Назва статті Правовий статус та роль міжнародної фінансової організації як суб’єкта валютних правовідносин в глобалізаційному процесі
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри міжнародного та європейського права Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6657-7214 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/ L-5466-2018 olga.sheremeteva@list.ru

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [244-259]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-244
Анотація

Процес глобалізації відбувається в усіх сферах життєдіяльності світової спільноти загалом й у сфері валютних відносин зокрема. Проте правовий статус і роль міжнародної фінансової організації як суб’єкта валютних правовідносин, особ ливо в умовах глобалізації, досліджено недостатньо.

Мета статті – охарактеризувати правовий статус і роль міжнародної фінансової організації як суб’єкта валютних правовідносин, особливо враховуючи глобалізаційні процеси, з метою уникнення прогалин і непорозумінь у науці та правозастосовній практиці.

У статті досліджуються особливості правового статусу міжнародної фінансової організації як суб’єкта валютних правовідносин в умовах глобалізації. Зокрема, особ ливості правосуб’єктності міжнародної фінансової організації, привілеї та імунітети, якими наділені ці міжнародні фінансові інституції. Також характеризуються деякі сучасні проблемні аспекти співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Підсумовуючи викладений матеріал, авторка зазначає, що договірна правоздатність міжнародних фінансових організацій суттєво відрізняється від договірної правоздатності держав, оскільки міжнародні фінансові організації наділені правосуб’єктністю, що є похідною від правосуб’єктності держав, якими вони створені. Цю особливість правового статусу міжнародних фінансових організацій необхідно брати до уваги у процесі здійснення співробітництва з ними. Водночас міжнародні фінансові організації наділені привілеями та імунітетами, властивими міжнародним організаціям, із деякими особливостями. Крім цього, міжнародним фінансовим організаціям властиве певне розширення обсягу правосуб’єктності, закріпленого в установчих документах цих організацій, за відсутності заперечень із боку держав-членів. А також входження до обсягу їхньої правосуб’єктності “квазізако-нодавчих” і “квазісудових” повноважень. Загалом можна зазначити, що міжнародні фінансові організації залежно від їхньої правосуб’єктності відіграють важливу роль у глобалізаційних процесах, які відбуваються у світі. Так, вони сприяли формуванню сучасних форм вивозу капіталу та збільшенню його обсягів, спрямуванню валютних і фінансових ресурсів у найбільш важливі для суспільного розвитку галузі, мінімізуючи ризики транскордонного руху капіталів, а також вони мають вагоме значення у процесі регулювання платіжних балансів держав тощо. І, нарешті, авторка звертає увагу, що в науці та українському законодавстві відсутня чітка, загальноприйнята і загальновизнана назва терміна “міжнародна фінансова орга нізація”. У зв’язку з цим вона вважає, що найповніше відповідатиме меті, суті та правовому статусу цих міжнародних фінансових структур термін “міжнародна валютна організація”. Оскільки саме цей термін відображає основну “вагову” категорію, з якою ці організації мають справу, тобто виключно валюта опосередковує всі їхні фінансові операції.

 

Ключові слова міжнародна фінансова організація; міжнародна валютна організація; правовий статус; валютні правовідносини; суб’єкт валютних правовідносин; глобалізаційний процес; правосуб’єктність міжнародної фінансової організації; привілеї та імунітети міжнародної фінансової організації
References

Bibliography

Authored books

1. Al’tshuler A, Mezhdunarodnoe valjutnoe pravo [International Monetary Law] (Mezhdunar otnoshenija 1984) (in Russian).

2. Dziubliuk O, Valiutna polityka: pidruchnyk [Monetary Policy: Textbook] (Znannia 2007) (in Ukrainian).

3. Riazanova N ta Haponiuk M ta Maksymenko A, Mizhnarodni finansovi orhanizatsii: pidruchnyk [International Financial Organizations: Textbook] (KNEU 2010) (in Ukrainian).

4. Sheremetieva O, Rehuliuvannia ta upravlinnia valiutnymy ryzykamy: pravovyi aspekt [Regulation and Management of Foreign Exchange Risks: Legal Aspect] (KNEU 2017) (in Ukrainian).

5. Shumilov V, Mezhdunarodnoe jekonomicheskoe pravo [International Economic Law], kn 1 (Deka 2002) (in Russian).

 

Edited books

6. Herdegen M, Mizhnarodne pravo [International Law] (per z nim, K.I.S. 2011) (in Ukrainian). 7. Luk’janenko D i Poruchnik A i Kolesov V (red), Global’noe jekonomicheskoe razvitie: tendencii, asimmetrii, regulirovanie [Global Economic Development: Trends, Asymmetries, Regulation] (KNEU 2013) (in Russian).

8. Voronova L (vidp red), Finansove pravo: pidruchnyk [Financial Law: Textbook] (Konsum 1999) (in Ukrainian).

9. Zavalna Zh ta Starynskyi M, Valiutne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Monetary Law of Ukraine: Study Guide] (Universytetska knyha 2005) (in Ukrainian).