Назва статті Організаційно-правові моделі розгляду звернень громадян при перетині державного кордону в країнах Співдружності Незалежних Держав
Автори

аспірантка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права (Хмельницький, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5833-102X dukavaleria@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2020
Сторінки [276-285]
Анотація

У статті проаналізовано досвід окремих країн – учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) щодо розгляду звернень громадян при перетині державного кордону.

Мета статті полягає у комплексному аналізі організаційно-правових засад розгляду звернень громадян при перетині державного кордону, які передбачені у країнах СНД.

Акцентовано увагу на досвіді Грузії, Вірменії, Казахстану, Молдови та Росії. Дослі джено законодавство цих країн про звернення громадян, а також відповідні підзаконні акти щодо порядку їхнього розгляду. Автор також звертає увагу на регламентації обов’язку розгляду звернення громадян у нормативно-правових актах, які визначають статус уповноважених суб’єктів. Визначено переваги та недоліки вивченого досвіду, що дало змогу порівняти його з відповідним досвідом України. Сформульовано три моделі розбудови організаційно-правових засад розгляду звернень громадян при перетині державного кордону в країнах СНД.

Виокремлено такі позитивні аспекти досвіду країн СНД щодо розгляду звернень громадян при перетині державного кордону: наявність у більшості країн СНД профільних законодавчих актів щодо реалізації права на звернення; наявність в окремих країнах СНД розвинених форм роботи зі зверненнями громадян із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; наявність формалізованих гарантій судового захисту права на звернення.

Акцентовано увагу на таких не гативних аспектах досвіду країн СНД щодо розгляду звернень громадян при перетині державного кордону: застарілість парадигми відносин “влада – суспільство” (обумовлена небажанням влади співпрацювати з суспільством); абстрактність і невизначеність законодавства про звернення громадян; відсутність інституціональних зв’язків між правом громадян на зверненнята обов’язком посадових осіб щодо їхнього розгляду; фрагментарність предмета звернень громадян. При цьому перспективним напрямом наукового пошуку залишається аналіз досвіду країн Європейського Союзу у сфері розгляду звернень громадян при перетині державного кордону.

 

Ключові слова законодавство; звернення громадян; країни Співдружності Незалежних Держав; організаційно-правові засади; перетин державного кордону; правове регулювання; правовий статус; уповноважені особи
References

Bibliography

Authored books

1. Danylenko L ta Polishchuk V, Perspektyvy ta vyklyky yevrointehratsiinykh protsesiv dlia Ukrainy: navchalno-metodychni materialy [Prospects and Challenges of the European Integration Processes for Ukraine: Scientific and Methodological Materials] (NADU 2013) (in Ukrainian).

2. Onishchenko N ta Zaichuk O, Problemy realizatsii prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini [Problems of Implementation of Human and Citizens’ Rights and Freedoms in Ukraine] (Atika 2007) (in Ukrainian).

 

Theses

3. Sobol V, ‘Zvernennia hromadian yak mekhanizm vzaiemodii derzhavy ta suspilstva’ [‘Citizens’ Appeal as a Mechanism of Interaction between the State and Society’] (avtoref dys kand nauk z derzh upr, 2014) (in Ukrainian).