Назва статті Про систему трудового права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [36-43]
Анотація

У статті розглядаються питання, присвячені з’ясуванню системи сучасного трудового права України та його місця у вітчизняній системі права. Наголошується на соціаль ній природі цієї галузі права та багатогранності суспільних відносин, які формують її предмет. Власне завдяки предмету всі правові норми гуртуються за двома взаємодоповнюючими частинами — індивідуальним і колективним трудовим правом. Кожна з цих частин структурно поділяється на окремі інститути, норми яких регулюють близькі за характером суспільні відносини. При цьому індивідуальне трудове право використовує так званий обернено імперативний метод регулювання, а колективне трудове право — диспозитивний. У системі права України трудове право перебуває у складі соціального права, яке вважається групою галузей права водночас із публічним і приватним правом. На перспективу місце трудового права у системі права може змінитися з огляду на формування права зайнятості, де цій галузі відведено визначальну роль.

Ключові слова система права, трудове право, соціальне право, система трудового права, індивідуальне трудове право, колективне трудове право, правовий інститут, право зайнятості
References