Назва статті Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду
Автори

Голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, заслужений юрист України (м. Київ, Україна) gulko@supreme.court.gov.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2018
Сторінки [102-113]
DOI 10.33498/louu-2018-10-102
Анотація

Серед численних новел нового Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України), які є доволі складними у правозастосуванні, привертає увагу так званий інститут “малозначних справ”, який ніколи не був характерний для судової практики. Проте важливість його правильного розуміння пов’язана передусім із тим, що він підлягає застосуванню судами всіх інстанцій і на всіх стадіях цивільного процесу (причому незалежно один від одного), зокрема й судом касаційної інстанції, яким є Верховний Суд. Як відомо, одним із пріоритетних напрямів реформування процесуального законодавства було розумне спрощення, ефективність і диференціація процесу, зокрема й касаційного провадження. Не секрет, що проблемою касаційного перегляду, а саме надзвичайної перевантаженості раніше Верховного Суду України, а потім і судів касаційної інстанції була так звана всеосяжність касаційного оскарження, поза межами виваженої необхідності для виконання судом касаційної інстанції завдання щодо забезпечення правильного й однакового застосування судами норм матеріального і процесуального права, відсутність будь-яких фільтрів касаційного перегляду. При цьому попередній порядок (процедура) касаційного провадження не відповідав призначенню вищого судового органу держави як органу, який мав забезпечити правильне й однакове застосування судами норм матеріального та процесуального права, оскільки його фактично урівняно у повноваженнях із місцевим та апеляційним судами, тому що касація вимушена була вирішувати не лише будь-яку справу по суті, а й процесуальні питання, безпосередньо не пов’язані із суттю спору. Саме через це процедури касаційного оскарження судових рішень, що набрали законної сили, потребували оптимізації через введення системи “фільтрів” та процедури допуску касаційної скарги до розгляду судом касаційної інстанції, а також приведення до розумних обсягів повноважень суду касаційної інстанції. Метою статті є аналіз дієвості застосування на стадії касаційного перегляду такої новели цивільного процесуального права, як відмова у відкритті касаційного провадження у зв’язку з поданням касаційної скарги на судові рішення у малозначних справах, виявлення проблемних питань правозастосування та шляхів їх вирішення. 

Ключові слова суд; цивільне судочинство; касаційне провадження; спрощене позовне провадження; малозначні справи; справи незначної складності
References

REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny
[On Implementation of Judgments and Application of Case Law of the European
Court of Human Rights]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 liutoho 2006 r.
№ 3477-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (accessed: 30.09.2018)
(in Ukrainian).
2. Rekomendatsiia R (95) 5 Komitetu ministriv derzhavam-chlenam shchodo vvedennia
v diiu ta polipshennia funktsionuvannia system i protsedur oskarzhennia u tsyvilnykh
i torhovelnykh spravakh [Recommendation R (95) 5 of the Committee of Ministers
to Member States Concerning the Introduction and Improvement of the Functioning
of Appeal Systems and Procedures in Civil and Commercial Cases]: Rekomendatsiia
Rady Yevropy [Recommendation of the Council of Europe] vid 7 liutogo 1995 r.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_153 (accessed: 30.09.2018) (in Ukrainian).
3. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of Ukraine]:
Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV (v red. Zakonu
Ukrainy vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1618-15 (accessed: 30.09.2018) (in Ukrainian).
Cases
4. Brualla Gomez de la Torre v. Spain: Court Judgment 19.12.1997. App. 26737/95 <http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58127> accessed 30 September 2018 (in English).
5. Levages Prestations Services v. France: Court Judgment 23.10.1996. App. 21920/93
<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58065> accessed 30 September 2018 (in English).
6. Ukhvala Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Civil
Court of Cassation within the Supreme Court] vid 13 kvitnia 2018 r. № 750/5164/17.
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73500475 (accessed: 30.09.2018) (in Ukrainian).

7. Ukhvala Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Civil
Court of Cassation within the Supreme Court] vid 19 bereznia 2018 r. № 475/459/17.
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72850603 (accessed: 30.09.2018) (in Ukrainian).
8. Ukhvala Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Civil
Court of Cassation within the Supreme Court] vid 26 bereznia 2018 r. № 331/1664/17.
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73001076 (accessed: 30.09.2018) (in Ukrainian).
9. Ukhvala Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Civil
Court of Cassation within the Supreme Court] vid 5 lypnia 2018 r. № 461/12597/15-
ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75186430 (accessed: 30.09.2018)
(in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
10. Komarov V, Tsyvilne protsesualne zakonodavstvo u dynamitsi rozvytku ta praktytsi
Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Civil Procedural Legislation in the Development Dynamics
and in the Practice of the Supreme Court of Ukraine] (Pravo 2012) (in Ukrainian).
Edited books
11. Holubieva N (red), Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Law of
Civil Procedure of Ukraine: Teaching Manual] (2018) (in Ukrainian).
Journal articles
12. Monaienko A, ‘Kasatsiini “filtry”: deiaki pytannia dopusku dlia perehliadu sudovykh
rishen VS’ [‘Cassation “Filters”: Some Issues of Admission for Court Decision Review
by the Supreme Court’] (2018) 31 Yurydychna hazeta 22-24 (in Ukrainian).
13. Komarov V, ‘Tsyvilnyi protses u hlobalnomu konteksti’ [‘Civil Process in the Global
Context’] (2011) 10 Pravo Ukrainy 23 (in Ukrainian).
14. Kurylo M, ‘Nauka tsyvilnoho protsesu na mezhi stolit: narys rozvytku idei yednosti
protsesu’ [‘The Science of Civil Process at the Turn of Centuries: an Essay on the
Development of the Process Unity Idea’] (2011) 10 Sudova apeliatsiia 23 (in Ukrainian).
Newspapers
15. Hulko B, ‘Maloznachni spravy u praktytsi Verkhovnoho Sudu’ [‘Minor Cases in
the Supreme Court Practice’] (2018) 12-14 Sudebno-iurydycheskaia hazeta 11-12
(in Ukrainian).
Websites
16. Drobotova T ta Zuievych L, ‘Protsesualni filtry’ [‘Procedural Filters’] (Zakon i
Biznes, 17 Serpen 2018) <http://zib.com.ua/ua/print/134066-obmezhennya_prava_
na_kasaciyne_oskarzhennya_u_novomu_gpk.html> accessed 30 September 2018
(in Ukrainian).
17. Hrushytskyi A, ‘Rozghliad “po-sproshchenomu”’ [‘Proceedings in a “Simplified
Manner”’] (Zakon i biznes, 15-21 Veresen 2018) <https://zib.com.ua/ua/print/134471-
koli_spravi_neznachnoi_skladnoschi_stayut_maloznachnimi_.html> accessed 30 Septem
ber 2018 (in Ukrainian).
18. Lesko A, ‘Maloznachnist sprav tsyvilnoi yurysdyktsii yak kryterii dlia yikh rozghliadu
u sproshchenomu pozovnomu provadzhenni ta vidmovy u vidkrytti kasatsiinoho
provadzhennia’ [‘Minor Nature of Civil Jurisdiction Cases as a Criterion for

Adjudication Thereof by the Simplified Proceedings and for a Refusal to Open
the Cassation Proceedings’] (Tsenzor.NET, 29 lystopada 2017) <https://censor.net.
ua/blogs/1106926/maloznachnst_sprav_tsivlno_yurisdikts_yak_kriteryi_dlya_h_
rozglyadu_u_sproschenomu_pozovnomu_provadjenn> accessed 30 September 2018
(in Ukrainian).