Назва статті Ознаки судової влади: конституційно-правовий аспект
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [251-260]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-251
Анотація

Оскільки завданням чергового етапу судової реформи є забезпечення функціонування судової влади, орієнтованої на правові цінності, відображені в міжнародних стандартах у сфері прав людини, то мають закладатися основи принципової поваги до авторитету та статусу судової влади, що, зі свого боку, базуються на її ознаках. Як зазначає авторка статті, проблематика судової влади загалом та її ознак зокрема завжди була предметом наукових досліджень і палких дискусій серед науковців та практиків. Науковці послідовно досліджують певні аспекти судоустрою та судочинства, не оминаючи увагою окремі ознаки судової влади. Проте комплексного наукового дослідження ще немає. Мета статті полягає у дослідженні характеру закріплення загальних ознак судової влади на конституційному рівні; аналізі зазначених ознак із посиланням на відповідні статті Основного Закону України. Як зазначено у статті, в юридичній науці відсутнє чітке визначення поняття ознак судової влади, крім того, немає одностайності у підходах до визначення їхнього змісту та класифікацій. Зокрема, зміст цієї категорії залишився без законодавчого визначення, закріплені лише деякі ознаки судової влади. Аналіз норм Конституції України дав змогу стверджувати, що термін “ознаки судової влади” не набув у ній широкого застосування. Беручи до уваги специфіку інституту судової влади, науковці зазначають, що загальновизнаною є класифікація ознак судової влади на загальні та особливі (автору статті імпонує саме ця класифікація). Усі ці ознаки в сукупності, доповнюючи одна одну, дають можливість визначити поняття судової влади з урахуванням її владної сутності. Загальними ознаками судової влади називають ознаки, що характерні для влади загалом та притаманні судовій владі як її частині зокрема. Їхній аналіз дає змогу з’ясувати, у чому полягає та виявляє себе владний характер діяльності й повноважень суду. Хоча кожна ознака, властива владі загалом, стосовно судової влади, безумовно, набуває певної специфіки. У статті детально розглядаються такі загальні ознаки судової влади: 1) соціальний характер влади; 2) структура владовідносин; 3) цілеспрямованість влади; 4) вольовий характер влади; 5) регулююче й організаційне призначення влади; 6) примусовий характер влади. Щодо кожної з них авторка детально аналізує певне специфічне закріплення у Конституції України із зазначенням відповідних норм Основного Закону. Наприкінці статті наголошується, що судова влада характеризується такими загальними ознаками, які надають їй можливість виконувати функцію розгляду та вирішення правових конфліктів, забезпечувати дію принципу верховенства права, підтримувати стабільність у правовідносинах, здійснювати організаційний та регулюючий вплив у необхідних випадках, забезпечувати дотримання прав і свобод людини та громадянина на належному рівні. Всі ці механізми при визначенні змісту своєї діяльності мають пріоритетно обирати гарантування верховенства прав і свобод людини, самостійність при здійсненні повноважень, дотримання процесуального порядку розгляду та перегляду справи, а також ефективність судового захисту загалом.

 

Ключові слова суд; судова система; судова влада; ознаки судової влади; загальні ознаки судової влади
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (accessed: 10.03.2018) (in Ukrainian).

2. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judicial System and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (accessed: 10.03.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Edited books

3. Marоchkin I ta inshi, Orhanizatsiia sudovykh ta pravookhoronnykh orhaniv: pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh spetsializovanykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Organization of Judicial and Law Enforcement Agencies: a Textbook for Students of Legal Specialist Higher Educational Institutions] (I Marochkin ta N Sibilova za red, Odissei 2007) (in Ukrainian).

 

Journal articles

4. Turkina I, ‘Konstytutsiini zasady sudovoi vlady v Ukraini: teoretychnyi analiz’ [‘Constitutional Principles of Judiciary in Ukraine: Theoretical Analysis’] (2011) 2 Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy 41 (іn Ukrainian).

 

Thesis abstracts

5. Barutenko Roman, ‘Obespechenie edinogo pravovogo prostranstva Rossii organami ispolnitel’noj vlasti Rossijskoj Federacii (konstitucionno-pravovoj aspekt)’ [‘Provision of a Single Legal Space of Russia by Executive Authorities of the Russian Federation (Constitutional and Legal Aspect)’] (dis kand yurid nauk, Akademiya upravleniya MVD Rossii 2003) (in Russian).