Назва статті Про порівняння господарської діяльності з видобутком криптовалюти (“майнінгом”) та здійсненням операцій із нею
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [164-175]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-164
Анотація

Метою статті було надання характеристики діяльності з видобутку криптовалюти (“майнінгу”) та здійсненню операцій із нею і визначення можливості визнання їх видами господарської діяльності та пропозиція напрямів подальшого розвитку господарського права і законодавства щодо них. Аналіз діяльності з видобутку криптовалюти (“майнінгу”) та здійснення операцій із нею вказує на значну схожість правового статусу осіб та їхніх груп й організацій, які видобувають (“майнять”) криптовалюту та здійснюють операції з нею. Із п’яти ознак, що характеризують економічну сутність як правосуб’єктне утворення, чотири повною мірою притаманні таким особам та групам, а п’ята ознака має переважно суб’єктивний характер. Показано, що фактично учасники діяльності на ринку криптовалюти мають певну організаційну єдність та визначеність організаційно-правової форми (хоча у більшості випадків і без офіційного її закріплення), майнову відокремленість, сукупність прав та обов’язків у сфері господарювання, несуть відповідальність за результати своєї діяльності. Лише пройти процес легітимації вони не можуть через законодавчі заборони. Доведено, що діяльність “майнерів” криптовалюти та інших учасників ринку криптовалюти фактично є господарською, оскільки здійснюється у сфері суспільного виробництва і спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Значна кількість операцій із купівлі-продажу криптовалюти є господарськими і має на меті отримання доходу. У статті зазначено, що офіційне визнання державою законним видом господарської діяльності “майнінгу” криптовалюти та визнання господарськими операцій із її купівлі-продажу у комплексі з покладанням на “майнерів” обов’язку офіційно зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності, поширенням на всіх учасників відносин на ринку криптовалюти дії законодавства про оподаткування та кримінальної, адміністративної, господарської відповідальності до порушників дасть змогу усунути невизначений або гібридний правовий статус суб’єктів та режим їхньої діяльності, а також наявні прогалини у праві та законодавстві. Держава отримає додаткові надходження до бюджету та можливість регулювання і контролю окремих операцій із криптовалютою.

 

Ключові слова суб’єкт господарювання; господарська діяльність; криптовалюта, “майнінг”; прогалина у праві; ознаки суб’єктів господарювання; біржа криптовалюти; оподаткування
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Hospodarskii kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r.

№ 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18-22. St. 144 (in Ukrainian).

2. Pro Natsionalnyu bank Ukrainy [On the About the National Bank of Ukraine]: Zakon

Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 20 travnia 1999 r. № 679-ХІV. URL: http://zakon2.

rada.gov.ua/laws/show/679-14 (accessed: 13.05.2018) (in Ukrainian).

3. Roziasnennia shchodo pravomirnosti vykorystannia v Ukraini “virtualnoi valiuty/

kryptovaliuty” Bitcoin [Clarification on the Lawfulness of Using Bitcoin’s Virtual

Currency/Cryptocurrency in Ukraine]: Roziasnennia Natsionalnoho banku Ukrainy

[Clarification of the National Bank of Ukraine] vid 10 lystopada 2014 r. URL:

https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608 (accessed: 13.05.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Edited books

4. Shelukhin M (red), Hospodarske pravo: navchalnyi posibnyk u skhemakh i tablytsiakh [Economic Law: a Manual in Charts and Tables] (Tsentr navchalnoi literatury 2006) (in Ukrainian).

 

Jornal articles

5. Bryzhan I ta Minyaylenko I ta Metelytsya A, ‘Rol kryptovaliuty u rozvytku mist maibutnoho [‘Cryptocurrency Role in the Development of Future Cities’] (2018) 21 Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky 572 (in Ukrainian).

6. Derevyanko B ta Turkot O, ‘Pro vyznannia vydobutku (“mayninhu”) kryptovaliuty vydom hospodarskoi diialnosti’ [‘About Legalization of Exhaust (“Maining”) Cryptocurrency by the Type of Economic Activity’] (2018) 1 Ekonomika ta pravo (in Ukrainian).

7. Derevyanko B, ‘Ryzyky zdiisnennia operatsii z kryptovaliutoiu (bitkoinamy) hromadian i subiektiv hospodariuvannia Ukrainy’ [‘Risks of Operations with Cryptocurrency (Bitcoins) for Citizens and Economic Entities of Ukraine’] (2017) 3 Forum prava 33 (in Ukrainian).

8. Zarutska O ta Prokhorets T, ‘Osoblyvosti funktsionuvannia platizhnykh system v Ukraini’ [‘Features of the Functioning of Payment Systems in Ukraine’] (2017) 10(50) Molodyi vchenyi 882 (in Ukrainian).

9. Kompaniyets V, ‘Razvitiye i budushcheye ekonomiki na osnove tsifrovykh tekhnologiy: kriticheskoye osmysleniye’ [‘Development and Future of the Economy Based on Digital Technologies: Critical Thinking’] (2018) 61 Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti 36 (in Russian).

10. Makovoz O ta Perederiy T, ‘Blokchein yak zaporuka valiutnoii bezpeky’ [‘Blokchean as a Pledge of Currency Security’] [2018] 1(12) Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya 359 (in Ukrainian).

11. Yarova K, ‘Kryptovaliuta: vyznachennia pravovoho statusu v Ukraini’ [‘Cryptocurrency: Definition of Legal Status in Ukraine’] [2017] 10(50) Molodyi vchenyi 1117 (in Ukrainian).

 

Conference papers

12. Radutnyi O ta Hanzha O, ‘Kryptovaliuta yak nova dotychna finansovoho i kryminalnoho prava’ [‘Cryptocurrency as a New Tangent of Financial and Criminal Law’] v Hetman A ta Kucheriavenko M ta Latkovska T ta inshi (redkol), Voronovski chytannia (Spivvidnoshennia materialnoho ta protsesualnoho v rehuliuvanni finansovykh vidnosyn): materialy mizhnar nauk-prakt konf (m Chernivtsi, 4-5 zhovtnia 2017 r.) (Asotsiatsiia finansovoho prava Ukrainy 2017) 166 (in Ukrainian).

13. Riadinska V, ‘Finansovo-pravova pryroda Bitcoin ta yikh obih v umovakh pravovoi nevyznachenosti’ [‘The financial and legal nature of Bitcoin and their circulation in terms of legal uncertainty’] v Hetman A ta Kucheriavenko M ta Pryshva N ta inshi (redkol), Voronovski chytannia (Finansove pravo: suchasnyi stan ta perspektyvy): materialy mizhnar nauk-prakt konf (m Kyiv, 5 zhovtnia 2016 r.) (Asotsiatsiia finansovoho prava Ukrainy 2016) 204 (in Ukrainian).