Назва статті Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення
Автори

доктор юридичних наук, професор, перший проректор Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0738-1232 al_bondar@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [43-62]
Анотація

Одним із основних напрямів новітньої земельної реформи в Україні є кардинальне оновлення системи публічного управління у сфері використання та охорони земель. Однак загальна непослідовність і суперечливість перетворень у поземельній сфері суттєво гальмує вирішення цього завдання. Ця негативна тенден ція накладається на незавершеність адміністративної реформи у державі й відсутність чіткої стратегії розбудови системи центральних органів виконавчої влади зокрема та системи органів публічної адміністрації загалом.

Метою статті є аналіз актуальних проблем правового та інституційного забезпечення публічного управління у сфері використання й охорони земель в Україні, а також формулювання на цій основі пропозицій щодо їх розв’язання.

Проаналізовано кореляцію понять “державне управління” і “публічне управління” у досліджуваній площині та зроблено висновок про доцільність віддавати перевагу останньому з огляду, по-перше, на спорідненість правовідносин державного та самоврядного управління у сфері використання й охорони земель, по-друге, необхідності відмови від “державоцентристських” підходів на користь конструктивного впровадження кращих європейських практик у царині публічного адміністрування.

Визначено методологічну значущість державної земельної та екологічної політики для розбудови системи публічного управління у земельній сфері. Встановлено, що Стратегії державної екологічної політики України, як чинна, так і попередня, цілком слушно закріплюючи необхідність глибокої модернізації вказаної системи, особливо у контексті євроінтеграційних процесів, у цій площині є здебільшого декла ративними.

Увага акцентована на проблемі співвідношення та взаємодії різних рівнів правового забезпечення земельно-управлінських відносин, яка сьогодні суттєво актуалі зувалася, по-перше, незавершеністю конституційного забезпечення реформи адміністративно-територіального устрою держави та децентралізації,по-друге, необхід ністю визначення чіткої кореляції між нормами адміністративного та земель ного права в окресленій сфері.

 Обстоюється висновок про необхідність вироблення консолідованими зусиллями всіх земельно-правових наукових шкіл держави максимально узгоджених підходів щодо системи функцій публічного управління у поземельній сфері з подальшим втіленням отриманих теоретичних результатів у нормотворчих пропозиціях. Це вбачається важливим і з огляду на необхідність модернізації та осучаснення традиційних функцій та появу нових. Вказується на необхідність подолання інституційної нестабільності як однієї з основних вад системи публічного управління щодо земель, зокрема й у контрольно-наглядовій сфері, оскільки перманентні та досить суперечливі реформаційні процеси у конфігурації органів виконавчої влади держави не дають змоги досягти в організаційно-правовому механізмі публічного управління земельними ресурсами інтегрованої єдності нормативної, інституційної та функціональної підсистем.

 

Ключові слова публічне управління; використання та охорона земель; земельноуправлінські відносини; екологічна політика; функція публічного управління; орган публічної адміністрації; контроль
References

Bibliography

Authored books

1. Andreitsev V, Zemelne pravo i zakonodavstvo suverennoi Ukrainy: aktualni problemy praktychnoi teorii: monohrafiia [Land Law and Legislation in Sovereign Ukraine: Current Issues of Practice Theory: Monograph] (2-he vyd, Znannia 2007) (in Ukrainian).

2. Averianov V ta Derets V ta Shkolyk A, Derzhavne upravlinnia: yevropeiski standarty, dosvid ta administratyvne pravo [Public Administration: European Standards, Experience and Administrative Law] (Iustinian 2007) (in Ukrainian).

3. Busuiok D, Upravlinski ta servisni pravovidnosyny v zemelnomu pravi Ukrainy: monohrafiia [Legal Administrative and Service Relations in the Land Law of Ukraine: Monograph] (Nika-tsentr 2017) (in Ukrainian).

4. Melnyk R ta Bevzenko V, Zahalne administratyvne pravo: navchalnyi posibnyk [General Administrative Law: Manual] (Vaite 2014) (in Ukrainian).

5. Nosik V, Pravo vlasnosti na zemliu ukrainskoho narodu: monohrafiia [Land Ownership of Ukrainian Citizens: Monograph] (Iurinkom Inter 2006) (in Ukrainian).

6. Tsvirkun Yu, Oskarzhennia v administratyvnomu sudochynstvi rishen, dii ta bezdiialnosti kolehialnykh subiektiv publichnoi administratsii: problemy teorii i praktyky [Administrative Proceedings of Appealing Against Decisions, Actions And Inactions of Collegial Bodies of Public Administration: Theory and Practice] Kherson (Helvetyka 2019) (in Ukrainian).

 

Edited books

7. Semchyk V ta Kulynych P (red), Zemelne pravo: pidruchnyk [Land Law: Textbook] (in Yure 2001) (in Ukrainian).

8. Shemshuchenko Yu (red), Ekolohichne pravo Ukrainy: akademichnyi kurs: pidruchnyk [Environmental Law of Ukraine: Academic Course: Textbook] (Iurydychna dumka 2005) (in Ukrainian).

9. Shulha M (red), Zemelne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Land Law of Ukraine: Textbook] (Iurinkom Inter 2004) (in Ukrainian).

 

Encycopedias

10. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [The Great Ukrainian Legal Encyclopaedia], t 14: Ekolohichne pravo [Environmental Law] (Shemshuchenko Yu ta inshi redkol, Pravo 2018) (in Ukrainian).

11. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [The Great Ukrainian Legal Encyclopaedia], t 16: Zemelne ta ahrarne pravo [Land and Agricultural Law] (Shulha M ta inshi redkol, Pravo 2019) (in Ukrainian).

 

Journal articles

12. Andreitsev V, ‘Tektoloho-pravovi aspekty zabezpechennia suchasnoi ekolohichnoi polityky derzhavy’ [‘Tectological and Legal Aspects of Modern State Environmental Policy Provision’] (2011) 2 Pravo Ukrainy 66 (in Ukrainian).

13. Averianov V, ‘Vykonavcha vlada v Ukraini ta yii pravove rehuliuvannia’ [‘The Executive Power in Ukraine and its Legal Regulation’] (2003) 2(33)–3(34) Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 238 (in Ukrainian).

14. Bakai O, ‘Ekolohichne prohnozuvannia yak funktsiia upravlinnia u sferi pryrodokorystuvannia ta okhorony dovkillia’ [‘Environmental Forecasting as a Mana gement Tool in Environmental Governance and Environment Protection’] (2001) 3 Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 240 (in Ukrainian).

15. Bevz O, ‘Orhanizatsiino-pravovi aspekty upravlinnia u sferi vykorystannia ta okhorony zemel istoryko-kulturnoho pryznachennia v konteksti optymizatsii systemy orhaniv vykonavchoi vlady v Ukraini’ [‘Legal and Institutional Aspects of Administration in Management and Protection of Lands of Historic and Cultural Value in the Context of Optimization of the Executive Bodies System in Ukraine’] (2015) 1 Administratyvne pravo i protsess 234 (in Ukrainian).

16. Datsiuk H, ‘Prostorove planuvannia terytorii: yak unifikuvaty dokumentatsiiu z mistobuduvannia ta zemleustroiu?’ [‘Spatial Planning of Territories: Harmonizing Regulations on Urban Planning and Land Management’] (2019) 10 Zemlevporiadnyi visnyk 10 (in Ukrainian).

17. Kulynych P, ‘Aktualni problemy formuvannia zemelno-pravovoho statusu obiednanykh terytorialnykh hromad Ukrainy’ [‘Currect Issues of Establishing the Legal Land Status of the United Territorial Communities of Ukraine’] (2019) 2 Zemlevporiadnyi visnyk 18 (in Ukrainian).

18. Kulynych P, ‘Alternatyvnyi zakonoproekt pro zemelnu derehuliatsiiu yak zamakh na “vbyvstvo”’ [‘Alternative Draft on Land Deregulation as a “Murder” Attempted’] (2019) 5 Zemlevporiadnyi visnyk 12 (in Ukrainian).

19. Lisova T, ‘Aktualni pytannia pravovoho zabezpechennia upravlinnia v haluzi vykorystannia y okhorony zemel’ [‘Current Issues of Administration Legal Support in Land Use and Protection’] (2010) 8 Yurydychna Ukraina 84 (in Ukrainian).

20. Rybalka K, ‘Publichne upravlinnia v haluzi vykorystannia ta okhorony zemel zapasu Ukrainy: administratyvno-pravovyi aspekt’ [‘Public Administration in Land Use and Protection of the Land Reserve of Ukraine: Administrative and Legal Aspect’] (2018) 6 Porivnialno-analitychne pravo 299 (in Ukrainian).

21. Yevstihnieiev A, ‘Osnovni zasady (Stratehiia) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku yak dzherelo prava ekolohichnoi bezpeky’ [‘Key Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine up to the year 2020 as a Source of Environmental Security Law’] (2011) 9 Yurydychna Ukraina 69 (in Ukrainian).

22. Zaiets O ta Pozniak E ta Shompol O, ‘Pravovi problemy formuvannia systemy orhanivupravlinnia v haluzi ekolohii’ [‘Legal Issues of Forming a System of Governing Bodies in Ecology’] (2008) 3 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 64 (in Ukrainian).

 

Thesis

23. Busuiok D, ‘Pravove rehuliuvannia upravlinskykh ta servisnykh vidnosyn u sferi vykorystannia ta okhorony zemel: problemy teorii ta praktyky’ [‘Legal Regulation ofManagement and Service Relations in Land Use and Protection: Problems of Theory and Practice’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, In-t derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2018) (in Ukrainian).

24. Kostytskyi V, ‘Ekonomiko-pravovyi mekhanizm okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: teoriia ta praktyka’ [‘Economic and Legal Mechanism of Environmental Protection: Theory and Practice’] (avtoref dyc d-ra yuryd nauk, ,In-t derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2004) (in Ukrainian).

25. Urkevych V, ‘Ahrarni pravovidnosyny v Ukraini’ [‘Agrarian Relations in Ukraine’] (avtoref d-ra yuryd nauk, Nats yuryd akad Ukrainy im Yaroslava Mudroho 2007) (in Ukrainian).

 

Dissertations

26. Busuiok D, ‘Pravove rehuliuvannia upravlinskykh ta servisnykh vidnosyn u sferi vykorystannia ta okhorony zemel: problemy teorii ta praktyky’ [‘Legal Regulation of Admonostrative and Service Relations in Land Use and Protection: Theory and Practice’] (dys d-ra yuryd nauk, In-t derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2017) (in Ukrainian).

 

Websites

27. ‘Nalezhne ekolohichne vriaduvannia v krainakh Skhidnoho partnerstva: roboty nepochatyi krai: analitychna zapyska’ [‘Efficient Environmental Governance in the Eastern Partnership Countries: a Good Deal of Work to Do: analytical note’] <https:// www.irf.ua/ukraina_posila_trete_mistse_sered_krain_skhidnogo_partnerstva_u_ zdiysnenni_ekologichnikh_reform/files/ukr/programs/euro/toloka_env_gov.pdf> (accessed: 01.02.2020) (in Ukrainian).

28. Shulha M, ‘Vidhuk ofitsiinoho oponenta na dysertatsiiu Busuiok D. V.’ [‘Review of the Official Opponent to the Thesis of Busuiok D. V.’] <http://idpnan.org.ua/ua/spetsvcheniradi/d-26_236_02/vidguki-ofitsiynih-oponentiv-na-disertatsiyi/doktor-nauk1. html> (accessed: 01.03.2019) (in Ukrainian).

Conference paper

29. Krasnova M, ‘Problemy posylennia publichnoho kharakteru ekolohichnoho ta zemelnoho prava’ [‘Enhancing Public Nature of Environmental and Land Law’] v Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku zemelnoho, ahrarnoho, ekolohichnoho ta pryrodoresursnoho prava: teoriia ta praktyka: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii [The Current State and Prospects of Development of Land, Agrarian, Ecological and Natural Resources Law: Theory and Practice: Collection of Materials of Scientific and Practical Conference] (2018) (in Ukrainian).

30. Kulynych P, ‘Pravovi problemy zavershennia zemelnoi reformy v Ukraini’ [‘Legal Issues of Finalizing the Land Reform in Ukraine’] v Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku zemelnoho, ahrarnoho, ekolohichnoho ta pryrodoresursnoho prava: teoriia ta praktyka: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [The Current State and Prospects of Development of Land, Agrarian, Ecological and Natural Resources Law: Theory and Practice: Collection of Materials of Scientific and Practical Conference] (2018) (in Ukrainian).