Назва статті Дотримання вимоги розумності строку судового розгляду в умовах реформування цивільного процесуального законодавства України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [261-273]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-261
Анотація

Невід’ємним елементом права на справедливий судовий розгляд, який безпосередньо закріплений у п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, є розумний строк судового розгляду. Чинний Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України) містить багато новел, які так чи інакше стосуються питання дотримання розумних строків розгляду справ. Ідеться передусім про закріплення у цивільному процесуальному законодавстві поняття “розумний строк” та розумності строків як одного з основних принципів цивільного судочинства, реформування підготовчого провадження, введення процедури спрощеного провадження та інституту врегулювання спору за участю судді, регламентацію положень щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами з метою затягування розгляду справи та відповідальності за вчинення зазначених дій. На сьогодні ці питання є малодослідженими, а тому важливим є їхній аналіз у контексті реформи цивільного процесуального законодавства. Метою статті є аналіз основних змін у цивільному процесуальному законодавстві, зумовлених прийняттям ЦПК України у редакції 2017 р., які стосуються тривалості розгляду судових справ, нових для цивільного процесуального законодавства інститутів, спрямованих на процесуальну економію та зменшення навантаження на суди, а також оцінка відповідності положень чинного ЦПК України міжнародним стандартам справедливого судочинства. У статті зазначаються критерії, які враховуються при оцінці строку як розумного, а також момент початку та закінчення цього строку. Вказується на наявність в Україні проблеми невиконання судових рішень упродовж розумного строку. Порівнюється природа розумного строку за ЦПК України в редакції 2004 р. та чинним ЦПК України. Розглянуто особливості нових для цивільного процесуального законодавства інститутів: спрощеного провадження, підготовчого провадження, врегулювання спору за участю судді, зловживання процесуальними правами. Наголошується на необхідності впровадження механізму захисту від дій судді, які призводять до затримок у розгляді справи, зокрема, обмеження дискреційних повноважень, встановлення відповідальності суддів за затягування справи та надання особам можливості оскарження неправомірних дій або бездіяльності суддів, що призводять до надмірної тривалості розгляду справ.

 

Ключові слова право на справедливий судовий розгляд; ефективний засіб правового захисту права на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку; Європейський суд з прав людини; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
References

List of legal documents

Legislation

1. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 4 lystopada 1950 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 15.01.2018) (in Ukrainian).

2. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2004. № 16 (in Ukrainian).

 

Cases

3. Bottazzi c. Italy: Jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg 28 juillet 1999 (Requête nо. 34884/97) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62840> accessed 15 January 2018 (in French).

4. Brogan et аuters c. Royaume-Uni: Jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg 29 novembre 1988 (Requête nо. 11209/84 et al.) <http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001-62007> accessed 15 January 2018 (in French).

5. Guincho c. Portugal: Jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg 10 juillet 1984 (Requête nо. 8990/80 et al.) <http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-62055> accessed 15 January 2018 (in French).

6. Burmich et аuters c. Ukraine: Jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg 12 octobre 2017 (Requête nо. 46852/13) <http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-178082> accessed 15 January 2018 (in French).

7. H. c. France: Jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg 24 octobre 1989 (Requête no10073/82) <http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus/pages/ search.aspx?i=001-62060> accessed 15 January 2018 (in French).

8. Hornsby c. Grece: Jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg 19 mars 1997 (Requête nо. 18357/91) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62579> accessed 15 January 2018 (in French).

9. Yuriу Nikolayevich Ivanov c. Ukraine: Jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg 15 octobre 2009 (Requête nо. 40450/04). <http://hudoc.echr.coe. int/eng?i=001-95032 accessed> 15 January 2018 (in French).

10. Volokhy proty Ukrainy: rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi vid 2 lystopada 2006 r. (zaiava № 23543/02). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/974_138 (accessed: 15.01.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Authored books

11. Sakara N, Problema dostupnosti pravosuddia u tsyvilnykh spravakh: monografia [The Problem of Access to Justice in Civil Matters: Monograph] (Pravo 2010) (in Ukrainian).

 

Conference papers

12. Tsuvina T, ‘Vprovadzhennia instytutu prysudovoi mediatsii yak perspektyvnyi napriamok reformuvannia tsyvilnoho protsesualnoho zakonodavstva Ukrainy’ [Introduction of the Institute of Prosecutorial Mediation as a Prospective Direction for the Reform of the Civil Procedural Law of Ukraine], Ukraina na shliakhu do Yevropy: reforma tsyvilnoho protsesualnoho zakonodavstva: v Materialy mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii: zbirnyk naukovykh prats [Ukraine on the Way to Europe: the Reform of Civil Procedural Legislation: Materials of the International Scientific and Practical Conference: Collection of Scientific Works] (I Izarova ta R Khanyk-Pospolitak za zah red, Dakor 2017) (in Ukrainian).

 

Thesis abstracts

13. Tkachuk O, ‘Realizacija sudovoji vlady u cyviljnomu sudochynstvi Ukrajiny: strukturnofunkcionaljnyj aspekt’ [Realization of Judicial Power in Civil Legal Proceedings of Ukraine: Structural and Functional Aspect] (avtoref dys d-ra juryd nauk, Kharkivskyi nacionalnyi universytet imeni V N Karazina 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

14. European Court of Human Rights. Statistics on Judgments by State <http://www. echr.coe.int/Documents/Stats_pending_2018_BIL.pdf> accessed 1 February 2018 (in English).