Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Покупець») і є публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу книжкової продукції.

 

1. Основні положення

1.1. Договір укладається між Продавцем та Покупцем книжкової продукції у формі договору приєднання.

1.2. Цей Договір є публічним договором (далі - Договір), який вважається укладеним між Продавцем, з одного боку, Покупцем, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

1.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати Покупцю книжкову продукцію, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити її.

1.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору є Акцепт Покупцем умов цього Договору.

1.5. Покупець здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

1.5.1. заповнення Покупцем заявки на придбання книжкової продукції;

1.5.2. оплати Покупцем книжкової продукції в повному обсязі;

1.5.3. проставляння відповідної відмітки «ознайомився (-лась) з умовами даного договору і приймаю її умови».

1.6. Перелік і вартість книжкової продукції розміщені на Сайті.

 

2. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1. Вартість книжкової продукції залежить від обраної і вказується на Сайті Продавця або вказується в рахунку на оплату, що надсилається Покупцю після його запиту.

2.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити вартість книжкової продукції до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

2.3. Покупець здійснює оплату на умовах 100% передоплати.

23.4. Оплата вартості книжкової продукції означає ознайомлення та повну згоду Покупця з умовами цього Договору.

2.5. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця. Способи оплати вказуються на Сайті або в рахунку на оплату.

2.6. Книжкова продукція вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

3. Умови купівлі/продажу

 

3.1. Покупець заповнює на Сайті Заявку на придбання певних одиниць книжкової продукції, або надсилає запит на електронну адресу вказану на Сайті.

3.2. На підтвердження Заявки Продавець направляє Покупцю рахунок на оплату на електронну пошту або іншим способом.

3.3. Покупець здійснює оплату одним з обраних способів, після чого повідомляє Продавця про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

3.4. Після отримання оплати Продавець передає відповідну книжкову продукцію Покупцю, способом обраним Покупцем.

 

4. Права та обов’язки Покупця

 

4.1. Покупець має право:

- отримувати від Продавця інформацію про книжкову продукцію, надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку;

- отримувати від Продавця книжкову продукцію належної якості відповідно до умов цього Договору.

4.2. Покупець зобов'язується:

- оплатити книжкову продукцію в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором;

- надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації;

- надати Продавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення придбаної книжкової продукції, а також для зв'язку Продавця з Покупцем в рамках виконання цього Договору.

 

5. Права та обов’язки виконавця

5.1. Продавець має право:

- самостійно визначати форми і способи продажу книжкової продукції, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору;

- в односторонньому порядку визначити вартість книжкової продукції;

- отримувати від Покупця будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором;

- проводити анкетування, опитування Покупця, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отримання послуг з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних;

- здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Покупця;

- в односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті;

- вести облік переданої Покупцю інформації.

5.2. Продавець зобов'язується:

- надати Покупцю книжкову продукцію належної якості відповідно до умов цього Договору;

- дотримуватися принципів об’єктивності, вірогідності, повноти та точності інформації, законності її одержання, використання, поширення та зберігання.

 

6. Відповідальність сторін

6.1.   За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Обставини непереборної сили (Форс-мажор)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, які настали після набуття чинності Договором і знаходяться поза сферою контролю невиконуючої боку. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів і т.д., але не обмежуються ними (далі - форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючої Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, завіреної торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник в результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

7.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати один одного невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше шести місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому випадку жодна із Сторін не матиме право на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

9. Інші умови

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення, передбаченого п. 1.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

9.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

9.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

9.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

9.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

 

10. Реквізити Продавця

Продавець

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Юридичне видавництво

«Право України»

 

04107 м. Київ, вул. Багговутівська,17-21,

р/р 26003586994 в АТ «Райффайзен Банк

Аваль», м. Київ, МФО 380805,

код ЄДРПОУ 38781115,

тел./ф.: 044 5375104