Назва статті Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов’язань: проблеми теорії та практики
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [72-80]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-072
Анотація

Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів визначення інформаційних зобов’язань у системі цивільно-правових відносин, характеристиці їх видів та особливостей, окресленню специфіки договорів, на підставі яких виникають, змінюються та припиняються інформаційні відносини. Метою статті є аналіз (із позиції юридичної доктрини) ознак інформаційних зобов’язань, визначення концепції цивільно-правового регулювання інформаційних відносин, тенденцій і перспектив правового регулювання інформаційних зобов’язань у законодавстві України. Наведено тлумачення категорії “інформаційне зобов’язання” як цивільного правовідношення, в якому одна сторона (кредитор) має право вимагати від іншої сторони (боржника) надання чи передання майнових прав на інформацію або утримання від вчинення дій щодо надання чи передання таких прав іншим особам, а боржник зобов’язаний виконати вимоги кредитора. Автор дійшов висновку, що інформаційні зобов’язання мають договірну природу, вони виникають, змінюються та припиняються на підставі договору. Інформація як результат інтелектуальної діяльності людини може існувати і як самостійний об’єкт, і у формі результатів творчої діяльності, що охороняються системою права інтелектуальної власності. Концепція інформації як результату інтелектуальної діяльності дає змогу оцінити через призму інформаційних відносин систему інтелектуальної власності й одночасно надає можливість поширити на інформаційні відносини приватноправового характеру, система регулювання яких тільки формується у вітчизняному законодавстві, окремі положення законодавства про інтелек туальну власність.

 

Ключові слова інформація; інформаційні відносини; інформаційне зобов’язання; персональні дані; інтелектуальна власність
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Pro zakhyst personalnykh danykh [On Personal Data Protection]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 1 chervnia 2010 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2010. № 34. St. 481 (in Ukrainian). 
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40–44. St. 356 (in Ukrainian). 

Bibliography 
Authored books 
3. Pidopryhora O, Zakonodavstvo Ukrainy pro intelektualnu vlasnist [Intellectual Property Legislation of Ukraine] (Firma “Konsum” 1997) (in Ukrainian). 
4. Kokhanovska O, Teoretychni problemy informatsiinykh vidnosyn u tsyvilnomu pravi [Theoretical Issues of Information Relations in Civil Law] (Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet” 2006) (in Ukrainian). 
5. Pokrovskij I, Osnovnye problemy grazhdanskogo prava [Major Issues of Civil Law] (3-e izd, Statut 2001) (in Russian). 

Edited books 
6. Dzera O ta Kuznietsova N ta Maidanyk R (red), Tsyvilne pravo Ukrainy Osoblyva chastyna [Civil Law of Ukraine Special Section] (3-tie vyd, Yurinkom Inter 2010) (in Ukrainian). 
7. Bodnar T ta inshi, Dohovirne pravo Ukrainy Osoblyva chastyna [Contract Law Ukraine Special Section] (Oleksandr Dzera red, Yurinkom Inter 2009) (in Ukrainian). 

Articles 
8. Burylo Yu, ‘Dohovirne rehuliuvannia robit i posluh v informatsiinii sferi hospodariuvannia’ [‘Contractual Regulation of Works and Services in the Information Sector of Economic Activities’] (2013) 3 (39) Pravova informatyka 60 (in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
9. Sharkova H, ‘Dohovir konsaltynhu’ [‘A Consulting Contract’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 2011) (in Ukrainian).