Назва статті Роль теорій природного права у створенні сучасного світу (до питання про «другий осьовий час»)
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [221-233]
Анотація

На основі культурологічного підходу в процесі осмислення ролі класичних теорій природного права Нового часу обґрунтовується точка зору щодо їхньої вирішальної ролі у створенні фундаментальних підмурків сучасної правової реальності. Висувається гіпотеза про особливість розвитку людства з періоду ХVІ–ХVІІ ст. до сьогодення, коли вирішального значення набувають наука, техніка і особливо право, що якісно кардинально змінило світ в економічному та політичному вимірах, і що надає підстави вважати цей період «другим осьовим часом» в історії. У вимірі правовому для такого твердження головним аргументом є поширення та інституалізація ідеї прав людини як рівного права «кожної» людини.

Ключові слова синергетичний метод, філософія права, Новий час, Просвітництво, раціоналізм, теорії природного права, права людини, «осьовий час», «другий осьовий час».
References