Назва статті Наукова доктрина формування сучасної системи земельного законодавства і права за об’єктами земельних правовідносин: методологічні аспекти
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, державний радник юстиції ІІІ класу, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” (Дніпро, Україна) civil.k2019ok@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [15-28]
Анотація

Земельне право відноситься до основоположних галузей права, яке динамічно розвивається з урахуванням суспільних і правотворчих потреб Українського народу, вирішення практичних проблем щодо правового забезпечення права громадян на земельні ділянки як різновиду земельних ресурсів, територіальнопросторового елементу навколишнього природного середовища, природного ландшафту, складової територіальної основи державності, територіального устрою України, формування організаційно-регіонального управління територіальних громад, засобу сільськогосподарського, лісогосподарського, гірничовидобувного вироб ництва, форми рекреаційного, історико-культурного, лікувально-оздоровчого призначення тощо.

Метою статті є висвітлення особливостей об’єктів земельних правовідносин як чинника упорядкування системи земельного законодавства та права, їх удосконалення відповідно до національних й інтеграційних вимог розвитку в сучасних умовах і на перспективу.

Правове регулювання земельних правовідносин в Україні історично є динамічним процесом щодо вирішення економічних, соціальних, екологічних, державотворчих, науково-технічних проблем, гарантування земельних прав громадян на земельні ділянки для задоволення потреб життєдіяльності, поліпшення їхнього добробуту, якості та екологічної безпеки.

Динаміка реформування земельних правовідносин періодично змінюється залежно від пріоритетів еволюційних чи революційних перетворень, тенденцій прогресу, його мети, забезпечення публічних і приватних інтересів суспільства, реформування основ державотворення.

Проте найбільш сталою і системоутворюючою залишається система об’єктного складу земельних правовідносин, яка обумовлює формування та створення від-повідного механізму правового регулювання і забезпечення земельних правовідносин. Значний період правовою формою упорядкування земельних правовідносин залишається Земельний кодекс України (ЗК України), який із погляду юридичної техніки не “справляється” із покладеними на нього функціями і потребує удосконалення відповідно до потреб сталого розвитку адаптації земельного законодавства до законодавства Європейського Союзу, міжнародно-правових договорів, укладених Україною з іншими суб’єктами міжнародного права.

З урахуванням земельно-правових досліджень у цій сфері, вважаємо перспективним напрямом удосконалення земельного законодавства за об’єктами правового регулювання земельних правовідносин як найбільш виразного і правовстановлюючого критерію формування ЗК України в сучасних умовах.

 

Ключові слова об’єкти земельного законодавства і права; земельні правовідносини; кодифікація земельного законодавства; консолідація земельно-правових приписів; Земельний кодекс України
References

Bibliography

 

Authored books

1. Andreitsev V, Pravovi zasady zemelnoi reformy i pryvatyzatsii zemel v Ukraini: navchalnopraktychnyi posibnyk [Legal Foundations of the Land Reform and Land Privatization in Ukraine: Study and Practice Guide] (Urozhai 1999) (in Ukrainian).

2. Andreitsev V, Zemelne pravo i zakonodavstvo suverennoi Ukrainy: aktualni problemy praktychnoi teorii [Land Law and Legislation of Sovereign Ukraine: Topical Issues of Practical Theory] (Znannia 2005) (in Ukrainian).

3. Hrynko S, Pravovi aspekty reiestratsii prav na zemliu [Legal Aspects of Land Rights Registration] (VPM 2004) (in Ukrainian).

4. Karakash I, Pravo sobstvennosti na zemlju i prava zemlepol’zovanija v Ukraine [Property Right to Land and Land Use Rights in Ukraine] (Istina 2004) (in Russian).

5. Kostiashkin I, Pravove zabezpechennia sotsialnoi funktsii prava vlasnosti na zemliu v Ukraini [Legal Support of the Social Function of Property Right to Land in Ukraine] (2016) (in Ukrainian).

6. Kovalenko T, Realizatsiia pryntsypu zakonnosti u rehuliuvanni zemelnykh vidnosyn v Ukraini, problemy pravovoho zabezpechennia [Implementation of the Principle of Legality in Regulation of Land Relations in Ukraine, Legal Support Issues] (Pravova yednist 2017) (in Ukrainian).

7. Kulynych P, Pravovi problemy okhorony, vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia v Ukraini [Legal Issues of Agricultural Land Protection and Use in Ukraine] (Lohos 2011) (in Ukrainian).

8. Nosik V, Pravo vlasnosti na zemliu Ukrainskoho narodu [Property Right to Land of the Ukrainian People] (Iurinkom Inter 2006) (in Ukrainian).

9. Shul’ga M, Aktual’nye pravovye problemy zemel’nyh otnoshenij v sovremennyh uslovijah [Topical Legal Issues of Land Relations under Present-Day Conditions] (Konsum 1998) (in Russian).

 

Edited books

10. Zemelne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Land Law of Ukraine: Textbook] (Shulha M red, Yurinkom Inter 2004) (in Ukrainian).

11. Zemel’noe pravo Ukrainy: uchebnoe posobie [Land Law of Ukraine: Study Guide] (Karakash I red, Istina 2002) (in Russian).

12. Zemelnyi kodeks Ukrainy: komentar [Land Code of Ukraine: Commentary] (Hetman A ta Shulha M red, Odisei 2002) (in Ukrainian).

13. Zemelnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar [Land Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary] (Semchyk V zah red, 2007) (in Ukrainian).

 

Journal articles

14. Andreitsev V, ‘Konstytutsiino pravovi problemy realizatsii rezhymu zemli yak osnovnoho natsionalnoho bahatstva’ [‘Constitutional Law Issues of Implementing the Regime of Land as the Major National Wealth’] (2003) 51 Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka 106–12 (in Ukrainian). 15. Andreitsev V, ‘Suverennii Ukraini – novu “Zemelnu Konstytutsiiu”. Kontseptualni pidkhody do pidhotovky proektu Kodeksu zakoniv Ukrainy pro zemliu’ [‘New “Land Constitution” for Sovereign Ukraine. Conceptual Approaches to Drafting of the Code of Laws of Ukraine on Land’] (1999) 8 Pravo Ukrainy 58–65 (in Ukrainian).

16. Kulynych P, ‘Zemelna dilianka yak ob’iekt pravovykh vidnosyn: poniattia, oznaky, vydy’ [‘Land as an Object of Legal Relations: Concepts, Features, Types’] (2010) 3 Chasopys Kyivskoho universytetu prava NAN Ukrainy 218 (in Ukrainian).