Назва статті Проблеми регулювання цивільно-правового договору: теоретичні та практичні аспекти
Автори

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного права, директор Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (м. Івано-Франківськ, Україна) lawyer.vasilyeva@yahoo.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [14-24]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-014
Анотація

Учасники цивільного обороту наділені правом укладати договори, які, без сумніву, є регуляторами суспільних відносин. Саме завдяки договору реалі зуються і втілюються в життя ті цілі та інтереси, яких хотіли досягти сторони. Одним із принципів договірного права є свобода договору, яка надає можливість врегульовувати відносини між сторонами на власний розсуд. Проте вагоме значення має саме нормативне регулювання окремих аспектів договору, яке, на жаль, не є досконалим. Тому виникає необхідність внесення змін до чинного цивільного законодавства і, передусім, Цивільного кодексу України (ЦК України).

Метою статті є дослідження проблемних аспектів регулювання цивільно-правового договору.

Наголошується на необхідності закріплення у ЦК України окремого підрозділу “Договірні зобов’язання” та виведенні загальних положень про договори у цій частині ЦК України, що поставить крапку у дискусії щодо багатоаспектного характеру договору. Саме тут буде місце для розмежування недійсності та неукладеності договору. Недопустимою є кваліфікація неоднозначного розуміння сторонами однієї з умов договору як відсутність згоди між сторонами. Намагання законодавця врегулювати положення про окремі договірні види у спеціальних законах автономно призводить до низки проблем (неузгодженість загальних положень про договори та спеціального законодавчого регулювання; величезна кількість істотних умов договору у спеціальних законах). Дискусійним залишається закріплення у ЦК України таких договірних конструкцій, як публічний договір та договір приєднання. Нині видається можливим закріплення у законодавстві поняття “споживчий договір”. Договір як юридичний документ має відповідати усім вимогам легітимізації (зазначення сторін договору та інших реквізитів, що ідентифікують учасників, час і місце вчинення правочину тощо). Доцільним є аналіз предмета договору за типами договорів, що заземлило б цілу низку досліджень у правореалізаційну сферу. Ставиться під сумнів вмотивованість поділу договорів на реальні та консенсуальні. Потрібно переглянути доцільність збереження закріплених у ЦК України всіх договірних видів, передусім, це стосується групи договорів щодо передачі майна в користування, тощо.

Отже, у зв’язку з наявністю низки проблемних аспектів у регулюванні цивільно-правового договору, необхідним насамперед є перегляд положень чинного ЦК України в частині договірного права.

 

Ключові слова цивільно-правовий договір; істотні умови договору; юридичний факт; регулятивність; реальні договори; консенсуальні договори
References

List of legal documents 

 

Legislation

1. Pro zakhyst prav spozhyvachiv [On Consumer Rights Protection]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 12 travnia 1991 r. № 1023-XII <https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1023-12> (accessed: 01.02.2019) (in Ukrainian).

2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (accessed: 01.02.2019) (in Ukrainian). Bibliography Authored books

3. Boiko N, Dohovir pozychky [Loan Agreement] (Nova zoria 2015) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Dzera O ta Kuznietsova N ta Luts V (red), Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary of the Civil Code of Ukraine], t 2 (5th edn, Yurinkom Inter 2013) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Banasevych I, ‘Teoretyko-pravovi pidkhody do rozmezhuvannia spozhyvchoho ta publichnoho dohovoriv’ [‘Theoretical and Legal Approaches to Distinguishing between Consumer and Public Contracts’] (2017) 43 Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy (in Ukrainian).

 

Conference papers

 6. Belianevych Ye, ‘Stabylnost hrazhdanskoho oborota: voprosy teorii’ [‘Stability of Civil Commerce: Issues of Theory’] v Hrazhdanskoe pravo: vyzovy vremeny: materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy, posviashchennoi 70-letnemu yubyleiu doktora yurydycheskykh nauk, profesora A. H. Dydenko [Civil Law: Challenges of the Time: Materials of the International Scientific Conference Dedicated to the 70th Anniversary of Doctor Habil. of Law, Professor A. G. Didenko] (2016) (in Russian).