Назва статті Методи і способи міждержавної правової інтеграції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [120-130]
Анотація Статтю присвячено актуальній нині проблемі міждержавної правової інтеграції. Автор пропонує розглядати поняття «міждержавна правова інтеграція» у широкому розумінні — як процес зближення національних систем та їх об’єднання в єдину консолідовану систему на базі загальних правових принципів, цілей, стандартів і за допомогою застосування юридичних процедур. При цьому особливо наголошується важливе значення права в оформленні та опосередкуванні міжнародних інтеграційних процесів. Основними методами міждержавної правової інтеграції називається гармонізація та уніфікація національних правових систем. Відмінність зазначених методів, на думку автора, полягає у їх спрямованості, засобах і прийомах реалізації, меті. Метод гармонізації спрямований на зближення правових систем, його метою виступає усунення суперечностей, метод уніфікації, спрямований на вироблення єдиних правових приписів, юридичної термінології тощо, мета — встановлення одноманітності в правовому регулюванні. Серед найбільш поширених способів міждержавної правової інтеграції автор називає рецепцію, обмін соціально-правовим досвідом та імплементацію. У статті наводяться думки вчених щодо змісту та сутності зазначених явищ. Робиться висновок щодо необхідності розвитку юридичних процедур реалізації міждержавних інтеграційних процесів, що дають змогу забезпечити паритетні умови участі в них державам із різним рівнем соціально-правового розвитку.
Ключові слова правова інтеграція, гармонізація, уніфікація, рецепція, імплементація
References