Назва статті Доктринальні проблеми запровадження конституційної скарги в Україні
Автори

доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету (м. Ужгород, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9551-1203 michaelsavchyn7@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [39-54]
DOI 10.33498/louu-2018-12-039
Анотація

У статті здійснюється верифікація практики Конституційного Суду України (КСУ), яка із запровадженням конституційних скарг означає втілення надмірних обмежень у доступі до конституційного правосуддя. З точки зору поваги до гідності людини як провідної конституційної цінності аналізується природа прав і свобод людини, на основі чого розглядаються основні критерії прийнятності конституційних скарг. Проблематика розгляду конституційних скарг аналізується у контексті негативних і позитивних обов’язків держави, залежно від чого вирішується питання про те, чи істотний характер має порушення права як основоположного.

    Метою статті є розкриття доктринальних проблем запровадження конституційної скарги у світлі конституційних цінностей і принципів. Ці проблеми розглядаються через засади цілісного, автономного, динамічного та міжнародно-конформного тлумачення конституції як “відкритої” правової матерії на засадах юридичного силогізму. Спростовано розуміння прав людини як замкнутої системи понять, концепту конституційної юстиції як “суду права” та сформульовано підхід щодо ціннісно-цілісного розуміння прав людини при вирішенні конституційних скарг.

      При юридичній аргументації рішень КСУ істотне значення має додержання правил юридичного силогізму, який з урахуванням природи конституційної юстиції має потрійний характер: 1) визначати фактичний склад справи, беручи до уваги вимоги встановлення конституційності процедури ухвалення правового акта; 2) наскільки істотним та значущим для національної правової системи є порушення суб’єктивного публічного права; 3) субсидіарність конституційної скарги у систематиці правового захисту. Для розуміння основоположного характеру права, щодо якого скаржник домагається захисту перед Судом, має важливе значення вертикальна і горизонтальна структури права: 1) вертикальна структура прав людини характеризує відносини між державою та індивідом, з огляду на які держава несе обов’язок захисту особи від порушень з боку інших органів влади чи третіх осіб, а також забезпечення доступу до певних матеріальних і духовних благ; 2) горизонтальна структура прав людини зумовлює розуміння конституції як правопорядку, що встановлює гарантії взаємовідносин між приватними особами на засадах еквівалентності та рівності. Це дасть змогу скаржникам доводити перед КСУ порушення їхнього суб’єктивного публічного права як основоположного і значущого для правової системи.

 

Ключові слова конституційна скарга; конституційні цінності; людська гідність; права і свободи людини; прийнятність конституційних скарг; сутнісний зміст права
References

List of legal documents 
Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR (u redaktsii vid 2 chervnia 2016 r.). URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 
12.12.2018) (in Ukrainian). 
2. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2136-19 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny [About the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 hrudnia 1997 r. № 776/97-VR. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
4. Zemelnyi kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 25 zhovtnia 2001 r. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
5. European Court of Human Right, Shmushkovych v Ukraine, App. No. 3276/10, Judgment on 14 Novenmer 2013 URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128050 accessed 18 December 2018 (in English). 
6. European Court of Justice, Opinion 2/13 on the Court (Full Court), 18 December 2014. accessed 18 December 2018 (in English).
7. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 2 lystopada 2004 r. № 15-rp/2004. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v015p710-04 (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
8. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 1 chervnia 2016 r. № 2-rp/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v002p710-16 (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 22 travnia 2018 r. № 5-r/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/ dokument/5-r2018 (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 9 liutoho 1999 r. № 1-рп/99. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v001p710-99 (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 25 bereznia 1998 r. № 3-рп. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v003p710-98 (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
12. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Constitutional Court of Ukraine] vid 16 lypnia 2018 р. № 26-u(ii)/2018. URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/26-yii_2018.pdf (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
13. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Constitutional Court of Ukraine] vid 10 lypnia 1998 r. № 41-у. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v041u710-98 (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
14. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Constitutional Court of Ukraine] vid 21 zhovtnia 1997 r. № 53-у. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ vz53u710-97 (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
15. Ukhvala Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine] vid 1 lystopada 2018 r. № 67-u/2018. URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/67_y_2018.pdf (accessed: 18.12.2018) (in Ukrai nian). 
16. Ukhvala Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine] vid 5 serpnia 2018 r. № 31-у/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/31-y_2018.pdf (accessed: 18.12.2018) (in Ukrainian). 
17. Ukhvala Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine] vid 29 serpnia 2018 r. № 50-у/2018. URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/50-y_2018.pdf (accessed: 18.12.2018) (in Ukrai nian). 

Bibliography 
Authored books 
18. Shevchuk S, Osnovy konstytutsiyniyi yurisprudentsii [Basic of Constitutional Jurisprudence] (Ukrainskyi Centr Pravnychykh studiy 2001) (in Ukrainian). 

Edited books 
19. Lothar Michael and Martin Morlok, Grundrechte. 6. Auflage (Nomos Verlagsgesselschaft 2017) (in German). 
20. Isensee I i Kirchhof (eds), Gosudarstvennoe parvo Germanii [German State Law] (IGP RAN 1994) (in Russian). 

Journal articles 
21. Guenther Teubner, ‘Horizontal Effect of Constitutional Rights: A Legal Case on the Digital Constitution’ [2017] 03(01) The Italian Law Journal 193-205 (in English). 
22. Lottie Lane, ‘The Horizontal Effect of International human rights law in practice: A Comparative Analysis of the General Comments and Jurisprudence of Selected United Nations Human Rights Treaty Monitoring Bodies’ [2018] 5(1) European Journal of Comparative Law and Governance 5-88 (in English). 
23. Birmontene T i Yarashyunas E i Spruogis E , ‘General`ny doklad XIV Kongressa Konferencii evropeiskikh konstitucionnykh sudov’ [General Report XIV of the Congress of European Court`s Conference] [2008] 2(40)–3(41) Konstitucionnoe pravosudie: Vestnik organov konstutucionnoho controlya stran molodoy demokratii 70-245 (in Russian).