Назва статті Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [63-71]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-063
Анотація

Формування цивілістичної теорії реалізації інформаційних прав пов’язане із низкою питань, що випливають із особливостей як самого об’єкта інформаційних відносин, так і зі специфічних правомочностей суб’єктів інформаційних прав, за допомогою яких реалізується інформаційне цивільне право. Звідси – необхідність опрацювання єдиного чи принаймні узагальнюючого підходу в питаннях дотримання, виконання, використання і застосування норм інформаційного права, максимально можливого визначення усіх правомочностей суб’єктів цивільного права для реалізації їх прав в інформаційній сфері. Метою статті є аналіз сформованих у доктрині цивільного права з урахуванням законодавчих і практичних аспектів підходів до розуміння принципів, форм та способів реалізації цивільних прав для вироблення цілісного уявлення про особливості реалізації специфічних правомочностей суб’єктів інформаційних відносин у цивільному праві, їх форм і способів, а також викладення власного бачення щодо цілей і найбільш ефективних із приватноправових позицій способів реалізації інформаційних прав в Україні. Встановлено, що вітчизняна цивільно-правова доктрина виробила на сьогодні загальну теорію реалізації цивільних прав, а також ґрунтовну і всеохоплюючу теорію інформаційних цивільних відносин. Однак цивільно-правові аспекти реалізації інформаційних прав, зокрема принципи, форми і способи їх реалізації, потребують подальшого дослідження. З’ясовано, що в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства важливо не лише закріплення норм інформаційного законодавства, а й їх дотримання, виконання, використання, а також застосування. Автор доходить висновку, що приватне право відповідно до притаманного йому диспозитивного методу регулювання суспільних відносин надає суб’єкту у сфері інформаційних цивільних правовідносин право самостійного вибору цілей, а також способів і засобів реалізації інформаційних прав. Основними під час реалізації інформаційного цивільного права є прості (дотримання, виконання, використання) і складні (застосування) форми реалізації права. Інформаційне цивільне право реалізується за допомогою комплексу правомочностей суб’єкта інформаційних відносин, основними серед яких є право створювати, виробляти, шукати, збирати, ознайомлюватися, одержувати (отримувати), фіксувати, знати, передавати, використовувати, поширювати (розповсюджувати), зберігати, охороняти і захищати інформацію тощо.

 

Ключові слова інформація; реалізація інформаційних прав; форми і способи реалі зації інформаційних прав; правомочності суб’єкта інформаційних відносин
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. st. 141 (in Ukrainian). 
2. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [The International Covenant on Civil and Political Rights]: pryiniato 16 hrudnia 1966 r. Heneralnoiu Asambleieiu OON, ratyfikovano Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR [ratified by Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR] № 2148-VIII 

vid 19 zhovtnia 1973 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (accessed: 
20.11.2017) (in Ukrainian). 
3. Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini [On the Printed Mass Media (the Press) in Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 16 lystopada 1992 r. № 2782- KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 1. st. 1 (in Ukrainian). 
4. Pro informatsiiu [On Information]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 2 zhovtnia 1992 r. № 2657-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 48. st. 650 (in Ukrainian). 
5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40–44. St. 356 (in Ukrainian). 

Bibliography 
Authored books 
6. Kokhanovska O, Teoretychni problemy informatsiinykh vidnosyn u tsyvilnomu pravi [Theoretical Issues of Information Relations in Civil Law] (Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet” 2006) (in Ukrainian). 
7. Shevchenko Ya, Tsyvilne pravo Ukrainy [Civil Law of Ukraine], T 1 (Kontsern “Vydavnychyi Dim “In Yure” 2003) (in Ukrainian). 

Edited books 
8. Bro Ju, Problemy primenenija prava [Issues of Law Application] (Al’bert Pigolkin red, Irkutskij gosudarstvennyj universitet imeni A A Zhdanova 1980) (in Russian). 
9. Lazarev V (red), Obshhaja teorija prava i gosudarstva [General Theory of Law and State] (2-e izd, Jurist” 1996) accessed 28 November 2017 (in Russian). 
10. Pigolkin A (red), Obshhaja teorija prava [General Theory of Law] (2-e izd, Izdatel’stvo Moskovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta imeni N Je Baumana 1998) accessed 28 November 2017 (in Russian).