Назва статті Наскрізні та відособлені поняття кримінального права України
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету (Львів, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4276-037X Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-6589-2019 navrotskyi.vo.@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [81-96]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-081
Анотація

Єдність термінології є одним із вагомих критеріїв якості закону, запорукою правильної правозастосовної практики, передумовою забезпечення верховенства права та панування законності. У цьому аспекті в чинному Кримінальному кодексі України, з одного боку, є багато вдалих рішень, коли дотримуються правила, згідно з яким одним терміном позначаються однакові поняття (і такі поняття та терміни пропонується називати наскрізними), а з другого – численні недолугості, коли цього правила не дотримуються й однаковими термінами позначають різні за змістом та обсягом поняття (які пропонується називати відособленими).

Метою статті є аналіз того, чому в українському кримінальному праві виникає ситуація, за якої порушується вимога одностайності термінології, що є причиною такого явища та показ на реальних прикладах того, як до його існування прикладається законодавство, правозастосовна практика та теорія кримінального права України. Вивчення проблеми має призвести до формулювання конкретних пропозицій щодо забезпечення термінологічної єдності у кримінальному праві.

Відзначається позитивна роль наскрізних кримінально-правових понять і вказується на їхні функції у кримінальному праві. Такі поняття, зокрема, підтверджують тяглість (наступність, послідовність, неперервність) законодавства, правозастосовної практики, теорії кримінального права; свідчать про стабільність правової системи; є показником якості законодавства; демонструють системність кримінального законодавства, є передумовою систематичного тлумачення кримінального закону; забезпечують правову визначеність у правозастосуванні; спрощують вивчення кримінального права.

Констатується недолугість ситуації, коли правила, відповідно до яких однакові поняття позначають однаковими термінами, не дотримуються та виникають відособлені кримінально-правові поняття. Вказується на її відмінність від тієї, яка виникає при формуванні так званих автономних понять у практиці Європейського суду з прав людини. Звертається увага на те, що про існування відособлених понять можна говорити лише в контексті їхнього порівняння з наскрізними.

Зроблено висновок, що відособленими поняття можуть стати принаймні з трьох підстав: 1) унаслідок дій законодавця; 2) через позицію практики; 3) як результат теоре тичних досліджень. Так чи інакше – це наслідок волюнтаризму та неналежного врахування значення відповідних наскрізних понять, що підтверджується аналізом конкретних прикладів.

Сформульовані пропозиції, спрямовані на недопущення появи відособлених понять у кримінальному праві України, зокрема, шляхом створення словника, лише з використанням якого мають формуватися статті кримінального закону.

 

Ключові слова кримінальне право; термінологія; понятійний апарат; наскрізний; відособлений
References

Bibliography

Authored books

1. Panov M, Poniatiinyi aparat kryminalnoho prava ta yoho naukove i praktychne znachennia [Array of Criminal Law Concepts and Its Scientific and Practical Significance] (Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Ya Mudroho 2018) (in Ukrainian).

2. Trostiuk Z, Poniatiinyi aparat Osoblyvoi chastyny Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Array of Concepts of the Criminal Code of Ukraine, Special Part] (Atika 2003) (in Ukrainian).

3. Zahynei Z, Kryminalno-pravova hermenevtyka [Criminal Law Hermeneutics] (ArtEk 2015) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Panov M, Problemy metodolohii nauky kryminalnoho prava: vybrani naukovi pratsi [Methodology Issues of Criminal Law Science: Selected Scientific Papers] (Anisimov H ta Haltsova V ukladachi, Pravo 2018) (in Ukrainian).

5. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [Great Ukrainian Encyclopedia of Law], t 17: Kryminalne pravo [Criminal Law] (Tatsii V hol redkol, Pravo 2017) (in Ukrainian).

6. Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Great Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language] (Busel V uklad i holov red, Perun 2004) (in Ukrainian).

 

Journal articles

7. Kretova I, ‘Kontseptsiia avtonomnoho tlumachennia u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny’ [‘The Concept of Autonomous Interpretation in the Case Law of the European Court of Human Rights’] [2015] 4(3) Pravo i suspilstvo 26 (in Ukrainian).

8. Khyliuk S, ‘“Zlochyn i kara” u Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod’ [‘Crime and Punishment’ in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms’] [2015] 4(29) Chasopys Akademii advokatury Ukrainy 114–5 (in Ukrainian).

 

Conference paper

9. Navrotskyi V, ‘Naskrizni kryminalno-pravovi poniattia’ [‘Cross-Cutting Criminal Law Concepts’] v 10 rokiv chynnosti Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: Problemy zastosuvannia, udoskonalennia ta podalshoi harmonizatsii iz zakonodavstvom yevropeiskykh krain. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 13–14 zhovtnia 2011 r.) [10-Year Currency of the Criminal Code of Ukraine: Issues of Application, Improvement and Further Harmonization with Legislation of European Countries. Materials of International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, October 13–14, 2011] (Pravo 2011) 73–7 (in Ukrainian).

10. Khrystova H, ‘Problemy vzaiemodii doktryny pozytyvnykh zobov’iazan derzhavy z inshymy kontseptsiiamy, vyroblenymy YeSPL, ta yii zastosuvannia na natsionalnomu rivni’ [‘Issues Relating to Interaction of the Doctrine of the State’s Positive Obligations with Other Concepts Developed by the ECHR, and Its Application at the National Level’] v Pravove zabezpechennia efektyvnoho vykonannia rishen i zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Materialy 3-i Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii (m. Odesa, 19–20 veresnia 2014) [Legal Framework for Efficient Implementation of Judgments and Application of the Case Law of the European Court of Human Rights: Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Odessa, September 19–20, 2014)] (Feniks 2014) 1 (in Ukrainian).