Назва статті До питання захисту прав інвесторів у разі розірвання договору купівлі-продажу приватизованого майна
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [265-279]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-265
Анотація

Починаючи з 1991 р. і дотепер, в Україні триває процес приватизації державного майна. Непоодинокими є випадки порушення фундаментальних прав інвесторів і держави під час приватизації. Такі порушення здебільшого відбуваються при розірванні приватизаційних договорів у судовому порядку. Як наслідок, актуальним є питання повернення коштів, сплачених покупцями за такими договорами. Проте однозначної відповіді на зазначене питання немає. Так, Фонд державного майна України відстоює позицію, що законодавство не передбачає можливості повернення інвестору сплачених за придбання об’єкта приватизації коштів. Серед іншого, зазначається, що згідно з ч. 4 ст. 653 Цивільного кодексу України сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Проте права інвесторів неодмінно мають бути захищені, а у відносинах примусового позбавлення права власності збережено справедливий баланс між приватними та суспільними інтересами. Відтак актуальність досліджуваного питання є значною. Мета статті полягає у виявленні деяких проблемних аспектів правового регулювання суспільних відносин при розірванні в судовому порядку договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації через неналежне виконання покупцем взятих на себе інвестиційних зобов’язань, а також вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відповідних відносин. Проаналізовано проблемні питання захисту майнових прав інвесторів у відносинах, які виникають при розірванні в судовому порядку договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації. Автор досліджує стан проблеми через призму міжнародних стандартів захисту прав інвесторів. Зокрема, у статті ґрунтовно проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо застосування ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Як наслідок, запропоновано внести зміни до ч. 4 ст. 653 Цивільного кодексу України і викласти її в такій редакції: “4. У разі розірвання договору кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього договору, а в разі неможливості такого повернення, сторони зобов’язані компенсувати одна одній вартість відповідних благ, якщо інше не встановлено договором або законом”. Окрім цього, на думку автора, доцільно змінити ч. 11 ст. 26 проекту Закону України “Про приватизацію державного майна” № 7066, привівши її у відповідність до міжнародних стандартів захисту права власності. Таким чином, із метою захисту прав інвесторів, покращення інвестиційного клімату, запобігання ухваленню Європейським судом з прав людини негативних рішень проти України, а відповідно і втрат державного бюджету, необхідність удосконалення правового регулювання відносин, що виникають у досліджуваній сфері, з урахуванням загальновизнаних міжнародних стандартів та вимог Конституції України, є очевидною та вкрай необхідною. Запропоновані автором зміни до чинного вітчизняного законодавства дадуть можливість досягти зазначених цілей. 

Ключові слова приватизація; розірвання договору; захист права власності; “справедливий баланс”
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Videnska konventsia pro pravo mizhnarodnykh dohovoriv [Vienna Convention on the Law of Treaties]: ratyfikovano Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR [ratified by Decree of the Presidium of the Supreme Council of the Ukrainian SSR] 
vid 14 kvitnia 1986 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_118 (accessed: 
28.12.2017) (in Ukrainian). 
2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Commercial Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/436-15 (accessed: 17.12.2017) (in Ukrainian). 
3. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights]: pryiniata i proholoshena u rezoliutsii 217 A (III) Heneralnoi Asamblei [adopted and proclaimed by Resolution 217 A (III) of the General Assembly] vid 10 hrudnia 1948 r. URL: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed: 23.12.2017) (in Ukrainian). 
4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]: ratyfikovano Zakonom Ukrainy [Ratified by the Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 28.12.2017) (in Ukrainian). 
5. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.004 (accessed: 11.12.2017) (in Ukrainian). 
6. Konventsiia pro zakhyst prav investora [Convention on the Protection of Investors’ Rights] vid 28 bereznia 1997 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_047 (accessed: 28.12.2017) (in Ukrainian). 
7. Konvencija pro porjadok vyrishennja investycijnykh sporiv mizh derzhavoju ta inozemnymy osobamy [Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States]: ratyfikovano Zakonom Ukrainy [Ratified by the Law of Ukraine] vid 16 bereznja 2000 r. № 1547-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_060 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro vnesennia zmin do deikykh zakoniv Ukrainy z pytan pryvatyzatsii shchodo realizatsii polozhen Derzhavnoi prohramy pryvatyzatsii na 2012–2014 roky [On Amendments to Some Privatization Laws of Ukraine in Connection with Implementation of the State Privatization Program for years 2012–2014]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 13 sichnia 2012 r. № 4336-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4336-17/print (accessed: 15.12.2017) (in Ukrainian). 
9. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Ievropeiskoho sudu z prav liudyny [On Implementation of Decisions and Use of the Case Law of the European Court of Human Rights]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 23 liutoho 2006 r. № 3477-ІV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (accessed: 29.12.2017) (in Ukrainian). 
10. Pro Zahalnoderzhavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Ievropeiskoho Soiuzu [On the National Program of Adaptation of Ukrainian Legislation to the European Union Legislation]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 8 bereznia 2004 r. № 1629-ІV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1629-15 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian). 
11. Pro zatverdzhennia Poriadku povernennia u derzhavnu vlasnist obiektiv pryvatyzatsii u razi rozirvannia abo vyznannia nediisnymy dohovoriv kupivli-prodazhu takykh obiektiv [On Approval of the Procedure for Reinstatement of State Ownership over Privatized Property in Case of Termination or Invalidation of Such Property Sale Contracts]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 18 sichnia 2001 r. № 32. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32- 2001-%D0%BF (accessed: 19.12.2017) (in Ukrainian). 
12. Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho maina [On Privatization of State Property]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 4 bereznia 1992 r. № 2163-ХІІ. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2163-12 (accessed: 21.12.2017) (in Ukrainian). 
13. Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho maina [On Privatization of State Property]: proekt Zakonu Ukrainy [Draft the Law of Ukraine] vid 19 veresnia 2017 r. № 7066. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62455 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian). 
14. Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]: ratyfikivano Zakonov Ukrainy [ratified by the Law of Ukraine] vid 17 lypnia 
1997 r. № 475/97-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_535 (accessed: 
25.12.2017) (in Ukrainian). 
15. Seulska Konventsiia pro zasnuvannia bahatostoronnoho ahenstva z harantii investytsii [Seoul Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency] vid 
11 zhovtnia 1985 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_268 (accessed: 
28.12.2017) (in Ukrainian). 
16. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-ІV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed: 11.12.2017) (in Ukrainian). 
17. Uhoda pro spivrobitnetstvo v haluzi investytsiinoi diialnosti [Cooperation Agreement on Investment Activities] vid 24 hrudnia 1993 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/997_144 (accessed: 28.12.2017) (in Ukrainian). 

Cases 
18. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 14 kvitnia 2016 r. u spravi № 5-23ks(15)16. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/5EFC18186C47BE90 C2257FBF0023E00B (accessed: 12.12.2017) (in Ukrainian). 
19. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 18 sichnia 2017 r. u spravi № 6-2776tss16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/REVIEW/64344975 (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
20. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Prezydenta Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny chetvertoi statti 3, chastyny druhoi statti 5, chastyn druhoi ta somoi statti 7 i chastyny piatoi statti 29 Zakonu Ukrainy “Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho maina” (v redaktsii Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy ‘Pro pryvatyzatsiiu maina derzhavnykh pidpryiemstv’” vid 19 liutoho 1997 roku) (sprava shchodo pryvatyzatsii derzhavnoho maina) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Petition of the President of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of Part Four of Article 3, Part Two of Article 5, Parts Two and Seven of Article 7 and Part Five of Article 29 of the Law of Ukraine “On Privatization of State Property” (as Amended by the Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine ‘On Privatization of Property of State-Owned Enterprises’” dated February 19, 1997) (Case of State Property Privatization)] vid 1 lypnia 1998 r. № 9-rp, sprava № 01/1501-97. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-98 (accessed: 13.12.2017) (in Ukrainian). 
21. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Bahinskoho Artema Olersandrovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyny pershoi statti 14-1 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (sprava pro advinistratyvnu vidpovidalnist u sferi zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Petition of Citizen Baginskyi Artem Oleksandrovych Concerning Official Interpretation of Provisions of Part One, Article 14-1 of the Ukrainian Code of Administrative Offences (Case on Administrative Liability Relating to Road Traffic Safety)] vid 22 hrudnia 2010 r. № 23-rp/2010 sprava 
№ 01/1501-97. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-10 (accessed: 
12.12.2017) (in Ukrainian). 
22. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Bulves” AD proty Bolghariji [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Bulves AD v. Bulgaria] (zajava № 3991/03) vid 22 sichnja 2009 r. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/SOO00553.html (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
23. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “‘East/West Alliance Limited’ proty Ukrajiny” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of East/West Alliance Limited] (zajava № 19336/04) vid 23 serpnja 2014 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_994 (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
24. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Fedorenko proty Ukrajiny” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Fedorenko v. Ukraine] (zajava № 25921/02) vid 1 chervnja 2006 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/974_041 (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
25. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Dzhejms ta inshi proty Spoluchenogho Korolivstva” (Case of James and others v. the United Kingdom) [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of James and Others v. the United Kingdom] vid 21 ljutogho 1986 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/980_180 (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
26. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Kolyshnjogho korolja Ghreciji ta inshykh proty Ghreciji” (The former king of Greece and others v. Greece) [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of the Former King of Greece and Others v. Greece] vid 23 lystopada 2000 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/980_007 (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
27. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Treghubenko proty Ukrajiny” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Tregubenko v. Ukraine] (zajava № 61333/00) vid 2 lystopada 2004 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/980_355 (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
28. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Serkov proty Ukrajiny” (Case of Serkov v. Ukraine) [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Serkov v. Ukraine] (zajava № 39766/05) vid 7 lypnja 2011 r. URL: http://old.minjust. gov.ua/34549 (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
29. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Shhokin proty Ukrajiny” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Shchekin v. Ukraine] (zajavy № 23759/03 ta № 37943/06) vid 14 zhovtnja 2010 r. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/974_858 (accessed: 02.01.2018) (in Ukrainian). 
30. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Sporrong i Ljonnrot proty Shveciji” (Case of Sporrong and Lonnroth v. Sweden) [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Sporrong and Lonnroth v. Sweden] vid 23 veresnja 1982 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_098 (02.01.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Edited books 
31. Jarema A ta Rotanj V (red), Problemni pytannja u zastosuvanni Cyviljnogho i Ghospodarsjkogho kodeksiv Ukrajiny [Challenging Issues in the Application of Civil and Commercial Codes of Ukraine] (Referat 2005). 

Articles 
32. Marmazov V, ‘Metod avtonomnogo tlumachennia Evropeiskoy konventsiy pro zahyst prav ludiny’ [‘Method of Autonomous Interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights’] (2003) 14 Pravova derzava 636 (in Ukrainian) 

Thesis abstracts 
33. Aldanov J, ‘Privatizatsia derzhavnoho mauna iak spetsialna pidstava nabuttia prava vlasnosti’ [‘State Property Privatization as a Special Ground for Acquisition of Property Right’] (avtoref dys kand juryd nauk, Kyjivsjkyj nacionaljnyj un-t im Tarasa Shevchenka 2006) 20 (in Ukrainian). 
Government publications 
34. Fond derzhavnogo majna Ukrainy, Lyst (№ 10-25-21484, 2017) (in Ukrainian). 

Websites 
35. ‘Fond derzhavnoho maina Ukrainy: Ukrtelekom povertaietsia u derzhavnu vlasnist’ [‘The State Property Fund of Ukraine: State Ownership over Ukrtelecom Reinstated’] (Fond derzhavnogho majna Ukrajiny) accessed 10 December 2017 (in Ukrainian).