European Union (TEU) A Commmentary (Springer- Verlag 2013) (DOI:10.1007/978-3-642-31706-4) (in English). 
17. Muravev V, ‘Realizacija norm prava Evropejskogo Sojuza vo vnutrennih pravoporjadkah gosudarstv-chlenov’ [‘Implementation of the law of the European Union in the Internal Law of the Member States’] v Melnik A, Melnik S, Korotkij T (red), Mezhdunarodnoe pravo kak osnova sovremennogo miroporjadka Liber Amicorum k 75-letiju prof V N Denisova [International Law as the Foundation of Modern World Order Liber Amicorum Professor Volodymyr Denysov in Honour of his 75th Birthday] (Fenіks 2012) (in Russian). 

Scientific report 
18. Kuleba D, ‘Pryntsyp nadnatsionalnosti u mizhnarodnomu pravi’ [‘Principle of Supranationality in International Law’] (Instytut mizhnarodnykh vidnosyn Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv 2011) (i n Ukrainian).