Назва статті Конституційно-правове регулювання діяльності адвокатури у нових реаліях суспільного життя
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету “Одеська юридична академія”, адвокатеса (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7669-0576 7777735@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [131-145]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-131
Анотація

Масштабні зміни у суспільному житті, які мають стати наслідком нового політичного курсу, спрямованого на подолання корупційних явищ і дисбалансу у правоохоронній діяльності, удосконалення правозахисної сфери, реалізацію завдань правосуддя, можливі за умови проведення системних реформ. Активна законо творча діяльність вимагає ретельного дослідження стану законодавства та змісту законопроєктних ініціатив із позицій теорії та практи ки, зарубіжного досвіду задля вироблення ґрунтовних рекомендацій у цій сфері.

Метою статті є всебічний аналіз конституційно-правового регулювання адвокатури України у нових суспільно-політичних умовах, вивчення наукових джерел і відповідних проєктів законодавчих актів у досліджуваній сфері та вироблення науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, практики його застосування.

Наголошується, що однією з найважливіших проблем адвокатури на сучасному етапі судово-правової реформи є визначення того обсягу реформування, який дійсно є необхідним для належної реалізації функцій адвокатури. Висловлено аргументи на користь позиції, що чинне законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність переважно відповідає міжнародним стандартам у цій сфері. Водночас практичні проблеми здійснення адвокатської діяльності та організації адвокатури дають змогу сформулювати напрями подальшого розвитку законодавства, беручи до уваги реальні потреби суспільства у сфері надання професійної правничої допомоги та гарантій адвокатської діяльності. Саме з цих позицій надано оцінку законо проєктним пропозиціям і шляхам подальшого вдосконалення діяльності адво катури.

Підтримано законодавчу ініціативу про розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді. З критичних позицій оцінено пропозицію скасування у тексті Конституції України виключного права на представництво адвокатами осіб у судах; виключення із Зако ну України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” вимог щодо несуміс-ності, запровадження діяльності адвоката за трудовим договором, притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності виключно за діяння, вчинені під час здійснення адвокатської діяльності, віднесення Єдиного реєстру адвокатів України до системи публічних реєстрів та зміна його назви; спрощення процедури порушення кримінального провадження щодо адвокатів.

Висловлено пропозиції стосовно подальших напрямів удосконалення організації та діяльності адвокатури, насамперед щодо посилення незалежності адвокатури та гарантій адвокатської діяльності.

Зауважено, що оновлення законодавства про адвокатуру потребує кореляції, з огляду на досвід функціонування адвокатури в Україні та європейських державах, тенденцій розвитку адвокатської діяльності у сучасному світі.

 

Ключові слова адвокат; адвокатура; адвокатська діяльність; адвокатське самоврядування; професійна правнича допомога; реформування
References

Bibliography

Authored books

1. Banchuk O, Pravova dopomoha: zarubizhnyi dosvid ta propozytsii dlia Ukrainy [Legal Aid: Foreign Experience and Proposals for Ukraine] (Fakt 2004) (in Ukrainian).

 

Journal articles

 2. Orzikh M, ‘Mizhnarodno-pravovi standarty i prava liudyny v Ukraini’ [‘International Legal Standards and Human Rights in Ukraine’] (1992) 4 Pravo Ukrainy 8-12 (in Ukrainian).

 

Dissertations

 3. Vilchyk T, ‘Advokatura yak instytut realizatsii prava na pravovu dopomohu: porivnialno-pravovyi analiz zakonodavstva krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy’[‘The Bar as an Institution for the Exercise of the Right to Legal Aid: A Comparative and Legal Analysis of Legislation of the European Union Countries and Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

4. Buromenskyi M, ‘Obrashchenye v Evropeiskyi sud po pravam cheloveka (praktyka Suda y osobennosty ukraynskoho zakonodatelstva)’ [‘Appeal to the European Court of Human Rights (the Court’s Case Law and Peculiarities of Ukrainian Legislation)’] (Tsentr suddivskykh studii) <http://www.judges.org.ua/seminar9-2.htm> (accessed: 01.11.2019) (in Russian).

5. Kostin A ta Podtserkovnyi O, ‘“Advokatska monopoliia” ta protsesualni problemy samopredstavnytstva’ [‘“Attorney’s-at-Law Monopoly” and Procedural Issues of SelfRepresentation’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 24.10.2019) <https://sud.ua/ru/news/ blog/153119-postupovo-usunuti-problemi-advokaturi-ta-sudovogo-predstavnitstva> (accessed: 05.11.2019) (in Ukrainian).

6. Kukhniuk D, ‘Kroky Parlamentu shchodo vyluchennia normy pro advokatsku monopoliiu z Konstytutsii ye tsilkom vypravdanymy’ [‘Steps of the Parliament to Remove the Rule of Attorney’s-at-Law Monopoly from the Constitution are Quite Justified’] (Iurydychna hazeta, 10.10.2019) <http://yur-gazeta.com/interview/krokiparlamentushchodo-viluchennya-normi-pro-advokatsku-monopoliyu-z-konstituciyiecilkom-vipravd.html> (accessed: 05.11.2019) (in Ukrainian).