Назва статті Земельне право і законодавство України: системна криза чи зміна парадигми в умовах реалізації Цілей Сталого Розвитку в Україні до 2030 року?
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) vnosik@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [76-90]
Анотація

Розглядаються методологічні, науково-теоретичні, конституційні та законодавчі основи сучасного стану і перспектив еволюції доктрини земельного права та законодавства у контексті реалізації Цілей Сталого розвитку (ЦСР) в Україні на період до 2030 р.

Мета статті – провести науково-теоретичний аналіз і зробити фахову оцінку сучас ного стану земельно-правової доктрини, системи і структури земельного права і законодавства та їх функціонального призначення як складових національної правової системи у забезпеченні механізму правового регулювання земельних відносин у контексті реалізації ЦСР і на цій основі сформулювати висновки і зр обити рекомендації з розбудови земельного права, удосконалення системи, структури та змісту законодавства відповідно до Конституції України у контексті ЦСР в Україні як у демократичній, правовій і соціальній державі.

Стверджується, що з причин об’єктивного і суб’єктивного характеру назріла потреба у перегляді усталених у теорії земельного права ідей, поглядів, концепцій на юридичну природу сучасного земельного права і законодавства та поступового переходу до нової парадигми правового регулювання земельних і поєднаних із ними інших суспільних відносин з огляду на взяті Україною зобов’язання з реалізації ЦСР до 2030 р. Встановлено, що в сучасній доктрині земельного права України залишаються не дослідженими теоретичні і практичні питання правового забезпечення реа лізації таких ЦСР, як подолання бідності, запобігання голоду, забезпечення екосистемного підходу у використанні земель та інших природних ресурсів у сільському, лісовому і водному господарстві. Тому у чинному земельному та поєднаному з ним аграрному, екологічному та іншому законодавстві не знаходять свого законодавчого вираження і нормативного закріплення юридичні, інституційно-функціональні та інші засоби забезпечення реалізації ЦСР. Зроблено висновок про те, що зміна парадигми правового регулювання земельних відносин відповідно до Конституції України у контексті реалізації ЦСР із необхідністю потребує пере-гляду системи і структури земельного законодавства з огляду на заплановані заходи з рекодифікації цивільного законодавства України. Запропоновано переглянути всю систему земельного законодавства на предмет відповідності його Конституції України, відмовитися від подальшої кодифікації земельного законодавства у формі Земельного кодексу, розробити і прийняти такі основоположні закони: “Про власність на землю Українського народу”, “Про використання землі в Україні”, “Про охорону землі як основного національного багатства Українського народу”, “Про державне регулювання земельних відносин у ринкових умовах”, а також функціональні закони з питань публічного адміністрування у сфері земельних відносин.

 

Ключові слова доктрина земельного права; земельне законодавство; земельні відносини; цілі сталого розвитку; системна криза; подолання бідності; подолання голоду; екосистемний підхід; рекодифікація
References

Bibliography

Authored books

1. Fulei T, Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny pry zdiisnenni pravosuddia. Naukovo-metodychnyi posibnyk dlia suddiv [Application of the European Court of Human Rights Case Law in the Administration of Justice. Scientific and Methodological Guide for Judges] (2-he vyd, 2015) (in Ukrainian).

2. Nosik V, Pravo vlasnosti na zemliu Ukrainskoho narodu [Land Ownership Right of the Ukrainian People] (Iurinkom Inter 2006) (in Ukrainian).

 

Edited book

3. Pravova doktryna Ukrainy [Legal Doctrine of Ukraine], t 4: Doktrynalni problemy ekolohichnoho, ahrarnoho ta hospodarskoho prava [Doctrinal Issues of Environmental, Agricultural and Economic Law] (Shemshuchenko Yu zah red, Pravo 2013) (in Ukrainian).

4. Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy [Legal System of Ukraine: History, Current Situation and Prospects], t 4: Metodolohichni zasady rozvytku ekolohichnoho, zemelnoho, ahrarnoho ta hospodarskoho prava [Methodological Foundations for Development of Environmental, Land, Agricultural and Economic Law] (Shemshuchenko Yu red, Pravo 2008) (in Ukrainian).

 

Conference papers

5. Nosik V, ‘Problemy pravovoho zabezpechennia realizatsii tsilei staloho rozvytku u sferi zberezhennia, vidnovlennia ta ratsionalnoho vykorystannia ekosystem v Ukraini’ [‘Issues Pertaining to the Legal Framework for Implementation of the Sustainable Development Goals in the Realm of Conservation, Restoration and Rational Use of Ecosystems in Ukraine’] v Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia ekolohichnykh, zemelnykh, ahrarnykh, pryrodo resursnykh vidnosyn v umovakh hlobalizatsii: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Specifics of Legal Regulation of Environmental, Land, Agricultural, and Natural Resource Relations in the Globalization Context: Collected Materials of the All-Ukrainian Scientific And Practical Conference] (Kobetska N vidp red, Prykarpatskyi natsionalnyi universytet im. Vasylia Stefanyka 2019) 23–6 (in Ukrainian).

6. Nosik V, ‘Problemy zemelnoho, ahrarnoho, ekolohichnoho prava u zabezpechenni realizatsii tsilei staloho rozvytku v Ukraini’ [‘Issues of Land, Agricultural and Environmental Law in Ensuring the Implementation of the Sustainable Development Goals in Ukraine’] v Pravove zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: stan ta perspektyvy: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 35-richchiu kafedry hospodarskoho prava Donetskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stusa [Legal Framework for Socio-Economic Development: Current Situation and Prospects: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference Dedicated to the 35th Anniversary of the Economic Law Department of Vasyl Stus Donetsk National University] (Bobkova A ta Zakharchenko A nauk red, Donetskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stusa 2019) 231–3 (in Ukrainian).

7. Rozvytok ahrarnoho, zemelnoho ta ekolohichnoho prava na zlami tysiacholit: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Development of Agricultural, Land and Environmental Law at the Turn of the Millennium: Materials of the International Scientific and Practical Conference] (Iermolenko V zah red, 2018) (in Ukrainian).

8. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ekolohichnoho, zemelnoho ta ahrarnoho prava v umovakh Yevrointehratsii: materialy kruhloho stolu [Current Situation and Development Prospects of Environmental, Land and Agricultural Law in the European Integration Context: Round Table Materials] (Hetman A zah red, 2017) (in Ukrainian).