Назва статті Прогалина в праві як предмет конституційної скарги
Автори

кандидат юридичних наук, Національний радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні (м. Київ, Україна) Oleksandr.Vodyannikov@osce.org

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [128-147]
DOI 10.33498/louu-2018-12-128
Анотація

Змінами до Конституції України 2016 р. був запроваджений механізм конституційної скарги. Нормативна модель конституційної скарги, обрана українським конституцієдавцем, дає змогу особі після вичерпання всіх національних засобів юридичного захисту оскаржити до Конституційного Суду України (КСУ) консти туційність закону, застосованого в її остаточному рішенні. Право на звернення до КСУ з конституційною скаргою є конституційним правом, гарантованим ч. 4 ст. 55 Конституції України, а тому має тлумачитися у спосіб, що забезпечує ефективність цього положення. У такому контексті постає питання, чи може бути предметом конституційної скарги прогалина в праві, адже конституційні права і свободи можуть зазнавати порушень не тільки внаслідок дій органів державної влади, а й бездіяльності.

Метою статті є дослідження умов, за яких прогалина в праві може бути предметом конституційної скарги.

Виокремлення питання прогалин у праві в окремий предмет дослідження відбувається в XVIII–XIX ст. у період народження модерної держави і системи права, коли на місце полінормативності домодерного суспільства приходить ідея законодавчої монополії держави. Крім того, у цей період стає наочним таке явище, як lacuna legis, або прогалина в праві. Адже законодавча монополія і мононормативність, властиві модерній державі, витіснили і маргіналізували інші нормативні порядки, якими послуговувалася домодерна юриспруденція.

У статті здійснюється розрізнення між прогалинами права і прогалинами в праві. Прогалина права означає ситуацію ultra legem, тобто відсутність правового регулювання певних суспільних відносин. Натомість прогалина в праві охоплює два випадки: 1) “прогалини формулювання”, або “технічні прогалини”, коли відсутні нормативно-правові приписи у правовій системі, які суддя може використати для вирішення конкретної справи, або такі норми є неповними; 2) “аксіологічні”, або “оцінні”, прогалини, коли наявне правоположення не є належним, задовільним чи справедливим.

Прогалини права не можуть внаслідок самої своєї природи бути предметом конституційного контролю і, відповідно, предметом конституційної скарги.

Однак прогалини в праві мають бути предметом конституційного контролю за конституційними скаргами. Адже в такому разі йдеться як про якість “закону” загалом, так і про дотримання державою своїх позитивних обов’язків зокрема. І тому прогалини в праві, будь-то аксіологічні чи технічні (явні, теологічні, колізійні чи реальні) можуть бути предметом конституційної скарги, якщо їх наслідком є порушення будь-якого з прав і свобод, гарантованих розділом ІІ Конституції України.

Оскільки визначення змісту закону і, відповідно, прогалин в законі неможливе без звернення до судової практики, поняття “закон” для цілей ст. 1511 Конституції України має включати і практику його застосування судами. Зміст “закону” для цілей цієї статті має визначатися відповідно до тлумачення, яке надається йому судом. У цьому, власне, й полягає один із важливих мотивів встановлення вимоги щодо вичерпання всіх національних засобів юридичного захисту.

Прогалини в праві є саме тим мостом, який із точки зору юридичної техніки й аргументації пов’язує конституційні права і свободи та позитивні обов’язки держави для цілей конституційної скарги. Для цілей дієвості конституційного права на конституційну скаргу, гарантованого ст. 55 Конституції України прогалини в праві не тільки можуть бути предметом конституційної скарги, а й становлять той юридичний механізм, який поширює конституційний контроль на позитивні обов’язки держави через механізм конституційної скарги.

 

Ключові слова конституційна скарга; прогалина права; прогалина в праві; кодифікація; закон; Конституційній Суд України; позитивний обов’язок держави
References

List of Legal Documents
 
Legislation 
1. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks [Code of Commercial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Justice of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
4. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of Criminal Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro poriadok tymchasovoi dii na terytorii Ukrainy okremykh aktiv zakonodavstva Soiuzu RSR [On Procedure for Provisional Application on Certain Acts of USSR Legislation on the Territory of Ukraine]: рostanova Verkhovnoi Rady Ukrainy [Resolution of the Verhovna Rada of Ukraine] vid 12 veresnia 1991 r. № 1545-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1545-12 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro pravonastupnytstvo Ukrainy [On Succession of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 12 veresnia 1991 r. № 1543-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1543-12 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
8. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of Civil Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
9. General Report of the XIVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts on Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence [2008] Bulletin on Constitutional Case-Law 4 (in English). 
10. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Study on Individual Access to Constitutional Justice (CDL-AD(2010)039rev., 2011) (in English). 
11. Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Achour v France dated 29 March 2006, para 42 accessed 30 October 2018 (in English). 
12. Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Cantoni v. France dated 11 November 1996, para. 29 accessed 30 October 2018 (in English). 
13. Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Coëme and Others v. Belgium dated 22 June 2000, para 145 accessed 30 October 2018 (in English). 
14. Portuguese Constitutional Court. Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence. Portuguese Report for the XIVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts (2008) 3 accessed 30 October 2018 (in English). 
15. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny piatoi statti 21 Zakonu Ukrainy ‘Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii (sprava pro zavchasne spovishchennia pro provedennia publichnykh bohosluzhin, relihiinykh obriadiv, tseremonii ta protsesii) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Submission of the Verkhovna Rada of Ukraine’s Commissioner for Human Rights Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Provisions of Part Five, Article 21 of the Law of Ukraine ‘On Freedom of Conscience and Religious Organizations’ (Case of Early Notification about Public Worships, Religious Rites, Ceremonies and Processions)] vid 8 veresnia 2016 r. № 6-rp/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/ v006p710-16/sp:max25 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
16. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhennia tretoho rechennia chastyny pershoi statti 13 Zakonu Ukrainy “Pro psykhiatrychnu dopomohu” (sprava pro sudovyi kontrol za hospitalizatsiieiu nediiezdatnykh osib do psykhiatrychnoho zakladu) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Submission of the Verkhovna Rada of Ukraine’s Commissioner for Human Rights Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Provisions of the Third Sentence, Part One, Article 13 of the Law of Ukraine “On Psychiatric Care” (Case of Judicial Control Over Hospitalization of Incapacitated Persons to a Psychiatric Institution)] vid 1 chervnia 2016 r. № 2-rp/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v002p710-16 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
17. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) chastyny shostoi statti 216 Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Submission of the Verkhovna Rada of Ukraine’s Commissioner for Human Rights Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Part Six, Article 216 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine] vid 24 kvitnia 2018 r. № 3-r/2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v003p710-18 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
18. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Zaichenka Volodymyra Heorhiiovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia punktu 18 chastyny pershoi statti 293 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy u vzaiemozviazku zi statteiu 129 Konstytutsii Ukrainy (pro apeliatsiine oskarzhennia ukhval sudu) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Application of Citizen Zaichenko Volodymyr Heorhiiovych Concerning the Official Interpretation of the Provision of Clause 18, Part One, Article 293 of the Code of Civil Procedure of Ukraine with Reference to Article 129 of the Constitution of Ukraine (On Appeal Against Court Rulings)] vid 27 sichnia 2010 r. № 3-rp/2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-10 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
19. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Suboty Artema Anatoliiovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen punktu 2 chastyny pershoi statti 293 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro zabezpechennia apeliatsiinoho oskarzhennia ukhval sudu) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Application of Citizen Subota Artem Anatoliiovych Concerning the Official Interpretation of the Provisions of Clause 2, Part One, Article 293 of the Code of Civil Procedure of Ukraine (Case of Support to the Appeal Against Court Rulings)] vid 28 kvitnia 2010 r. № 12-rp/2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v012p710-10 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 
20. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Slobodianiuka Ivana Ivanovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia punktu 12 chastyny pershoi statti 293 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy u vzaiemozviazku z polozhenniamy punktiv 2, 8 chastyny tretoi statti 129 Konstytutsii Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Application of Citizen Slobodianiuk Ivan Ivanovych Concerning the Official Interpretation of the Provision of Clause 12, Part One, Article 293 of the Code of Civil Procedure of Ukraine with Reference to the Provisions of Clauses 2, 8 of Part Three, Article 129 of the Constitution of Ukraine] vid 8 lypnia 
2010 r. № 18-rp/2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-10 (ac cessed: 
30.10.2018) (in Ukrainian). 
21. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Troiana Antona Pavlovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 24 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro rivnist storin sudovoho protsesu) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Application of Citizen Troian Anton Pavlovych Concerning the Official Interpretation of the Provisions of Article 24 of the Constitution of Ukraine (Case of Equality of the Parties to the Trial)] vid 12 kvitnia 2012 r. № 9-rp/2012. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v009p710-12 (accessed: 30.10.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography
 
Authored books 
22. Foucault M, Discipline and Punish. The Birth of the Prison (Random House 1991) (in English). 
23. Gaudemet J, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit (4e ed, Montchrestien 2006) (in French). 
24. Gaukroger S, The Emergence of a Scientific Culture. Science and the Shaping of Modernity, 1210–1685 (Oxford University Press 2006) (in English). 
25. Kelsen H, Pure Theory of Law (Eugrimas 2002) (in English). 
26. Montesquieu Charles-Louis, Esprit des lois (Librairie de Firmin Didot Fr. 1851) (in French). 
27. Pariente-Butterlin I, Le droit, la norme et le réel (PUF 2005) (in French). 
28. Berman H, Zapadnaia tradytsyia prava: epokha formyrovanyia [Western Tradition of Law: the Era of Establishment] (2-e izd, Izd-vo MHU 1998) (in Russian). 
29. Cabrillac R, Kodyfykatsyy [Codifications] (Statut 2007) (in Russian). 
30. Jaspers K, Smysl y naznachenyie istorii [Meaning and Purpose of History] (Polytyzdat 1991) (in Russian). 
31. Rouland N, Yurydycheskaia antropologyia [Legal Anthropology] (Norma 1999) (in Russian). 
32. Zippelius R, Filosofiia prava [Philosophy of Law] (Tandem 2000) (in Ukrainian). 

Edited books 
33. Arnaud A-J et Belley J-G (dir), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit (LGDJ 1993) (in French). 
34. Brewer-Carias Allan R, ‘Constitutional Courts as Positive Legislators in Comparative Law’, in Brewer-Carias A R (ed), Constitutional Courts as Positive Legislators. A Comparative Law Study (Cambridge University Press 2011) (in English). 
35. Cotterrell Roger, ‘Ehrlich at the Edge of Empire: Centres and Peripheries in Legal Studies’ in Marc Hertogh (ed), Living Law. Reconsidering Eugen Ehrlich (Hart Publ. 2009) (in English). 
36. Cromartie A, ‘The Idea of Common Law as Custom’ in Perreau-Saussine A and Murphy J (eds), The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives (Cambridge University Press 2007) (in English). 
37. Duve T, ‘European Legal History – Concepts, Methods, Challenges’ in Thomas Duve (ed), Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches (Max Planck Institute 2014) (in English). 
38. Pfersmann O, ‘Lacunes et complétudes’ in Alland D and Rials S (dir), Dictionnaire de la culture juridique (PUF, coll. “Quadrige” 2003) (in French). 
39. Koziubra M (red), Zahalna teoriia prava [General Theory of Law] (Vaite 2015) (in Ukrainian). 
40. Petryshyn O (red), Teoriia derzhavy i prava [Theory of State and Law] (Pravo 2014) (in Ukrainian). 

Journal articles 
41. Baade Hans W, ‘The Casus Omissus: A Pre-History of Statutory Analogy’ (1994) 20 Syracuse Journal of International Law and Commerce 45 (in English). 
42. Hertogh M, ‘A “European” Conception of Legal Consciousness: Rediscovering Eugen Ehrlich’ [2004] 31(4) Journal of Law and Society 457 (in English). 
43. Ho Dinh A-M, ‘Le “vide juridique” et le “besoin de loi”. Pour un recours à l’hypothèse du non-droit’ [2007] 57(2) L’Année sociologique 419 (in French). 
44. Jean Jean-Paul et Royer Jean-Pierre, ‘Le droit civil, de la volonté politique à la demande sociale. Essai d’évaluation sur deux siècles’ [2003] 107(4) Pouvoirs 127 (in French). 
45. Kutner L, ‘Legal Philosophers: Savigny: German Lawgiver’ [1972] 55(2) Marquette Law Review 284 (in English). 
46. Nelken D, ‘Law in Action or Living Law – Back to the Beginning in Sociology of Law’ [1984] 4(2) Legal Studies 157 (in English). 
47. Paul F, ‘Les lacunes du droit’ [1967] 10(37) Logique et Analyse (Nouvelle série) 57 (in French). 
48. Pound R, ‘Law in Books and Law in Action’ (1910) 44 American Law Review 12 (in English). 
49. Varga C, ‘Differing Mentalities of Civil Law and Common Law? The Issue of Logic in Law’ (2009) 1 Porivnialno-pravovi doslidzhennia 29 (in English).