ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО УКРАЇНИ» ..... ВИДАЄТЬСЯ - УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ (ЩОМІСЯЦЯ)
Голова наукової ради

ТАЦІЙ Василь Якович (13 січня 1940 р., м. Полтава) – видатний вчений-правознавець, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри кримінального права, Герой України. У 1963 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Починаючи з 1966 р. його життя і діяльність пов’язані з цим університетом: навчався в аспірантурі, надалі працював старшим викладачем, доцентом, заступником декана денного факультету, проректором з наукової роботи, з липня 1987 р. і до сьогодні — ректором Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого і водночас (з 1991 р.) завідувачем кафедри кримінального права. З 1993 р. —президент Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності на сучасному етапі — кримінальне право (зокрема, підстави кримінальної відповідальності, склад злочину, об’єкт кримінально-правової охорони, злочини проти держави, господарські злочини, злочини проти довкілля тощо), проблеми теорії держави та права, конституційного права України. Автор понад 400 наукових праць, у тому числі понад 30 монографій, низки навчальних посібників та підручників, серед яких: «Понятие, система и общие виды хозяйственных преступлений» (1974), «Уголовный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий» (1987), «Ответственность за хозяйственные преступления» (1979), «Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система» (1984), «Объект и предмет преступления в советском уголовном праве» (1988), «Об’єкт і предмет злочину у кримінальному праві України» (1994), «Кримінальне право України: загальна частина» та «Кримінальне право України: особлива частина» (у співавт., 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2007), «Конституція України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2006, 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т.: Т. 1, Т. 5» (у співавт., 2008).