Назва статті Конституційна економіка та основні моделі втручання держави в економічні свободи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [13-29]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-013
Анотація

У статті визначено чинники формування правил на основі стандартів, які визначають проблему вибору моделі втручання держави в економіку. Зроблено висновок, що ліберальна, ліберально-демократична, соціетальна та перехідні моделі економіки є відносними і насамперед залежать від балансування між принципами і цінностями, що визначається в інституційну спроможність економіки та держави. У статті застосовано синтетичний підхід здійснення досліджень у правничій науці, який поєднує міждисциплінарність, правовий плюралізм та цінності у праві. Доктрина, правозастосування та верифікація достовірності постулатів та юридичних конструкцій у процесі правозастосування аналізуються як єдина правова матерія, в основі якої лежать цінності права. З погляду досягнень сучасної доктрини конституціоналізму, зокрема поваги до гідності людини та приватної автономії індивіда, у статті проаналізовані основні моделі втручання держави в економічну систему. Такі моделі накладаються на особливості перехідних конституційних демократій для визначення прийнятного алгоритму економічних реформ. На основі аналізу природи принципу пропорційності розкрито конституційні аспекти втручання держави у фундаментальні економічні свободи – свободу договору, гарантії права приватної власності, свободи вибору професії і роду занять, свободи руху капіталів, товарів, послуг та свободи поселення і вибору місця проживання. Компаративний аналіз моделей втручання держави у здійснення економічних свобод через призму принципу пропорційності свідчить, що застосування конкретних заходів з боку держави цілком залежить від певної структури економіки, ступеня її диференціації, відкритості та гарантування економічних свобод. Це охоп люється інституційною спроможністю держави за активної участі економічних акторів формулювати, відтворювати та примножувати правила та процедури, які можуть гарантувати стабільність і добросовісне виконання контрактів. З точки зору соціетального конституціоналізму держава діє у симбіозі з суспільством із метою впровадження передових економічних досягнень та збереження довкілля, реалізуючи у такий спосіб сталий розвиток.

 

Ключові слова втручання; економічні свободи; конституційна економіка; конституційні цінності; конституціоналізм; порядок; пропорційність; хаос
References

List of legal document 
 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR (u redaktsii vid 2 chervnia 2016 r.). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian). 

Cases 
2. BVerGE, 71, 183 (191) (in German). 
3. Case Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) (in English). 
4. Case Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), Judgment 26 April 1979, Series А, No 30 (in English). 
5. Сase Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom, App. No 18139/91, Judgment 23 June 1995 (in English). 
6. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Grand Chamber of the Supreme Court] vid 13 bereznia 2018 r. u spravi № 914/881/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72819699 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [the Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 lystopada 2009 r. № 29-rp/2009. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v029p710-09 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
8. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [the Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 8 kvitnia 2015 r. № 3-rp/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v003p710-15 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [the Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 8 chervnia 2016 r. № 3-rp/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v003p710-16 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [the Decision of the Constitutional Court of Ukraine I] vid 22 travnia 2018 r. № 5-r/2018 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [the Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 kvitnia 2018 r. № 3-r/2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v003p710-18 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography

 

Authored books 
 

12. Epstein Richard A, Takings. Private Property and the Power of Eminent Domain (Harvard University Press 1985) (in English). 
13. Teubner G, Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization (Oxford University Press 2012) (in English). 
14. Brodel F, Materialna tsyvilizatsiia, ekonomika i kapitalizm. XV-XVIII st. [Material Civilization, Economy and Capitalism. XV-XVIII Centuries] t 3: Chas svitu [v 3: Time of the World] (Osnovy 1997) (in Ukrainian). 
15. Hayek F A von, Pravo, zakonodatelʹstvo, svoboda: Sovremennoe ponymanye lyberalʹnykh pryntsypov spravedlyvosty y polytyky [Law, Legislation, Freedom: A modern Understanding of the Liberal Principles of Justice and Politics] (IRISÉN 2006) (in Russian). 
16. Kondratʹev N, Bolʹshye tsykly konʹyunktury y teoryya predvydenyya: Yzbrannye trudy [Big Cycles of Conjuncture and the Theory of Foresight: Selected works] (Ékonomyka 2002) (in Russian). 
17. Luman Niklas, Obshchestvo kak sotsyalʹnaya systema [Society as a Social System] (Lohos 2004) (in Russian). 
18. Pohrebnyak S, Osnovopolozhni pryntsypy prava (zmistovna kharakterystyka) [Fundamental Principles of Law (Content Characteristic)] (Pravo 2008) (in Ukrainian). 
19. Rabinovych P, Prava lyudyny i hromadyanyna u Konstytutsii Ukrainy (do interpretatsii vykhidnykh konstytutsiinykh polozhen) [Human Rights and Citizen in the Constitution of Ukraine (to the Interpretation of the Original Constitutional Provisions)] (Pravo 1997) (in Ukrainian). 
20. Savchyn M, Suchasni tendentsii konstytutsionalizmu v konteksti hlobalizatsii ta pravovoho pliuralizmu [Contemporary Tendencies of Constitutionalism in the Context of Globalization and Legal Pluralism] (RIK-U 2018) (in Ukrainian). 
21. Sedlachek T, Ekonomika dobra i zla. Slidamy liudskykh poshukiv: vid Hilhamesha do finansovoi kryzy [The Economy of Good and Evil. In the Footsteps of Human Searches: from Gilgamesh to the Financial Crisis] (Vydavnytstvo Staroho Leva 2017) (in Ukrainian). 
22. Shmidt-Assmann H, Zahalne administratyvne pravo yak ideia vrehuliuvannia. Osnovni zasady ta zavdannia systematyky administratyvnoho prava [General Administrative Law as an Idea of Regulation. The Basic Principles and Tasks of the Taxonomy of Administrative Law] (vyd 2-e, K.I.S. 2009) (in Ukrainian). 
23. Shumpeter Y, Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of Economic Development. Profit, Capital, Loan, Interest and Economic Cycle Research] (Kyievo-Mohylyanska akademiia 2011) (in Ukrainian). 
24. Taleb Nassym Nykolas, Chornyy lebedʹ. Pod znakom nepredskazuemosty [Black Swan. Under the Sign of Unpredictability] (Kolibri 2010) (in Russian). 
25. Zyppelius R, Filosofiya prava [Philosophy of Law] (Tandem 2001) (in Ukrainian). 

Edited books 
26. Teubner G, ‘“Global Bukovina”: Legal Pluralism in the World Society’ in Teubner G (ed), Global Law without a State (Dartmout Gower 1997) (in English). 
27. Sadurski W (ed), Rights before Courts. A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States in Central and Eastern Europe (Springer Publishing 2005) (in English). 

Encyclopedias 
28. Itwell J and Milgate M and Newman P (ed), Ékonomycheskaya teoryya [Economic Theory] (INFRA-M 2004) (in Russian). 
29. Protsenko O ta Lisoviy V (eds), Liberalizm: Antolohiya [Liberalism: Anthology] (2-he vyd, pererob, Prostir, Smoloskyp 2009) (in Ukrainian). 

Articles 
30. Rozmaynskyy Y, ‘K formyrovanyyu postkeynsyanskoy teoryy hosudarstva’ [To the Formation of the Post-Keynesian Theory of the State] [2010] 1(8) Terra economicus. Ékonomycheskyy vestnyk Rostovskoho hosudarstvennoho unyversyteta 13 (in Russian). 
31. Shevchuk S, ‘Znachennia zahalnopravovoho pryntsypu proportsiinosti dlia vyznachennia konstytutsiinosti obmezhen shchodo realizatsii konstytutsiynykh prav i svobod (zarubizhnyi dosvid)’ [‘The Significance of the General Legal Principle of Proportionality to Determine the Constitutionality of Restrictions on the Implementation of Constitutional Rights and Freedoms (Foreign Experience)’] [2000] 1(20) Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy (in Ukrainian). 
32. Shloer B, ‘Pryntsyp adekvatnosti v yevropeiskomu ta ukrainskomu publichnomu pravi’ [Principle of Adequacy in European and Ukrainian Public Law] [2003] 3(8) Ukrainskyi pravnychyi chasopys (in Ukrainian).