Назва статті Народовладдя та місцеве самоврядування: сутність і взаємообумовленість розвитку
Автори

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-1044-4372 lpm7@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [195-211]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-195
Анотація

Реформа місцевого самоврядування, започаткована в 2014 р., сьогодні все більше втрачає темпи реалізації, що зумовлено чинниками як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Одним із основних стримуючих чинників цієї реформи є недосконалість конституційно-правового регулювання відносин у сфері місцевого самоврядування. Це зумовлює необхідність більш глибокого аналізу процесів у сфері народовладдя та місцевого самоврядування, чинників і перешкод, які стримують їхній розвиток в Україні.

Метою статті є дослідження сутності народовладдя і місцевого самоврядування та їх взаємозв’язку, аналіз стану конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування в механізмі народовладдя та формулювання висновків, пропозицій і рекомендацій щодо усунення перешкод його подальшого розвитку та основних напрямів підвищення ефективності.

Конституційні категорії “народовладдя”, “народний суверенітет”, “місцеве самоврядування” тісно взаємопов’язані. Їхнє співвідношення проявляється у тому, що місцеве самоврядування є однією з основних форм реалізації народного суверенітету. Місцеве самоврядування завдячує своїм існуванням установчій владі народу. Саме завдяки волі народу, яка виражена на виборах, влада місцевого само врядування стає легітимною. Місцеве самоврядування відіграє важливу роль у механізмі народовладдя, що зумовлено, перш за все, автономністю його органів стосовно системи органів державної влади, відсутністю ієрархічної підпорядкованості, наявністю окремого об’єкта управління – питання місцевого значення. Орга ни місцевого самоврядування, будучи відповідальними перед територіальними громадами, мають змогу провадити самостійну політику, відстоювати місцеві інтереси, діючи в межах Конституції та законів України, шляхом звернення до суду, стримувати органи державної влади від перевищення повноважень. Оцінюючи ефективність реалізації принципу народовладдя в Україні, змушені констатувати, що сьогодні воля народу позбавлена легальних способів прояву, окрім виборів. Парламент уже тривалий час ігнорує запровадження конкретних механізмів дієвості народовладдя, народ не має можливості приймати рішення на всеукраїнському та місцевих референдумах.

 Сучасний стан суспільного розвитку обумовлює необхідність кардинального оновлення конституційно-правової основи механізму народовладдя. Слід забезпечити можливість реалізації права народу на волевиявлення у найважливіших питаннях, а саме: а) визначати і змінювати конституційний лад в Україні, зокрема, місце і роль місцевого самоврядування; б) обмежувати публічну владу правом; в) протидіяти узурпації, захопленню державної влади шляхом насилля або в інший неконституційний чи незаконний спосіб органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами чи їх об’єднаннями; г) вимагати реалізації прав і свобод людини (права громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах); ґ) протидіяти скасуванню чи обмеженню права здійснення місцевого самоврядування, яке визнається та гарантується в Україні; д) володіти, користуватися та розпоряджатися об’єктами права власності народу; е) контролювати органи публічної влади та їх посадових осіб.

 

Ключові слова народовладдя; демократія; конституційний лад; місцеве самоврядування; конституціоналізм; публічна влада
References

Bibliography

Authored books

1. Bondar’ N, Grazhdanin i publichnaja vlast’: Konstitucionnoe obespechenie prav i svobod v mestnom samoupravlenii [Citizen and Public Power: Constitutional Provision for Rights and Freedoms in Local Self-Government] (Gorodec’ 2004) (in Russian).

2. Bondar’ N, Mestnoe samoupravlenie i konstitucionnoe pravosudie: konstitucionalizacija municipal’noj demokratii v Rossii [Local Self-Government and Constitutional Justice: Constitutionalization of Municipal Democracy in Russia] (Norma 2008) (in Russian).

3. Chapala H, Mistseve samovriaduvannia v systemi publichnoi vlady: teoretyko-pravovyi analiz [Local Self-Government in the System of Public Power: Theoretical and Legal Analysis] (Pravo 2006) (in Ukrainian).

4. Frytskyi O, Konstytutsiine pravo Ukrainy [Constitutional Law of Ukraine] (Iurinkom Inter 2002) (in Ukrainian).

5. Grigor’ev V, Jevoljucija mestnogo samoupravlenija. Otechestvennaja i zarubezhnaja praktika [Evolution of Local Self-Government. National and Foreign Practice] (Istina 2005) (in Russian).

6. Kovler A, Istoricheskie formy demokratii: problemy politiko-pravovoj teorii [Historical Forms of Democracy: Issues of Political and Legal Theory] (Nauka 1990) (in Russian).

7. Kuibida V, Pryntsypy i metody diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Principles and Methods of Operation of Local Self-Government Bodies] (MAUP 2004) (in Ukrainian).

8. Rechytskyi V, Polytycheskyi predmet konstytutsyy [Political Subject Matter of the Constitution] (DUKh I LITERA 2012) (in Russian).

9. Shypilov L, Narodovladdia yak osnova demokratychnoi derzhavy [Rule of the People as the Basis of a Democratic State] (FINN 2009) (in Ukrainian).

10. Skrypniuk O, Demokratiia: Ukraina i svitovyi vymir (kontseptsii, modeli ta suspilna praktyka) [Democracy: Ukraine and the World Dimension (Concepts, Models, and Social Practice)] (Lohos 2006) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

11. Instituty samoupravlenija: istoriko-pravovoe issledovanie [Self-Government Institutions: Historical and Legal Research] (Mamut L otv red, Nauka 1995) (in Russian).

12. Kojen D i Arato J, Grazhdanskoe obshhestvo i politicheskaja teorija [Civil Society and Political Theory] (per s angl, Mjurberg I obshh red, Ves’ Mir 2003) (in Russian).

13. Konstytutsiia Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar [The Constitution of Ukraine: Scientific and Practical Commentary] (Tatsii V ta in red kol, Pravo, In Yure 2003) (in Ukrainian).

14. Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini [Local SelfGovernment under Conditions of Power Decentralization in Ukraine] (Pliushch R red, RIDNA MOVA 2016) (in Ukrainian). 15. Municipal’noe pravo zarubezhnyh stran (sravnitel’no-pravovoj analiz) [Municipal Law of Foreign Countries (Comparative Legal Analysis)] (Eremjan V red, Akademicheskij Proekt; Fond “Mir” 2006) (in Russian).

16. Munitsypalne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Municipal Law of Ukraine: Textbook] (Pohorilko V ta Frytskyi O red, Yurinkom Inter 2001) (in Ukrainian).

17. Pohorilko V ta Batanov O, ‘Mistseve samovriaduvannia’ [‘Local Self-Government’] v Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law], t 3 (Shemchushenko Yu holova redkol, Vyd-vo “Ukrainska entsyklopedia” im M P Bazana 2001) (in Ukrainian).

18. Zahalna teoriia derzhavy i prava [General Theory of State and Law] (Tsvik M ta inshi red, Pravo 2002) (in Ukrainian).

 

Journal articles

19. Baimuratov M, ‘Mistseve samovriaduvannia yak zahalnyi spadok liudskoi tsyvilizatsii ta vazhlyvyi fenomen suchasnoho svitovoho konstytutsionalizmu’ [‘Local SelfGovernment as a Common Heritage of Human Civilization and an Important Phenomenon of Modern World Constitutionalism’] (2011) 1 Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu 61 (in Ukrainian).

20. Venislavskyi F, ‘Ideia narodovladdia v teorii ta praktytsi ukrainskoho derzhavotvorennia (sotsialno-pravova tsinnist idei narodovladdia)’ [‘The Democracy Idea in the Theory and Practice of the Ukrainian State-Building (Social and Legal Significance of the Democracy Idea)’] (2011) 3 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 48-56 (in Ukrainian).

21. Kyrychenko Yu, ‘Mistseve samovriaduvannia yak forma realizatsii narodovladdia’ [‘Local Self-Government as a Form of Implementing Democracy’] [2014] 24(3) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo 59-62 (in Ukrainian).

22. Krusian A, ‘Mestnoe upravlenye y samoupravlenye: k postanovke voprosa o soderzhanyy y poniatyy’ [‘Local Governance and Self-Governance: on the Issue of Content and Concept’] (1998) 1 Yurydycheskyi vestnyk 86 (in Russian).

23. Liubchenko P, ‘Mistseve samovriaduvannia yak faktor zabezpechennia stabilnosti konstytutsiinoho ladu i forma realizatsii narodovladdia v Ukraini’ [‘Local SelfGovernment as a Factor of Ensuring the Stability of Constitutionally Established Order and a Form of Implementing Democracy in Ukraine’] [2013] 4 (75) Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 62 (in Ukrainian).

24. Matsiuk A, ‘Narodovladdia yak osnova vdoskonalennia konstytutsiinykh zasad zhyttiediialnosti suspilstva’ [‘Rule of the People as the Basis for Improving the Constitutional Foundations of Society Functioning’] [2015] 4(20) Publichne pravo 76-83 (in Ukrainian).

25. Nelina N, ‘Mistseve samovriaduvannia yak sfera realizatsii konstytutsiinoi pravosub’iektnosti ukrainskoho narodu’ [‘Local Self-Government as a Domain for Implementing Constitutionally Established Legal Personality of the Ukrainian People’] (2013) 1 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 104 (in Ukrainian).

26. Orzikh M, ‘Administratyvno-pravovyi status orhaniv mistsevoho samovriaduvannia’ [‘Administrative and Legal Status of Local Self-Government Bodies’] (2002) 2 Yurydycheskyi vestnyk 101 (in Ukrainian).

27. Petryshyn O, ‘Narodovladdia yak fundament demokratychnoi, pravovoi, sotsialnoi derzhavy’ [‘Rule of the People as the Foundation of a Democratic, Rule-of-Law, Social Welfare State’] (2009) 4 Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 20-30 (in Ukrainian).

28. Selivanov A, ‘Rozuminnia i realizatsii konstytutsiinykh polozhen “vlada narodu” (dopovid komisii z pytan zdiisnennia narodovladdia)’ [‘Understanding and Implementation of the Constitutional Provisions for “Rule of the People” (Report of the Commission for Democracy Implementation)’] (2012) 6 Biuleten informatsiinoanalitychnykh materialiv “Konstytutsiina Asambleia: polityko-pravovi aspekty diialnosti” 12-29 (in Ukrainian).

29. Tykhomyrov Yu, ‘Dyalektyka upravlenyia y samoupravlenyia’ [‘Dialectics of Governance and Self-Governance’] (1983) 8 Voprosy fylosofyy 26 (in Russian).

30. Todyka O, ‘Problemy stanovlennia narodovladdia: teoretychnyi ta konstytutsiinopravovyi aspekty’ [‘Issues of Democracy Establishment: Theoretical, Constitutional and Legal Aspects’] [2004] 2(3) Pravo i Bezpeka 21-5 (in Ukrainian).

31. Todyka O, ‘Spivvidnoshennia konstytutsiinoho ladu i narodovladdia: teoriia i praktyka’ [‘Correlation of Constitutionally Established Order and Democracy: Theory and Practice’] (2005) 2 Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 81 (in Ukrainian).

 

Thesis

32. Mykhailovska K, ‘Mistseve samovriaduvannia yak forma narodovladdia: osoblyvosti instytutsiinoi modeli v Ukraini’ [‘Local Self-Government as a Form of Democracy: Specifics of the Institutional Model in Ukraine’] (avtoref dys kand polit nauk, 2010) (in Ukrainian).