Назва статті Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2018
Сторінки [195-203]
DOI 10.33498/louu-2018-08-195
Анотація

У статті проаналізовано міжнародні правові акти щодо забезпечення інформаційної безпеки країн Європейського союзу (далі – Євросоюз). Досліджено внутрішнє європейське законодавство щодо правового регулювання означеної проблематики. Охарактеризовано правові механізми регулювання міжнародних відносин у сфері інформаційної безпеки. Наголошено на існуванні на європейському просторі реальної небезпеки використання інформаційно-комунікаційних технологій з терористичною метою, зокрема для здійснення терористичних атак. Наголошено на високій вірогідності створення потужної, ефективної служби інтернет-пропаганди та інтернет-рекрутування в умовах відсутності загальноєвропейських узгоджених заходів та механізмів протидії кібернетичній агресії. Відзначено, що на сьогодні спостерігається тенденція деяких країн (насамперед Російської Феде рації) до домінування в світовому інформаційному просторі, що шкодить ефективній співпраці України з цивілізованими європейськими державами, а також містить загрози конституційним правам і свободам людини та громадянина, інформаційному забезпеченню державної політики, розвитку вітчизняної індустрії інформації, безпеки інформаційних засобів та систем. Акцентується увага на потребі “переорієнтування” законотворчої діяльності на розроблення концептуального механізму, визначення основних видів загроз, мети, завдань, пріоритетних напрямків у забезпеченні міжнародної інформаційної безпеки прийняттям спеціальних законів, а не лише через міжнародні угоди та проекти міжнародних конвенцій. Підкреслюється, що розроблення та реалізація міжнародних і національних програм створення інформаційних мереж та інформаційних технологій, заснованих на безперервному впровадженні засобів обчислювальної техніки і зв’язку, систем телекомунікацій, є ключовим завданням вступу України в міжнародну інформаційну спільноту. Мета статті полягає у з’ясуванні проблем та перспектив правового регулювання інформаційної безпеки країн Євросоюзу та виробленні на цій основі науково обґрунтованих пропозицій до інформаційного законодавства України. 

Ключові слова правове регулювання, законодавче забезпечення, інформаційна безпека, інтернет-пропаганда та інтернет-рекрутування, загрози інформаційній безпеці, інформаційно-комунікаційні технології
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Deklaratsiia Rady Yevropy pro yevropeisku polityku v haluzi novykh informatsiinykh tekhnolohii vid 06.05.1999. [Council of Europe Declaration on the European Policy for New Information Technologies Dated 06.05.1999]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_040 (accessed: 25.04.2018) (in Ukrainian). 
2. Konventsiia Rady Yevropy pro kiberzlochynnist vid 23.11.2001 р. [Council of Europe Convention on Cybercrime Dated 23.11.2001]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_575 (accessed: 11.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Okinavska khartiia hlobalnoho informatsiinoho suspilstva vid 22.06.2000 [The Okinawa Charter on the Global Information Society Dated 22.06.2000]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_163 (accessed: 25.04.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro arkhivuvannia elektronnykh dokumentiv u pravovii sferi: Rekomendatsiia № Rec (2003) 15 Komitetu ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam vid 09.09.2003 р. [On Archiving of Electronic Documents in the Legal Sector: Recommendation No. Rec (2003) 15 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States Dated 09.09.2003]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_663 (accessed: 11.05.2018) (in Ukrainian).

5. Pro svobodu vyrazhennia pohliadiv ta informatsii: Deklaratsiia Komitetu ministriv Rady Yevropy vid 29 kvitnia 1982 р. [On the Freedom of Expression and Information: Declaration of the Committee of Ministers of the Council of Europe Dated April 29, 1982]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_885 (accessed: 25.04.2018) (in Ukrainian). 
6. Statut Mizhnarodnoho soiuzu elektrozv’iazku vid 06.11.1998 р. [Constitution of the International Telecommunication Union Dated 06.11.1998] URL: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/995_099 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian). 
7. Vykorystannia standartu Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii dlia elektronnoho obminu danymy v upravlinni, torhivli ta na transporti (EDIFAKT OON): Rekomendatsiia № 25 Yevropeiskoi ekonomichnoi komisii OON vid 01.09.1996 р. [Use of the United Nations Standard for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT): UN Economic Commission for Europe Recommendation No. 25 Dated 01.09.1996]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_990 (accessed: 11.05.2018) (in Ukrainian).
 

Bibliography 
 

Dissertations 
8. O Shevchuk, ‘Administratyvno-pravove rehuliuvannia u sferi zabezpechennia informatsiinoi bezpeky’ [‘Administrative and Legal Regulation in the Information Security Assurance Sector’] (dys kand yuryd nauk, Klasychnyi pryvatnyi universytet, 2011) 210. (in Ukrainian).