Назва статті Захист права на здоров’я через захист права на життя у практиці Європейського суду з прав людини
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри міжнародного та європейського права Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1063-3210 ssandreichenko@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2020
Сторінки [195-211]
Анотація

Незважаючи на загальн е визнання права на здоров’я і його міжнародноправову та національно-правову регламентацію, належне забезпечення права на здоров’я залишається однією з найбільш гострих й актуальних завдань сучасної юриспруденції. Дотепер не існує спеціального міжнародного універсального чи регіонального механізму захисту права на здоров’я, і такий захист стає можливим лише через захист інших прав людини.

Стаття присвячена дослідженню практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка стосується порушень права на здоров’я в контексті порушення ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція).

Мета статті полягає у дослідженні особливостей захисту права на здоров’я людини через захист права на життя крізь призму сучасної практики ЄСПЛ, зокрема у світлі виконання зобов’язань щодо забезпечення належної медичної допомоги, медичної недбалості, відшкодування медичних витрат, надання медичної допомоги у тюрмах. Це передбачає вивчення особливостей підходів ЄСПЛ до питань захисту права на здоров’я через захист права на життя; розкриття змісту права на здоров’я; характеристику позитивних зобов’язань держав стосовно забезпечення права на здоров’я. Розгляд питання щодо мінімального рівня охорони здоров’я згідно з Конвенцією у контексті практику ЄСПЛ щодо захисту права на життя.

Певні тенденції захисту права на здоров’я у практиці ЄСПЛ нам вдалося виявити через застосування методологічних інструментів, а саме: історико-правовий метод використано при виявленні особливості еволюції розвитку права на здоров’я; порівняльно-правовий – при з’ясуванні співвідношення норм щодо захисту права на здоров’я та життя; системний метод – при дослідженні практики ЄСПЛ щодо захисту права на здоров’я та права на життя у їх взаємозв’язку.

Судова практика ЄСПЛ підтверджує зобов’язання держав щодо захисту права на здоров’я і сприяння поліпшенню здоров’я громадян, проте покладає зобов’язання забезпечувати це право з огляду на принцип розумності, що передбачає необхідність докладання державами всіх можливих зусиль у межах наявних ресурсів для реалізації права на здоров’я. Держави мають зобов’язання встановлювати чіткі правила щодо практичних заходів задля ефективної реалізації права на здоров’я та навіть за нестачі ресурсів, деякі зобов’язання вимагають негайного виконання, зокрема, зобов’язання гарантувати право на здоров’я на недискримінаційній основі.

Через діяльність ЄСПЛ поняття “право на здоров’я”, яке не має своєї однозначної легальної дефініції, знаходить більш конкретне визначення. Рішення ЄСПЛ визнаються у багатьох державах одним із джерел права, які, до того ж, надають можливість встановити прогалини у національному законодавстві, невідповідність деяких норм національного законодавства положенням Конвенції. Важливим для захисту права на здоров’я є створення спеціального міжнародно-правового механізму захисту такого права.

 

Ключові слова право на здоров’я; право на життя; Європейський суд з прав людини; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
References

Bibliography

Authored books

1. Aginam О, Global Health Governance: International Law and Public Health in a Divided World (University of Toronto Press 2005) (in English).

2. Bélanger M, Global health law: an introduction (Cambridge Scientific Publishers 2011) (in English).

3. Gaffney A, To Heal Humankind: The Right to Health in History (1st edn, Routledge 2017) (in English).

4. Greer S, The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects (Cambridge University Press 2006) (in English).

5. Mowbray A, The Development of Positive Obligations Under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights (Hart Publishing 2004) (in English).

6. Schabas W, The European Convention on Human Rights. A Commentary (Oxford Commentaries on International Law) (Oxford University Press 2015) (in English).

7. Tobin J, The right to health in international law (Oxford University Press 2012) (in English).

8. White R and Ovey C, The European Convention on Human Rights (5th ed Oxford University Press 2010) (in English).

 

Edited books

 9. Aginam О, ‘Global governance approaches to planetary health: new ideas for a globalised world’ in Walton M (ed), One Planet, One Health (Sydney University Press 2019).Journal articles 10. Buetow S, ‘Getting the balance right: thick and thin approaches to harmonizing state particularism and the human right to health’ [2011] 15 (4) Health Expect. 441, doi: 10.1111/j.1369-7625.2011.00666.x (in English).

11. Exter A, ‘The right to healthcare under European law’ (2017) 51 Diametros 182, doi: 10.13153/diam.51.2017.1037 (in English).

12. Greer S and Sokol T, ‘Rules for Rights: European Law, Health Care and Social Citizenship’ [2014] 20 (1) European Law Journal 66, doi: 10.1111/eulj.12036 (in English).

13. Lines R, ‘The right to health of prisoners in international human rights law’ [2008] 4 (1) International Journal of Prisoner Health 3 (in English).

14. Marochini M, ‘Council of Europe and the Right to Healthcare – Is the European Convention on Human Rights Appropriate Instrument for Protecting the Right to Healthcare?’ [2013] 34 (2) Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. 729 (in English).

15. Meier B, ‘Advancing Health Rights in a Globalized World: Responding to Globalization through a Collective Human Right to Public Health’ [2007] 35 (4) Journal of Law, Medicine & Ethics 545. doi: 10.1111/j.1748-720X.2007.00179.x (in English).

16. Saltman R, ‘Structural effects of the information revolution on tax-funded European health systems and some potential policy responses’ (2019) 8 Isr J Health Policy Res 8 (in English).

17. Yamin A, ‘The Right to Health Under International Law and Its Relevance to the United States’ [2005] 95 (7) American Journal of Public Health 1156, doi:10.2105/ AJPH.2004.055111 (in English).

18. Baryshnikov M, ‘Mizhnarodne medychne pravo ta yoho vplyv na medychne zakonodavstvo Ukrainy’ [‘International Medical Law and its Impact on the Medical Legislation of Ukraine’] (2008) 6 Liky Ukrainy 188 (in Ukrainian).

19. Korotkyi T, ‘Pravovi aspekty klonuvannia liudyny’ [‘Legal Aspects of Human Cloning’] (2002) 3 Visn. NAN Ukrainy 46 (in Ukrainian).

20. Leschenko V ta Radysh Ya, ‘Prava liudyny na zhyttia ta okhoronu zdorov’ia – metodolohichna osnova derzhavnoho upravlinnia zdorovookhoronnoiu sferoiu: vstup do problemy’ [‘Human Rights to Life and Health as Methodological Framework of Health Public Administration: Entry into the Problem’] (2014) 1 Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka 104 (in Ukrainian).

21. Lisnycha O, ‘Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v konteksti zakhys tu prav patsiientiv’ [ ‘Practice of the European Court of Human Rights in the Context of the Protection of the Rights of Patients’] [2018] 3 (2) National Law Journal: Theory And Practice 81 (in Ukrainian).

22. Moskalenko V, ‘Zdorov’e kak pravo cheloveka: istoricheskie aspekty’ [‘Health as a Human Rght: Historical Aspects’] (2003) 2 Mezhdunarodnyj medicinskij zhurnal 6 (in Russian).

 

Conference papers

23. Korotkyi T, ‘Frahmentatsiia mizhnarodnoho prava cherez pryzmu mizhnarodnoho prava okhorony zdorovia’ [‘Fragmentation of International Law Through the Prism of International Health Law’] in Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy: tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu [Reports of the International Scientific Conference of Faculty] (2010) (in Ukrainian).

 

Theses

24. Hendel N, ‘Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia spivrobitnytstva derzhav u sferi okhorony zdorov’ia’ [‘International Legal Regulation of States Cooperation in the Sphere of Healthcare’] (dys kand yuryd nauk, 2014) (in Ukrainian).

 25. Kruk Yu, ‘Zakhyst prava na zdorovia v Radi Yevropy’ [‘Protection the Right to Health in the Council of Europe’] (dys kand yuryd nauk, 2015) (in Ukrainian).

26. Medvedeva M, ‘Mizhnarodni pravovi standarty spivrobitnytstva derzhav u sferi biotekhnolohii’ [‘International Legal Standards of Cooperation in the Field of Biotechnology’] (dys kand yuryd nauk, 2005) (in Ukrainian).

 

Websites

27. Guide on Article 2 of the European Convention on Human Rights. Right to life. Updated on 30 April 2020 <https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG. pdf> accessed 12 June 2020 (in English).

28. ‘Reforma systemy okhorony zdorovia’ [‘Health Care Reform’] (Uriadovyi portal) <https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reformasistemiohoroni-zdorovya> (accessed: 15.06.2020) (in Ukrainian).