Назва статті Захист гудвілу та клієнтури відповідно до практики Європейського суду з прав людини
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [224-238]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-224
Анотація

Доба інформаційного суспільства та сучасний рівень глобалізації надає невідомого досі значення нематеріальним активам, подекуди навіть більш вагомого, ніж значення матеріальних активів. Це зумовлює необхідність створення та вдосконалення правових конструкцій володіння і користування такими активами, а також їх захисту від протиправного втручання. Це повною мірою стосується закріплення права на гудвіл і клієнтуру, їх цивільно-правового захисту. Метою статті є дослідження поняття, підстави та умови захисту гудвілу й клієнтуру відповідно до практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Встановлено, що практика ЄСПЛ щодо визнання таких нематеріальних активів, як гудвіл та клієнтура, майном у розумінні ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є достатньо усталеною. З’ясовано, що практика ЄСПЛ визнає право на гудвіл (клієнтуру) незалежно від його формального закріплення на рівні національного законодавства. Суб’єктами такого права можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які здійснюють певний вид професійної та (або) підприємницької діяльності, яка приносить їм прибуток. Перелік видів такої діяльності не є вичерпним і може бути продовжений. Виникнення права на гудвіл (клієнтуру) може бути обумовлене як об’єктивними (тривале здійснення відповідної діяльності; набуття спеціального правового статусу; отримання передбачених законом ліцензій та дозволів), так і суб’єктивними (власне ділова репутація суб’єкта) факторами. Доведено, що практика ЄСПЛ виділяє такі умови захисту гудвілу: заявник повинен володіти певним рівнем гуд вілу; заявник повинен мати можливість використовувати свій гудвіл при здійс ненні конкретного виду діяльності; слід встановити факт протиправного втручання у право заявника на володіння та користування своїм гудвілом; таке втручання призвело до заподіяння заявнику майнової шкоди. Проаналізовані способи захисту “гудвілу”, якими можуть бути як відшкодування майнової шкоди, так і компенсація моральної шкоди. Оскільки практика ЄСПЛ застосовується як джерело права в Україні, то гудвіл та (або) клієнтура повинні забезпечуватись цивільно-правовим захистом. Допоки право на гудвіл та (або) клієнтуру формально незакріплено на рівні національного законодавства, можливість володіння, користування гудвілом та (або) клієнтурою, їх захист повинен визнаватись охоронюваним законом інтересом.

 

Ключові слова гудвіл; клієнтура; ділова репутація; практика Європейського суду з прав людини
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Podatkovyi kodeks Ukrainy [The Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17/print1467264005350874 (accessed: 01.04.2018) (in Ukrainian). 
2. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 19 “Obiednannia pidpryiemstv”, zatverdzhenyi nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy [Accounting Provision (Standard) 19 “Association of Enterprises” Approved by Order of the Finance Ministry of Ukraine] vid 7 lypnia 1999 r. № 163. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0499-99 (accessed: 01.04.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia hospodarskymy sudamy zakonodavstva pro informatsiiu [On Some Issues of Economic Courts’ Practice of Application of Information Legislation]: informatsiinyi lyst Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy [the Information Letter of the Higher Economic Court of Ukraine] vid 28 bereznia 2007 № 01-8/184. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_184600-07 (accessed: 01.04.2018) (in Ukrainian).

 

Cases

4. Van Marle and others v. The Netherlands: Court (Plenary) Judgment (Merits). 26.06.1986. App. No 8543/79, 8674/79, 8675/79 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157590> accessed 1 April 2018 (in English).

5. Wendenburg and Others v. Germany: Court (Third Section) Decision. 06.02.2003. App. No. 71630/01 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23337> accessed 1 April 2018 (in English).

6. Malik v. The United Kingdom: Court (Fourth Section) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 13.03.2012. App. No. 23780/08 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001109541> accessed 1 April 2018 (in English).

7. Oklešen and Pokopališko Pogrebne Storitve Leopold Oklešen S.P. v. Slovenia: Court (Third Section) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 30.11.2010. App. No. 35264/04 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101988> accessed 1 April 2018 (in English).

8. Iatridis v. Greece: Court (Grand Chamber) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 25.03.1999. App. No 31107/96 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58227> accessed 1 April 2018 (in English).

9. Niemietz v. Germany: Court (Chamber) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 16.12.1992. App. No. 13710/88 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887> accessed 1 April 2018 (in English).

10. Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden: Court (Chamber) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 07.07.1989. App. No 10873/84 <http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-57586> accessed 1 April 2018 (in English).

11. Smith and Grady v. The United Kingdom (Article 41): Court (Third Section) Judgment (Just Satisfaction). 25.07.2000. App. No 33985/96, 33986/96 <http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-59023> accessed 1 April 2018 (in English).

12. Dacia S.R.L. v. Moldova: Court (Fourth Section) Judgment (Just Satisfaction). 24.02.2009. App. No 3052/04 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91479> accessed 1 April 2018 (in English).

13. Basarba OOD v. Bulgaria: Court (Fifth Section) Judgment (Just Satisfaction). 20.01.2011. App. No 77660/01 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102898> accessed 1 April 2018 (in English).

14. Credit and Industrial Bank v. The Czech Republic: Court (Fourth Section). Judgment (Merits and Just Satisfaction). 21.10.2003. App. No 29010/95 <http://hudoc.echr.coe. int/eng?i=001-61381> accessed 1 April 2018 (in English).

15. Karni v. Sweden: Commission Decision. 08.03.1988. App. No. 11540/85 <http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001-202> accessed 1 April 2018 (in English).

16. Döring v. Germany: Court (Fourth Section) Decision. 09.11.1999. App. No. 37595/97 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5642> accessed 1 April 2018 (in English).

17. Buzescu v. Romania: Court (Second Section) Judgment. 24.05.2005. App. No. 61302/00 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69120> accessed 1 April 2018 (in English).

18. Lederer v. Germany: Court (Fifth Section) Decision. 22.05.2006. App. No. 6213/03 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83568> accessed 1 April 2018 (in English).

19. Postanova Verkhovnoho Sudu [Supreme Court Ruling] vid 2 bereznia 2018 r. u spravi № 814/1743/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72551817 (accessed: 01.04.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

 

Authored books

20. Hus A, Nematerialni aktyvy: hospodarsko-pravovyi aspekt: monohrafiia [Intangible Assets: Economic Law Aspect: Monograph] (AUTDOR-ShARK 2015) (in Ukrainian).

21. Stefanchuk R, Zakhyst chesti, hidnosti ta reputatsii v tsyvilnomu pravi: monohrafiia [Protection of Honor, Dignity and Reputation in Civil Law: Monograph] (Naukovyi svit 2001) (in Ukrainian).

Journal articles

22. Chernovol K, ‘Gudvill, klientura i delovaya reputatsiya v praktike tolkovaniya Evropeyskim Sudom po pravam cheloveka stat’i 1 Protokola №1 k Konventsii o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod’ [‘Goodwill, Clientele and Business Reputation in the European Court of Human Rights Practice of Interpretation of Article 1, Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms’] (2017) 8-9 Gumanitarnye, sotsial’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki 259 (in Russian).

23. Haliantych M ta Kovalenko H, ‘Chest, hidnist i dilova reputatsiia. Tsyvilno-pravovi problemy zakhystu nemainovykh prav’ [‘Honor, Dignity and Business Reputation. Civil Law Issues of Non-Property Rights Protection’] [2000] 20(442) Zakon i biznes 10 (in Ukrainian).

24. Khodyko Yu, ‘Pidpryiemstvo yak yedynyi mainovyi kompleks ta osoblyvosti yoho ipoteky’ [‘Enterprise as a Whole Property Complex and the Specifics of its Mortgage’] [2010] 1(33) Universytetski naukovi zapysky 61 (in Ukrainian).

25. Naumenko A, ‘Pravovi aspekty vyznachennia ta klasyfikatsii nematerialnykh aktyviv yak obiektiv otsinky’ [‘Legal Aspects of Definition and Classification of Intangible Assets as Valuation Objects’] (2013) 3 Aktualni pytannia publichnoho ta pryvatnoho prava 52 (in Ukrainian).

26. Nor Zh, ‘Pravo na dilovu reputatsiiu OVS yak osobyste nemainove pravo’ [‘Right to Business Reputation of Internal Affairs Bodies as a Personal Non-Property Right’] [2010] 2(49) Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2010_49/49/34.pdf> accessed 1 April 2018 (in Ukrainian).

 

Conference papers

27. Kuznietsova N, ‘Vlasnist i pravo na myrne volodinnia mainom vidpovidno do statti 1 Pershoho protokolu do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (poniattia obiektiv prava vlasnosti ta netypovi obiekty prava vlasnosti u rozuminni statti 1 Pershoho protokolu)’ [‘Property and the Right to Peaceful Enjoyment of Property under Article 1 of the First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Concept of Property Right Objects and Atypical Property Right Objects within the Meaning of Article 1 of the First Protocol)’] v Pravo vlasnosti: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii: Zbirnyk dopovidei i materialiv Mizhnarodnoi konferentsii (m Kyiv, 22–23 zhovtnia 2015 roku) Ownership Right: the European Experience and Ukrainian Realities: Collected Reports and Materials of the International Conference (Kyiv, October 22-23, 2015)] (VAITE 2015) (in Ukrainian).

 

Thesis abstracts

28. Koval I, ‘Pravo na dilovu reputatsiiu subiektiv hospodariuvannia i yoho pozasudovyi zakhyst vid nepravomirnoho vykorystannia’ [‘Right to Business Reputation of Business Entities and Its Out-of-Court Protection against Illegal Use’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy 2005) (in Ukrainian).

29. Simson O, ‘Pravova model derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak instrument harmonizatsii publichnykh i pryvatnykh interesiv v innovatsiinii stratehii Ukrainy’ [‘Legal Model of Public-Private Partnership as a Tool for Harmonization of Public and Private Interests in the Innovation Strategy of Ukraine’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho 2015) (in Ukrainian).