Назва статті Прозорість як принцип державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [85-100]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-085
Анотація

Аналіз норм чинного законодавства України в частині реалізації державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю доводить її неефективність, яка пов’язана із відсутністю загального розуміння та нормативного закріплення принципу прозорості функціонування органу державного нагляду за страховою діяльністю. Встановлення прозорих процедур діяльності уповноваженого органу викликано необхідністю підвищення ефективності системи державного регулювання фінансових ринків шляхом внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на припинення дублювання функцій національних регуляторів із ліцензування, контролю та нагляду, спрощення та прозорості прийняття управлінських рішень у цій сфері, покращення умов ведення страхового бізнесу з одночасним посиленням відповідальності суб’єктів страхового ринку. Метою статті є формування цілісної, науково-обґрунтованої концепції державного нагляду за страховою діяльністю в Україні, наріжним елементом якої має стати принцип прозорості, що дасть змогу гарантувати споживачам страхових послуг одержання реальної інформації про змістовне навантаження державного управління та вплив управлінської діяльності на страховий ринок; визначення основних характеристик концепції, яка має відповідати певним базовим критеріям (чинникам); з’ясування сутності принципу прозорості при реалізації державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю та проблем, які виникають у разі його незастосування; визначення напрямів вирішення окреслених вище проблем; етапність проведення робіт із формування цілісної, науково-обґрунтованої концепції державного нагляду за страховою діяльністю, яка побудована на принципі прозорості; аналіз сучасного стану нормативно-правового забезпечення державного регулювання страхової діяльності та нормативного закріплення положень захисту прав споживачів страхових послуг. Зроблено висновок, що прозорість як принцип державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю сьогодні ще не віднайшов не лише свого належного правового унормування, а й усталеного змістового розуміння. У разі належного вирішення вказаних питань буде забезпечено створення сприятливих умов для зміцнення сталого розвитку страхового ринку України як виду ринків небанківських фінансових послуг, здатного забезпечувати реальний сектор економіки необхідними фінансовими ресурсами, задовольняти потреби споживачів у якісних страхових послугах, та стане підґрунтям для формування цілісної, науково-обґрунтованої концепції державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

 

Ключові слова принцип прозорості; державна політика; нагляд за страховою діяльністю
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18-22. St. 144 (in Ukrainian). 
2. Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh [On Financial Services and the State Regulation of Financial Service Markets]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 12 lypnia 2001 r. № 2664-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002. № 1. St. 1 (in Ukrainian). 
3. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy do 2010 roku [On approval of the Concept for the development of the insurance market of Ukraine until 2010:]: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 23 serpnia 2005 r. № 369-r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/369-2005-%D1%80 (accessed: 03.05.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro skhvalennia Kontseptsii zakhystu prav spozhyvachiv nebankivskykh finansovykh posluh v Ukraini [On Approval of the Concept of Protection of the Rights of Consumers of Non-Bank Financial Services in Ukraine]: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 3 veresnia 2009 r. № 1026-r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2009-%D1%80 (accessed: 03.05.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro strakhuvannia [On Insurance]: proekt Zakonu Ukrainy [the Draft Law of Ukraine] vid 6 liutoho 2015 r. № 1797-1 URL: http://http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=53904 (accessed: 03.05.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro strakhuvannia [On Insurance]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 7 bereznia 1996 r. № 85/96-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96- %D0%B2%D1%80 (accessed: 03.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro Stratehiiu staloho rozvytku Ukrainy – 2020 [On the Strategy of Sustainable Development of Ukraine – 2020]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] 12 sichnia 2015 r. № 5/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (accessed: 03.05.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro zatverdzhennia Kontseptsii zaprovadzhennia prudentsiinoho nahliadu za nebankivskymy finansovymy ustanovamy ta Prohramy rozvytku systemy prudentsiinoho nahliadu za nebankivskymy finansovymy ustanovamy [On Approval of the Concept for the Implementation of Prudential Supervision for Non-Bank Financial Institutions and the Program for the Development of the Prudential Supervision System for Non-Bank Financial Institutions]: rozporiadzhennia Derzhavnoi komisii z rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh Ukrainy [Approved by the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine] vid 15 lypnia 2010 r. № 585. URL: http://www. uaib.com.ua/files/articles/1301/85_4.pdf (accessed: 03.05.2018) (in Ukrainian). 
9. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho rehuliuvannia rynkiv nebankivskykh finansovykh posluh na 2015-2020 roky [The Strategy for Reforming the State Regulation of Non- Bank Financial Service Markets for Years 2015-2020]: rozporiadzhennia Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Order of the National Commission Responsible for the State Regulation in the Domain of Financial Service Markets] vid 19 bereznia 2015 r. № 499. URL: http://nfp.gov.ua/ files/Stratehiia_final_1.doc (accessed: 03.05.2018) (in Ukrainian). 
10. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (accessed: 03.05.2018) (in Ukrainian).

Bibliography 
 

Authored books 
11. Moldovan V ta Chulinda L, Pravoznavstvo: navchalnyi posibnyk [Science of Law: Textbook] (2-he vyd, pererob i dop, 2010) <http://pidruchniki.com/14050225/pravo/ printsipi_prava_ponyattya_vidi_zmist> accessed 3 May 2018 (in Ukrainian).
 

Jornal articles 
12. Andriichuk T, ‘Prozorist yak pryntsyp derzhavnoi komunikatyvnoi polityky’ [‘Transparency as a Principle of the State Communication Policy’] (2010) 2 Politychnyi menedzhment 73 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_2_9> accessed 3 May 2018 (in Ukrainian).

13. Pylaieva V, ‘Naukovi pidkhody shchodo vyznachennia pryntsypu transparentnosti v diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady u vitchyznianii nautsi administratyvnoho prava’ [‘Scientific Approaches for Defining the Transparency Principle in the Operation of Executive Authorities in the National Science of Administrative Law’] ch 2 (2016) 2 Pravo i suspilstvo 131 (in Ukrainian). 
 

Thesis abstracts

14. Pylaieva V, ‘Administratyvno-pravovi zasady zabezpechennia transparentnosti v diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady v Ukraini’ [‘Administrative Law Framework for Ensuring Transparency of Operation of Executive Authorities in Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Kharkivskyi natsionalnyi universytet im V N Karazina 2017) (in Ukrainian).