Назва статті Взаємозв’язок публічних фінансів і демократичного устрою суспільства на прикладі права на інформацію та права на колективний позов
Автори

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Асоціації податкових радників (м. Київ, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7942-4620 getmantsev.d@jurimex.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2018
Сторінки [32-52]
DOI 10.33498/louu-2018-11-032
Анотація

У статті розглядається важливе питання співвідношення форми політичного устрою суспільства та публічних фінансів. Автор аналізує демократію, яка, прикриваючись суспільним інтересом, все більше і більше втручається у приватне життя особи, тим самим обмежуючи її свободу, яку демократія перш за все покликана забезпечувати. Тобто демократія під егідою благих намірів поступово перетворюється у свого антипода. Мета статті полягає у з’ясуванні взаємозв’язку демократичної форми устрою суспіль ства та публічних фінансів у контексті отриманих результатів, аналіз права платників податків на інформацію та вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері права платників податків на інформацію, обґрунтування і дослі дження права платників податків на колективний (груповий) позов. Автором пропонується право людини, закріплене в ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, розуміти не тільки і не стільки в забезпеченні нерозголошення інформації про особу, що саме по собі, безперечно, заподіює їй шкоду, скільки в тому, щоб забезпечити свободу особи жити вільно без натяку на можливість того, що інформація про неї стане відома третім особам (включаючи державу). Висвітлено думки Європейського суду з прав людини та Європейського суду справедливості, розглянуто законодавство Європейського Союзу щодо цього питання та в їх контексті проаналізовано позиції вітчизняних судів щодо інформації про платників податків, які містяться у базах даних контролюючих органів. Автор порушує питання “золотої середини” між суспільним і приватним інтересом платника податків у сфері публічних фінансів. Так, загальновідомий принцип “No taxation without consent”, пройшовши крізь століття, набув нового змісту, і пріоритет змістився не на користь приватного інтересу (не розширилося коло суб’єктів, згода яких необхідна для оподаткування, а навпаки – зменшилося). Тобто згода платників податків на оподаткування презюмується і навіть якщо останній “заперечує”, то обов’язок зі сплати податку, який введений у встановленому законом порядку, все одно виникає. У статті наголошується, що такий стан речей не означає “грабунку” з боку держави, адже у неї є обов’язок витрачати бюджетні кошти за цільовим призначенням/ ефективно/справедливо. Ефективне використання державою бюджетних коштів становить охоронюваний законом інтерес кожного платника податків, який можна відстоювати у суді шляхом подання як індивідуального, так і групового позову. Розглядається можливість подання групового позову в контексті чинного українського законодавства та, на підставі аналізу міжнародного досвіду, пропонуються шляхи вдосконалення законодавства у вказаному напрямі.

 

Ключові слова публічні фінанси; демократія; форма політичного устрою; право на інформацію; суспільний інтерес; приватний інтерес; охоронюваний законом інтерес; груповий позов; ефективне використання бюджетних коштів
References REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU
as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation
in relation to reportable cross-border arrangements ST/7160/2018/INIT <https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=EN>
accessed 28 November 2018 (in English).
2. Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance
by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation and
taxation of insurance premiums <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HT
ML/?uri=LEGISSUM:l33029&from=EN> accessed 28 November 2018 (in English).
3. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning
of the European Union – Consolidated version of the Treaty on the Functioning of
the European Union – Protocols – Annexes – Declarations annexed to the Final Act
of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on
13 December 2007 – Tables of equivalences <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN> accessed 28 November 2018
(in English).
4. Foreign Account Tax Compliance Act (2010) 18 Public Law 111-147 <https://www.
gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ147/pdf/PLAW-111publ147.pdf#page=27> accessed
28 November 2018 (in English).
5. Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of the council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?u
ri=CELEX:32016R0679&from=EN> accessed 28 November 2018 (in English).
6. Hartija osnovnyh prav Evropejskogo Sojuza [Charter of Fundamental Rights of the
European Union]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (accessed:
28.11.2018) (in Russian).
7. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Justice of
Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukrainian] vid 6 lystopada 2005 r. № 2747-IV.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 28.11.2018) (in Ukrainian).
8. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).
9. Pro dostup do publichnoi informatsii [On Access to Public Information]: Zakon
Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 sichnia 2011 r. № 2939-VI. URL: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (accessed: 28.11.2018) (in Ukrainian).
Cases
10. Case of Funke v. France (Application no. 10828/84) The European Court of Human
Rights. 1993 <http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-57809> accessed 28 November 2018
(in English).
11. Case of Othymia Investments B.V v the Netherlands (Application no. 75292/10)
The European Court of Human Rights. 2015 <https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/
content/pdf/Court-Justice-Case-Law-EU-Charter-Taxation.pdf> accessed 28 November
2018 (in English).
12. Case of Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland (Application
no. 931/13) The European Court of Human Rights. 2017 <http://hudoc.echr.coe.int/
tur?i=001-175121> accessed 28 November 2018 (in English).
13. Commission of the European Communities v Lisrestal. Judgment of the
Court (Grand Chamber). 1996 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0032> accessed 28 November 2018 (in English).
14. Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu. Judgment of the Court (Grand
Chamber). 2013 <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-276/12&language=EN>
accessed 28 November 2018 (in English).
15. Smaranda Bara and Others v Casa Naţională de Asigurări de Sănătate and Others.
Judgment of the Court. 2015 <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-201/14>
accessed 28 November 2018 (in English).
16. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam
50 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia okremykh
polozhen chastyny pershoi statti 4 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (sprava
pro okhoroniuvanyi zakonom interes) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine
in the Case Following the Constitutional Request of 50 People’s Deputies of Ukraine
for the Official Interpretation of Certain Provisions of Part One, Article 4 of the Civil
Procedure Code of Ukraine (Case of Legally Protected Interest)] vid 1 hrudnia 2004 r.
№ 18-rp/2004. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04 (accessed:
28.11.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
17. Charles A, Fight. Flight. Fraud. The Story of Taxation (Euro-Dutch Publishers, Curacao
1982) (in English).
18. Dvorkin R, Justice for Hedgehogs (Belknap Press of Harvard University Press 2011)
(in English).
19. Przeworski А, Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe
and Latin America (Cambridge University Press 1992) (in English).
20. Jasai Je de, Gosudarstvo [The State] (IRISJeN, Socium 2016) (in Russian).
21. Magun A, Demokratijaili Demon i gegemon [Democracy or Daemon and Hegemon]
(Izdatel’stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge 2016) (in Russian).
22. Gadzhiev G, Ontologija prava (kriticheskoe issledovanie juridicheskogo koncepta
dejstvitel’nosti) [Ontology of Law (Critical Study of the Legal Concept of Reality)]
(NORMA 2013) (in Russian).
Edited and translated books
23. Winston S Churchill, Churchill By Himself: The Definitive Collection Of Quotations
(ed Richard Langworth, 1st edition, Public Affairs, October 28, 2008) (in English).
24. Swedberg R (еd), The Economics and Sociology of Capitalism (Princeton University Press
1991) (in English).
25. Bruno L, Svoboda i zakon [Freedom and Law] (IRISJeN 2008) (in Russian).
Journal articles
26. Frey B and Eichenberger R, ‘To Harmonize or to Compete? That’s not the Question’
(1996) 60 Journal of Public Economics 339 (in English).
27. Goldscheid R and Lazarsfeld R, ‘Staatssozialismus oder Staatskapitalismus? Ein
finanzsoziologischer Beitrag zur Lösung des Staatsschulden-Problems’ [1917/1918]
11(2) Archiv für Rechts und Wirtschaftsphilosophie 255-9 (in German).
28. Murray A, ‘Immunity, Nobility, and the Edict of Paris’ [1994] 69(1) Speculum 18-39
(in English).
29. Kuzniezova N, ‘Gromadianske suspilstwo i zachyst porushenych praw chyslennych
grup u poriadku masowogo pozowu’ [‘Civil Society and Protection of Infringed Rights
of Numerous Groups in a Mass Action’] (2015) 5 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).
30. Romaniuk Ya, ‘Masovyi pozov: zahalna kharakterystyka, zarubizhnyi dosvid
i perspektyvy vprovadzhennia v Ukraini’ [‘Mass Action: General Description,
International Experience and Prospects for Implementation in Ukraine’] (2015) 3
Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy 35-47 (in Ukrainian).
31. Solov’ev V, ‘Zamechanija na stat’ju prof. T. F. Shershenevicha’ [‘Remarks on the Article
by Prof. T. F. Shershenevych’] (1897) 38 Voprosy filosofii i psihologii 483 (in Russian).