Вимоги до наукової статті,
що подається для опублікування
 
у юридичному журналі «Право України»

 

 

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ


1.1. Відповідність статті тематиці журналу.

1.2. Науковий стиль викладу (точність, логічність, лаконічність, зрозумілість, зв’язаність, цілісність, завершеність) матеріалу та його високий науковий рівень.

1.3. Наукова стаття має містити такі структурні елементи:

а) постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (необхідно розкрити сутність і стан наукової проблеми у загальному вигляді, її теоретичну та (або) практичну значущість, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обґрунтувати актуальність дослідження та його важливість для подальшого розвитку відповідної галузі права (теорії або практики));

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми та на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю (стисло, критично та у певній логічній послідовності необхідно проаналізувати основні положення останніх досліджень і публікацій, що безпосередньо стосуються порушеної проблеми, виокремити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячено статтю);

в) мета дослідження (необхідно висловити основну ідею публікації, яка має суттєво відрізнятися від сучасних уявлень про проблему, доповнювати чи поглиблювати уже відомі підходи; звернути увагу на введення до наукового обігу нових наукових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення вже відомих раніше, проте недостатньо вивчених; мета дослідження має випливати з постановки проблеми й аналізу останніх досліджень і публікацій, у ній повинно бути чітко визначено кінцевий науковий результат, вказано, на яких наукових передумовах ґрунтується, чим і як досягається (із залученням яких, зокрема, наукових гіпотез, ідей, явищ, законів));

г) виклад матеріалу дослідження та його основні результати (необхідно висвітлити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);

ґ) висновки (найбільш важливі результати дослідження, які містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення) (повинні мати форму синтезу накопиченої в основній частині статті наукової інформації, тобто послідовний, чіткий, логічний виклад отриманих автором особисто відповідно до поставленої мети найбільш важливих результатів дослідження, що містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення).

1.4. Наукова новизна результатів дослідження має характеризуватися такими ознаками: раціональність, обґрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність основоположним принципам науки.

 

2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ


2.1. Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, анотація українською мовою, ключові слова українською мовою, текст, підрядкові бібліографічні посилання, references (список використаних джерел)) має бути 12–20 сторінок.

2.2. Загальний обсяг рецензії не повинен перевищувати 5 сторінок. Необхідно обов’язково надіслати примірник монографії, підручника, навчального посібника чи іншого видання, що рецензується.


3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ


3.1. Стаття подається українською або англійською мовами.

3.2. Текст наукової статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc); формат паперу: А4 (21 см х 29,7 см); орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині з відступом від лівого краю – 1,25 мм; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 14 рt); міжрядковий інтервал – 1,5. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

3.3. У науковій статті інформацію необхідно подавати у наведеній нижче послідовності.

3.3.1. Інформацію про автора (співавторів) статті необхідно зазначати з вирівнюванням по центру (ім’я та прізвище українською мовою, науковий ступінь, вчене звання, відомості про обрання членом Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, почесне звання, посада, місце роботи, населений пункт, країна, Researcher ID, ORCID ID, адреса електронної пошти).

В одній науковій статті допускається не більше двох співавторів.

3.3.2. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по правому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою містяться на веб-сайті УДКК) .

3.3.3. Назву статті потрібно подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

3.3.4. Необхідно підготувати анотацію українською мовою (кількість знаків у ній визначається змістом наукової статті (науковою цінністю та (або) практичним значенням її положень). Обсяг анотації має становити 2–3 тис. знаків разом із ключовими словами (4–8 слів).

Анотація має містити такі структурні частини:

а) постановка проблеми;

б) мета статті;

в) методи дослідження (зазначаються лише в тому разі, якщо вони містять новизну і становлять інтерес, зважаючи на предмет статті);

г) основні результати дослідження;

ґ) висновки.

Кожна структурна частина анотації має починатися з абзацу. Назви структурних частин анотації, крім мети статті, не зазначаються.

Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту статті, відображати тематику дослідження і забезпечувати його тематичний пошук. Ключові слова потрібно подавати у називному відмінку через крапку з комою.

Анотацію разом із ключовими словами необхідно друкувати шрифтом Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt), міжрядковий інтервал – 1,0.

3.3.5. Викладати текст статті потрібно з дотриманням вимог до змісту.

3.4. У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела і вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції, а саме:

а) текст цитати всередині рядка (розміром до трьох рядків тексту) повинен починатися й закінчуватися одинарними лапками та наводитися у тій граматичній формі, у якій він наданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації в кінці цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;

б) блокова цитата (складається з чотирьох і більше рядків тексту) повинна подаватися у тексті статті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати без лапок. Перед блоковою цитатою та після неї робиться один рядок відступу;

в) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування здійснюється без перекручення авторського тексту та позначається трьома крапками, які розміщуються у відповідному місці цитати (на початку, в середині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

г) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело, бібліографічний опис якого повинен бути оформлений залежно від його виду (первинне чи вторинне джерело) згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” або міжнародним стилем OSCOLA;

ґ) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) необхідно бути гранично точним у викладенні думок авторів і коректним щодо оцінювання їхніх результатів та наводити відповідні посилання на джерела. Непряма цитата не береться у лапки. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації у кінці непрямої цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;

д) якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, що пояснює виділення, ставиться крапка, тире і вказуються ініціали автора статті, виділені курсивом, а весь текст застереження береться у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – Л. П.), (підкреслено мною. –
Л. П.), (розрядка моя. – Л. П.).

Із оформленням цитат у тексті статті згідно з міжнародним стилем цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції, можна ознайомитися на сторінках 77, 78 Методичних рекомендацій “Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах”.

3.5. Термінологію та основні положення статті необхідно (за потреби) виділяти курсивом.

3.6. У тексті статті можна подавати ілюстрації (таблиці, діаграми, графіки, схеми, формули). Ілюстрації повинні відповідати тексту статті, а текст – ілюстраціям. Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їх номерів. За необхідності ілюстрації можна доповнити пояснювальними відомостями (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією має складатися з чотирьох основних елементів: найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом “Рис.”; порядкового номера ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами; тематичного заголовка ілюстрації, що містить текст зі стислою характеристикою зображення; експлікації, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, потрібно розмістити посилання у вигляді виразу в круглих дужках “(рис. 1.)” чи звороту на шталт: “…як убачається з рис. 1” або “…як показано на рис. 1”.

Ілюстрації потрібно оформлювати окремими файлами у форматах Adobe PhotoShop (PSD), tiff, ai, pdf, eps належної якості. Роздільна здатність має бути не менш як 300 dpi, а розмір зображення – не менш як 1060 х 1410 pixel. Не допускається перефотографування або сканування ілюстрацій із друкованих джерел. У векторних форматах текст необхідно переводити у криві або додавати шрифти.

Під час підготовки таблиць потрібно враховувати, що за змістом вони поділяються на аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці – це результат обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць необхідно робити узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами, зокрема: “із таблиці вбачається, що…”. До неаналітичних таблиць потрібно вміщувати здебільшого необроблені статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.

Кожна таблиця повинна мати порядковий номер і тематичний заголовок, які необхідно розмістити над нею симетрично до тексту. Тематичний заголовок і слово “Таблиця” подаються з великої літери.

Таблиці необхідно виконувати у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc).

Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

Схеми мають бути оформлені у векторному форматі (cdr, eps, pdf, ai).

Формули потрібно виконувати з використанням редактора формул MS Equation 3.0, Math Type.

Діаграми, графіки, схеми, формули не потрібно розміщувати в окрему рамку або поверх тексту. Текст має бути зверху та знизу без використання обтікання.

3.7. У тексті статті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання.

Підрядкові бібліографічні посилання потрібно розміщувати як примітку в нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою. Підрядкові бібліографічні посилання необхідно пов’язувати з текстом документа за допомогою знаків виноски, які подавати на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст1) та перед підрядковим посиланням (наприклад: 1Посилання).

Під час нумерування підрядкових бібліографічних посилань потрібно застосовувати наскрізне нумерування в межах усієї статті (арабськими цифрами).

Підрядкові бібліографічні посилання повинні бути надруковані у текстовому редакторі
MS Word з вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 10 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

Підрядкові бібліографічні посилання необхідно оформляти з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції.

Стиль OSCOLA передбачає поділ усіх використаних у статті джерел на первинні (нормативно-правові акти, статути, справи) та вторинні (книги, частини книг, багатотомні видання, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), веб-сайти, блоги).

Первинні джерела складаються згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”, а вторинні джерела – з використанням міжнародного стилю OSCOLA.

Із правилами складання та подання у статті бібліографічних посилань згідно зі стилем OSCOLA можна ознайомитися у Стандарті Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA) (четверте видання) і Методичних рекомендаціях “Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах”.

Для складання бібліографічних посилань відповідно до стилю OSCOLA можна скористатися електронним бібліографічним менеджером.

Якщо цитованому науковому виданню присвоєно DOI (Digital Object Identifier) – міжнародний стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації – то його необхідно обов’язково вказати в посиланні на відповідне джерело та в «References» (списку використаних джерел).

3.8. References (зразок) необхідно розміщувати після тексту статті.

References передбачає поділ на такі частини:

а) список первинних джерел, що має назву “List of legal documents” (“Перелік юридичних документів”). Список первинних джерел складається із секцій: legislation (законодавство), statutes (статути), cases (справи). Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за назвою в кожній секції. Первинні джерела необхідно складати згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”;

б) список вторинних джерел, що має назву “Bibliography” (“Бібліографія”). Список вторинних джерел складається із секцій: authored books (книги з автором (авторами)), edited books (книги або частини книг за редакцією), translated books (перекладні книги), encyclopedias (енциклопедії), dictionaries (словники), journal articles (статті з журналів), conference papers (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), thesis abstracts (автореферати дисертацій), dissertations (дисертації), newspaper articles (статті з газет) websites (веб-сайти), blogs (блоги) тощо. Всі посилання потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора у кожній секції. Посилання без автора повинні бути перераховані в алфавітному порядку за назвою. Вторинні джерела потрібно складати з використанням стилю OSCOLA.

Назви кириличних джерел, прізвища й імена їхніх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латинськими літерами.

Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо.

Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад – (in Ukrainian) або (in English).

Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55; для російської мови застосовувати транслітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26.

Он-лайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – “Стандартна українська транслітерація” в режимі паспортний стандарт; для джерел російською мовою – “ТРАНСЛИТ.CC”.

Приклади оформлення використаних джерел:

Монографія:

Rabinovych P ta inshi, Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky: monohrafiia [The Rule of Law Principle: Issues of Theory and Practice: Monograph] (Spolom 2016) (in Ukrainian).

Наукова стаття:

Stefanchuk R, ‘Do pytannia pro kodyfikatsiiu zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti’ [‘To the Issue of Codification of Intellectual Property Legislation’] (2016) 11 Pravo Ukrainy 86 (in Ukrainian).

Матеріали конференції:

Shtanko A, ‘Rozrobka osnovy teorii zakhystu tsyvilnykh prav ta okhoroniuvanykh zakonom interesiv kriz pryzmu pidkhodiv do vyznachennia yoho poniattia’ [‘Developing the Basics of the Theory of Protection of Civil Rights and Interests Protected by Law Through the Prism of Approaches to the Definition of its Concept’] Kanzafarova I (red), Shosti yurydychni dysputy z aktualnykh problem pryvatnoho prava: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena pamiati Ye V Vaskovskoho (do 150-richchia vid dnia yoho narodzhennia) [Sixth Legal Debates on the Topical Issues of Private Law: International Scientific and Practical Conference Dedicated to the Memory of Ie V Vaskovskyi (on the 150th Anniversary of his Birth)] (Astroprynt 2016) (in Ukrainian).

Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними.

Якщо в бібліографічному описі декілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника розташовано поспіль, у наступних після першого описах застосовується подвійне тире (– –), яке заміняє ім’я та прізвище. Записи потрібно розташовувати в хронологічному порядку (починаючи з найдавнішого), а якщо збігаються роки видання – в алфавітному порядку за назвою.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

“References” необхідно друкувати в текстовому редакторі MS Word із вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.


4. ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

 

4.1. Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміщена) в інших друкованих (електронних) виданнях, на адресу електронної пошти журналу (editor.pravoua@gmail.com) необхідно надіслати її електронну версію (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою “стаття”) разом із ілюстраціями (за наявності), оформленими окремими файлами у відповідних форматах (див. пп. 3.6.) (назви файлів мають складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою “ілюстрація”).

4.2. Автору (співавторам) необхідно надати про себе довідку такого змісту (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою “довідка”).

4.3. Автору (співавторам) необхідно надати в електронному вигляді у форматі jpg або tiff якісне кольорове фото (якісні кольорові фото) розміром 9 х 12 із роздільною здатністю не менш як 300 dpi (назва файлу (файлів) має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою “фото”).

4.4. Автору (співавторам) необхідно надати скановану копію квитанції про річну передплату на паперову версію юридичного журналу “Право України” (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою “квитанція”).

4.5. Надіславши наукову статтю та інші матеріали, передбачені у пп. 4.1.–4.4. Вимог до наукової статті, що подається для опублікування у юридичному журналі “Право України”, автор (співавтори) повністю та беззастережно приймає (приймають) умови Ліцензійного договору на використання твору.

Звертаємо увагу, що автору (співавторам) не потрібно надсилати рецензію доктора (кандидата) юридичних наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики поданої наукової статті, та рекомендацію до опублікування у формі витягу з протоколу засідання кафедри (відділу) закладу вищої освіти (наукової установи), оскільки кожна подана для опублікування у юридичному журналі “Право України” наукова стаття проходить якісне незалежне подвійне сліпе рецензування (англ. мовою double-blind peer review), коли рецензент не знає, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті.

Аналіз і критична оцінка наукових статей, висловлення зауважень і надання пропозицій щодо їхнього доопрацювання та поліпшення здійснюються рецензентами за допомогою бланку рецензії такого змісту.

 

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

Матеріали, надані з порушенням зазначених вимог, не публікуються.

Редакційна рада має право рецензувати (подвійне сліпе рецензування), редагувати, скорочувати та відхиляти статті.