Назва статті Принцип законності vs. принцип правомірності: до питання про оновлення юридичних засад діяльності органів публічної влади
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) r.melnik@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2018
Сторінки [14-31]
DOI 10.33498/louu-2018-11-014
Анотація

Проблематика законності як принципу діяльності органів публічної влади у вітчизняній юридичній науці піддана доволі ґрунтовному вивченню. Проте, незважаючи на наявність чисельних наукових праць, вона себе не вичерпала, адже в останні десятиріччя відбулися принципові зміни як у розумінні місця та ролі людини і громадянина у державі, так і принципів функціонування органів публічної влади, що викликає необхідність перегляду ставлення до змісту принципу законності. Мета статті полягає у доведенні необхідності заміни принципу законності принципом правомірності. У статті вивчено становлення принципу законності та його розуміння у науковій літературі, починаючи з кінця ХІХ ст. та закінчуючи початком ХХІ ст. Особливу увагу приділено поясненню причин виникнення та змісту таких категорій, як “рево люційна законність”, “соціалістична законність”. Зроблено проміжний висновок, що законність розумілась як вимоги до органів влади, інших представників держави і приватних осіб діяти відповідно до законів та інших юридичних актів. За результатами аналізу як українських, так і зарубіжних (країн пострадянського регіону) нормативних актів та підходів до закріплення у них принципу законності, наголошено на необхідності зміни ставлення до його розуміння і подальшого використання. Автор обґрунтовує помилковість висновку про те, законність являє собою вимогу виконання (дотримання) усієї сукупності нормативно-правових актів. У статті наголошено, що законність – це вимога дотримання виключно вимог законів. Також акцентовано увагу на неможливості широкого підходу до тлумачення категорій “закон” і “законодавство”. Зроблено висновок, що під законодавством необхідно розуміти виключно сукупність законів, кодексів (як окремого виду закону), міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, декретів Кабінету Міністрів України. Доведено, що формування принципу законності, його змісту і розуміння у країнах пострадянського регіону відбувалося на тлі відсутності принципу верховенства права, який суттєво змінив зміст і розуміння багатьох юридичних категорій, зокрема й принципу законності. З огляду на це, автором запропоновано: вивести з юридичного обігу категорію “принцип законності” як застарілу і замінити її категорією “принцип правомірності”, під яким необхідно розуміти обов’язок органів публічної влади виконувати вимоги всіх норм права (формалізованих і неформалізованих), що регулюють їхню діяльність; ввести в юридичний обіг і систему принципів адміністративного права додатковий (оновлений) принцип – принцип ієрархічної вищості закону; внести зміни до формулювання ч. 2 ст. 19 Конституції України, закріпивши положення про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи мають діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені правом та законом.

Ключові слова законність; закон, законодавство; правомірність; верховенство права
References

REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Konstitutsiia (Osnovnoi Zakon) Soiuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik
[The Constitution of Union of Soviet Socialist Republics]. Sovetskoe gosudarstvo. 1936.
№ 6. 24-39 (in Russian).
2. Konstitutsiia (Osnovnoi Zakon) Soiuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik
[The Constitution of Union of Soviet Socialist Republics]. Vedomosti Verkhovnogo
Soveta SSSR. 1977. № 41. St. 617 (in Russian).
3. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine]
vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996.
№ 30. St. 141 (in Ukrainian).
4. Ob administrativnom proizvodstve [On the Administrative Procedure]: Zakon
Azerbaidzhanskoi Respubliki [The Law of Republic of Azerbaijan] ot 21 oktiabria
2005 g. Sobranie zakonodatelstva Azerbaidzhanskoi Respubliki. 2005. № 12. St. 1084
(in Russian).
5. Ob administrativnykh protsedurakh [On the Administrative Procedure]: Zakon
Respubliki Kazakhstan [the Law of Republic of Kazakhstan] ot 30 dekabria 2015 g.
<http://www.adilet.gov.kz/ru/articles/zakon-respubliki-kazahstan-ob-administrativnyh-procedurah> accessed 14 September 2018 (in Russian).
6. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Court
Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi
Rady Ukrainy. 2005. № 35-37. St. 446 (in Ukrainian).
7. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy [On the Cabinet of Ministers of Ukraine]: Zakon
Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 27 liutoho 2014 r. № 794-VII. Vidomosti Verkhovnoi
Rady Ukrainy. 2014. № 20. St. 222 (in Ukrainian).
8. Pro mistsevi derzhavni administratsii [On the Local State Administrations]: Zakon
Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 9 kvitnia 1999 r. № 586-XIV. Vidomosti Verkhovnoi
Rady Ukrainy. 1999. № 20. St. 190 (in Ukrainian).
9. Pro Radu ministriv Avtonomnoi respubliky Krym [On the Council of Ministers of
the Autonomous Republic of Crimea]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid
16 chervnia 2011 r. № 3530-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2012. № 2-3. St. 3
(in Ukrainian).
Cases
10. Postanova Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid
31 travnia 2018 r. u spravi № 127/27182/15-k. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/74475834 (accessed: 14.09.2018) (in Ukrainian).
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam
Kyivskoi miskoi rady profesiinykh spilok shchodo ofitsiinoho tlumachennia chastyny
tretoi statti 21 Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy (sprava pro tlumachennia terminu
“zakonodavstvo”) [The Judgement by the Constitutional Court of Ukraine on the Case
of the Constitutional Appeal of the Kyiv City Council of Trade Unions Regarding the
Official Interpretation of the Third Part of Article 21 of the Labor Code of Ukraine
(The Case on the Interpretation of the Term “Legislation”)] vid 9 lypnia 1998 r.
№ 12-rp/98. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998. № 32. St. 1209 (in Ukrainian).
12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam
Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro
pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) [The Judgement by the Constitutional
Court of Ukraine on the Case of the Constitutional Appeal of the Supreme Court of
Ukraine on Constitutionality of the Provisions of Article 69 of the Criminal Code of
Ukraine (The Case on Assignment of Reduced Sentence by the Court)] vid 2 lystopada
2004 r. № 5-rp/2004/ Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2004. № 45. St. 2975 (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
13. Maurer Н, Allgemeines Verwaltungsrecht (München Verlag C H Beck 2004) (in German).
14. Horbunova L, Pryntsyp zakonnosti u normotvorchii diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady
[The Principle of the Legality in the Regulatory Activity of the Bodies of Executive Power]
(Yurinkom Inter 2008) (in Ukrainian).
15. Elistratov A, Osnovnye nachala administrativnogo prava [The Basics of the Administrative
Law] (Izdanie G A Lemana 1914) (in Russian).
16. Melnyk R, Zahalne administratyvne pravo v pytanniakh i vidpovidiakh [General
Administrative Law in Questions and Answers] (Yurinkom Inter 2018) (in Ukrainian).
17. Pakhomov I, Radianske administratyvne pravo. Zahalna chastyna [The Soviet
Administrative Law. General Part] (Vyd-vo Lvivsk un-tu 1962) (in Ukrainian).
18. Serohin S, Verkhovenstvo prava v Ukraini: problemy rozuminnia ta zastosuvannia [Rule
of Law in Ukraine: the Problems of Understanding and Application] (D Hrani 2014)
(in Ukrainian).
19. Svod osnovnykh gosudarstvennykh zakonov. Svod zakonov Rossiiskoi imperii [Set of Basic
State Laws. Code of Laws of the Russian Empire], vol 1 part 1 (1906) (in Russian).
20. Tymoshuk V, Administratyvna protsedura ta administratyvni posluhy. Zarubizhnyi
dosvid i propozytsii dlia Ukrainy [Administrative Procedure and Administrative Services.
International Experience and the Proposals for Ukraine] (Fakt 2003) (in Ukrainian).
Edited and translated books
21. Bahrii T, Pryntsyp verkhovenstva prava yak zasada rozvytku publichnoho prava suchasnoi
Ukrainy (na materialakh okremykh haluzei publichnoho prava) [The Rule of Law Principle
as the Basic of the Development of Public Law in Modern Ukraine (on the Materials of
Certain Branches of Public Law)] (Bratysiuk M red, TNEU 2014) (in Ukrainian).
22. Melnychuk O (hol red) ta inshi, Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Etymological
Dictionary of the Ukrainian Language], t 2 (Naukova dumka 1985) (in Ukrainian).
23. Ieremenko I, Sovetskaia Konstitutsiia i zakonnost [Soviet Constitution and Legality]
(Rzhevskii V nauch red, Saratov 1982) (in Russian).
24. Kolodii A ta Kopieichykov V ta Lysenkov S ta inshi, Zahalna teoriia derzhavy i prava
[General Theory of State and Law] (Kopeichykov V red, Yurinkom Inter 2000)
(in Ukrainian).
25. Melnyk R ta Bevzenko V, Zahalne administratyvne pravo [General Administrative Law]
(Melnyk R red, Vaite 2014) (in Ukrainian).
26. Melnyk R ta Pukhtetska A ta inshi, Zahalne administratyvne pravo [General
Administrative Law] (Hrytsenko I red, Yurinkom Inter 2015) (in Ukrainian).
27. Skakun O, Teoriia derzhavy i prava [The Theory of State and Law] (per z ros, Konsum
2001) (in Ukrainian).
28. Teoriia derzhavy i prava [The Theory of State and Law] (Kopieichikov V red, 2002)
(in Ukrainian).
Journal articles
29. Karadsche-Iskrow, ‘Das Verwaltungsrecht in der Sowjetunion (Russland) seit 1917’
(1936) 23 Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 145 (in German).
30. Antonov-Saratovskii V, ‘O revoliutsionnoi zakonnosti’ [‘On the Revolutionary Legality’]
(1926) 1 Revoliutsionnaia zakonnost 3-9 (in Russian).
31. Arkhipov K, ‘Poniatie zakona’ [‘The Concept of Law’] (1926) 2 Sovetskoe pravo 41-72
(in Russian).
32. Gorbunov A, ‘Zakonnost upravleniia i ee neobkhodimye usloviia’ [‘Legality of
Administration and Its Prerequisites’] (1905) 1 Pravo 9-26 (in Russian).
33. Feldman D, ‘Na styke traditsii. Materialy k istorii termina zakonnost v sovetskom
zakonodatelstve’ [‘At the Confluence of Traditions. The Materials to the History of the
Term “Legality” in the Soviet Law’] (2006) Editsionnaia praktika i problemy tekstologii
120-8 (in Russian).
34. Kryvoruchko I, ‘Konstytutsiino-pravovi pryntsypy administratyvnoi protsedury
v Ukraini’ [‘Constitutional and Legal Principles of the Administrative Tradition
in Ukraine’] [2016] 2(29) Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia 33-9
(in Ukrainian).
35. O, ‘Pryntsypy zakonnosti i verkhovenstva prava: problemy pravozastosuvannia’
[‘The Principles of Legality and Rule of Law: the Problems of Administration of
Law’] [2015] 6(1) Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia
“Yurydychni nauky” 150-2 (in Ukrainian).
36. Lazarevskii N, ‘Zakonnost i predely ee osushchestvleniia’ [‘Legality and the Limits of Its
Execution’] (1905) 2 Pravo 70-80 (in Russian).
37. Onishchenko N, ‘Pryntsyp zakonnosti: pryroda ta sutnist v umovakh demokratychnykh
zmin’ [‘Principle of Legality: Nature and Essence under the Conditions of Democratic
Transitions’] (2012) 12 Viche 2-4 (in Ukrainian).
38. Osaulenko O ta Panko O, ‘Zmitsnennia zakonnosti u pravozastosovnomu protsesi’
[‘Strengthening of the Legality in the Law Enforcement Process’] (2004) 12 Pravo
Ukrainy 61-8 (in Ukrainian).
39. Pavlovska I, ‘Heneza poniat “revoliutsiina zakonnist” ta “sotsialistychna zakonnist”’
[‘Genesis of Notions “Revolutionary Legality” and “Socialistic Legality”’] [2015] 2(1)
Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Yurydychni nauky”
49-53 (in Ukrainian).
40. Pukhtetska A, ‘Onovlennia zmistu ta znachennia pryntsypiv administratyvnoho
prava Ukrainy’ [‘The Renovation of Content and Meaning of the Principles of the
Administrative Law of Ukraine’] [2016] 1(15) Administratyvne pravo i protses 23-8
(in Ukrainian).
41. Sibilov D, ‘Pryntsypy zakonnosti ta verkhovenstva prava u vykonavchomu provadzhenni:
ideolohichni aspekty yikh realizatsii’ [‘The Principles of Legality and Rule of Law in the
Enforcement Proceeding: Ideological Dimentions of Implementation’] (2012) 1 Visnyk
akademii pravovykh nauk Ukrainy 118-126 (in Ukrainian).
42. Zhuravel M, ‘Pryntsyp zakonnosti v protsesi rozvytku derzhavnoho upravlinnia
v Ukraini’ [‘The Principle of Legality in the Process of the Development of the
State Administration in Ukraine’] (2013) 13 Naukovi pratsi NU OIuA 220-7
(in Ukrainian).
43. Zinchenko V, ‘Zakonnist, prava liudyny ta pravookhoronna diialnist’ [‘Legality, Human
Rights and Law Enforcement Activity’] (2011) 3 Chasopys Kyivskoho universytetu
prava 55-8 (in Ukrainian).
Thesis abstracts
44. Hrytsenko I, ‘Stanovlennia i rozvytok naukovykh pohliadiv na osnovni instytuty
vitchyznianoho administratyvnoho prava’ [‘The Establishment and Development of
Scientific Views on Major National Institutes of Administrative Law’] (dys d-ra yuryd
nauk Kharkiv 2008) (in Ukrainian).
45. Samokhvalov V, ‘Zakonnist i spravedlyvist: teoretyko-pravovi problemy spivvidnoshennia ta vzaiemodii’ [‘Legality and Justice: Theoretical and Legal Problems of Ratio
and Interaction’] (avtoref dys kand yuryd nauk Instytut zakonodavstva Verkhovnoi
Rady Ukrainy 2008) (in Ukrainian).
Websites
46. ‘Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland’ <http://www.gesetze-im-internet.
de/gg/index.html> accessed 14 September 2018 (in German).
47. Dopovid Yevropeiskoi komisii “Za demokratiiu cherez pravo” skhvalena Venetsiiskoiu
Komisiieiu na 86-mu plenarnomu zasidanni [Report of the European Commission for
Democracy through Law Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session]
vid 25-26 bereznia 2011 r <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2011)003rev-ukr> accessed 14 September 2018 (in Ukrainian).