Назва статті Конкурсний   добір    суддів:   проблеми   конституційної    реалізації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [92-109]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-092
Анотація

Конституційно-правова та судово-правова реформи, масова пере оцінка цінностей вимагають перегляду існуючих стереотипів на процес формування іміджу органів судової влади загалом та суддів зокрема. Аналіз норм конституційного законодавства переконує в необхідності не тільки закріплення норм про конкурсні засади добору суддів, а й особливостей їхнього застосування на практиці. Враховуючи зазначене, актуальність цієї статті та перспективи подальшого дослідження теми вбачаються у її своєчасності, адже саме за допомогою конкурсного добору було сформовано Верховний Суд, призначені судді Конституційного Суду України (далі – КСУ) за квотами з’їзду суддів України та Президентом України, в майбутньому очікується конкурс до Вищого антикорупційного суду України та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, апеляційних та місцевих судів. Крім того, актуальність дослідження проблеми конституційної реалізації конкурсного добору суддів зумовлена прагненням України шляхом проведення конституційно-правової та судово-правової реформ подолати критичне ставлення до судової влади, судового захисту прав і свобод особи та відновити довіру суспільства до суду. Попри значну кількість наукових публікацій, у яких питання добору суддівських кадрів прямо чи опосередковано зачіпаються, наукою конституційного права ще не вироблено єдиного підходу до розв’язання цієї проблеми, у результаті чого статусні закони України “Про судоустрій і статус суддів” та “Про Конституційний Суд України” не мають належного доктринального підґрунтя. Тому моніторинг застосування зазначених норм на практиці є необхідним з метою забезпечення дотримання конституційних принципів організації та функціонування державної, зокрема, судової влади. Метою статті є аналіз сформованих у доктрині конституційного права (з урахуванням законодавчих і практичних аспектів) підходів до розуміння критеріїв організації конкурсного добору суддів для вироблення цілісного уявлення про проб леми його реалізації, а також викладення власного бачення удосконалення цієї процедури. Встановлено, що конкурсний порядок добору суддів полягає в пошуку найбільш гідних кандидатів на суддівські посади, однак він повинен бути вдосконалений. Запропоновано визначити конкретні критерії професійної етики й доброчесності кандидата на посаду судді та передбачити перевагу професійного критерію при визначенні переможців конкурсу. При цьому спочатку має відбуватися дослідження досьє та проведення співбесіди з кандидатом і лише потім складання іспиту, за результатами якого слід визначати переможців конкурсу. Автор доходить висновку, що необхідно узгодити положення ст. 2084 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” зі ст. 12 Закону України “Про Конституційний Суд України” та визначити принципи проведення конкурсного відбору суддів КСУ, що дасть можливість запобігти зловживанням і забезпечити прозорий відбір правників із визнаним рівнем компетентності та високими моральними якостями. Такими принципами вбачаються: забезпечення рівного доступу, політичної неупередженості, законності, довіри суспільства, недискримінації, прозорості, доброчесності, ефективного та справедливого процесу відбору.

Ключові слова судова реформа; конкурсний добір суддів; конкурс; кандидат на посаду судді; конкурс на посаду судді Конституційного Суду України
References

List of legal documents

Legislation

1. Code of Conduct for United States Judges. URL: http://www.uscourts.gov/sites/default/ files/vol02a-ch02_0.pdf (accessed: 20.02.2018) (in English).

2. Joint Opinion of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ ODIHR) on the Draft Amendments to the Legal Framework on the Disciplinary Responsibility of Judges in the Kyrgyz Republic: Adopted by the Venice Commission at its 99th Plenary Session (Venice, 13–14 June 2014). URL: http://www.legislationline. org/documents/id/19099 (accessed: 20.02.2018) (in English).

3. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian).

4. Osnovni pryntsypy nezalezhnosti sudovykh orhaniv, skhvaleni rezoliutsiiamy [Basic Principles of Independence of the Judiciary Approved by Resolutions] 40/32 ta 40/146 Heneralnoi Asamblei [of General Assembly] vid 29 lystopada ta 13 hrudnia 1985 roku. URL: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_201 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

5. Pro konkursnu komisiiu dlia zdiisnennia vidboru kandydatur na posadu suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy shchodo osib, yakykh pryznachaie Prezydent Ukrainy [On the Competition Committee for Selecting the Candidates for the Position of a Judge of the Constitutional Court of Ukraine Concerning the Persons Appointed by the President of Ukraine]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] vid 4 zhovtnia 2017 r. № 306/2017. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/306/2017 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

6. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2136-19/print (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

7. Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy [On the Regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 liutoho 2010 r. № 1861-V. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2010. № 14–15, № 16–17. St. 13 (in Ukrainian).

8. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judicial System and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

9. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini [On the Foundations of Preventing and Combating Discrimination in Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 chervnia 2012 r. № 5207-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 32. St. 412 (in Ukrainian).

10. Vysnovok Venetsianskoi komisii shchodo Zakonu Ukrainy “Pro sudoustrii ta status suddiv” [Conclusion of the Venice Commission on the Law of Ukraine “On the Judicial System and the Status of Judges”] vid 30 chervnia 2017 r. URL: https://vkksu. gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/visnovok_osce.pdf (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

11. Yevropeiska khartiia pro zakon “Pro status suddiv” [The European Charter on the Law “On the Status of Judges”] vid 10 lypnia 1998 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/994_236 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

Cases

12. Rishennia Verkhovnoho Sudu [Judgment of the Supreme Court] vid 1 liutoho 2018 r. № 71982112 u sudovii spravi [in a Court Case] № 800/328/17. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/71982112 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

13. Rishennia Verkhovnoho Sudu [Judgment of the Supreme Court] vid 1 liutoho 2018 r. № 72029066 u sudovii spravi [in a Court Case] № 800/328/17. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/72029066 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

14. Rishennia Verkhovnoho Sudu [Judgment of the Supreme Court] vid 1 liutoho 2018 r. № 72029066 u sudovii spravi [in a Court Case] № 800/328/17. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/72029066 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

15. Rishennia Verkhovnoho Sudu [Judgment of the Supreme Court] vid 6 liutoho 2018 r. № 72065254 u sudovii spravi [in a Court Case] № 800/249/17. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/72065254 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

16. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 5 liutoho 2018 r. № 72064913 u sudovii spravi [in a Court Case] № 800/228/17. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/72064913 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

17. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 6 liutoho 2018 r. № 72065272 u sudovii spravi [in a Court Case] № 800/249/17. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/72065272 (accessed: 20.02.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

 

Authored books

18. Horodovenko Viktor, Problemy stanovlennia nezalezhnoi sudovoi vlady v Ukraini: monohrafiia [Issues of Establishment of Independent Judiciary in Ukraine: Monograph] (Feniks 2007) (in Ukrainian).

19. Yurevych I, Yednist sudovoi vlady [Consistency of the Judiciary] (Pravo 2014) (in Ukrainian). Edited books

20. Mishyna N ta Mikhalova V red, Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain [Constitutional Law of Foreign Countries], t 1: Zahalna chastyna [the Common Part] (Seredniak T K 2014) (in Ukrainian).

 

Journal articles

21. Marochkin I, ‘Dobir kandydativ na posady suddiv’ [‘Selection of Candidates for the Positions of Judges’] (2007) 1 Informatsiinyi visnyk Vyshchoi kvalifikatsiinoi komisii suddiv Ukrainy 19 (in Ukrainian).

 

Conference papers

22. Butyrskyi A, ‘Konkurs do Verkhovnoho Sudu: problemy teorii i praktyky’ [‘Competition to the Supreme Court: Issues of Theory and Practice’] v Shcherbaniuk O ta inshi (red), Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reformy v Ukraini: Mizhnarodna naukova konferentsiia [Modern Challenges and Relevant Issues of the Judicial Reform in Ukraine: International Scientific Conference] (Tekhnodruk 2017) (in Ukrainian).

 

Thesis abstracts

23. Moskvych Lidiia, ‘Orhanizatsiino-pravovi problemy statusu suddiv’ [‘Organizational and Legal Issues of the Status of Judges’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho 2003) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

24. Selivanov Anatolii, ‘Sudova vlada maie proity reformu ponovlennia svoho avtorytetu ta doviry’ [‘The Judiciary Should Undergo a Reform to Restore Its Credibility and Trust in It’] Holos Ukrainy (Kyiv, 7 Lystopad 2017) (in Ukrainian).

 

Websites

25. ‘“Chystylyshche” Verkhovnoho Sudu: shcho vyishlo z pershoho v istorii krainy konkursu suddiv’ [‘“The Purgatory” of the Supreme Court: What the Country’s First-Ever Competition of Judges Resulted In’] (Novoe Vremia, 3 Traven 2017) <https://nv.ua/ ukr/ukraine/events/chistilishche-verhovnogo-sudu-shcho-vijshlo-z-pershogo-v-istorijikrajinikonkursu-suddiv-1084418.html> accessed 20 February 2018 (in Ukrainian).

26. ‘Umovy provedennia konkursu na zainiattia vakantnykh posad suddiv Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, zatverdzheni protokolom № 1 zasidannia Komisii [‘Provisions for Holding the Competition for the Vacant Positions of Judges of the Constitutional Court of Ukraine Approved by Protocol № 1 of the Commission’] (Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko: ofitsiine internet-predstavnytstvo, 18 Zhovten 2017) <http://www. president.gov.ua/news/umovi-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-vakantnih-posadsud44022> accessed 2 February 2018 (in Ukrainian).

27. Vodiannikov Oleksandr, ‘Konkurs do Konstytutsiinoho Sudu vid suddivskoi vlady: rivniannia z shistma nevidomymy’ [‘Competition to the Constitutional Court from the Judiciary: an Equation in Six Unknowns’] (LB.ua, 13 Lystopad 2017) <https://ukr. lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/381760_konkurs_konstitutsiynogo_sudu_vid.html> accessed 20 February 2018 (in Ukrainian).