Назва статті Інформаційна сфера: реформування інституційної системи публічної влади
Автори

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу правового забезпечення у сфері інформаційних технологій Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України (м. Київ, Україна) baa1@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2018
Сторінки [65-84]
DOI 10.33498/louu-2018-11-065
Анотація

У статті розглядається проблема реформування інституційної системи публічної влади в інформаційній сфері, актуальність якої визначається високим рівнем стратегічного впливу стану інформаційної сфери на цивілізаційний розвиток людства. Проблема набуває додаткової актуальності у зв’язку з майбутніми трансформаційними змінами суспільства під впливом впровадження досягнень електронних комунікацій (мережі Інтернету), технологій інтернету речей, Ін дустрії 4.0, штучного інтелекту і робототехніки, великих даних, генної інженерії, біоі нанотехнологій тощо. Метою статті є визначення теоретико-методологічних засад та формулювання практичних рекомендацій щодо реформування інституційної системи публічної влади в інформаційній сфері. Проаналізовано стан, тенденції та недоліки реформування системи публічної влади в Україні в останні десятиріччя. Акцентується увага на значенні феномену інформаційного суспільства для розвитку цивілізації. Надається характеристика сучасної системи публічної влади та сформульовано її функціонально-цільові принципи з позицій положень теорії великих систем і загальної теорії управління. На основі положень теорії великих систем, загальної теорії управління та економічної теорії права надається характеристика сучасної системи публічної влади та визначені вимоги до її моделі. Серед цих вимог відповідно до економічної теорії права мінімізація трансакційних витрат розглядається як головний фактор при реформуванні інституціональної системи публічної влади. З урахуванням цього розроблено теоретико-методологічні основи та практичні рекомендації щодо реформування інституційної системи публічної влади в інформаційній сфері, зокрема, визначені загальні вимоги до формування системи публічної влади; функціональні, організаційні та правові вимоги до інституційної системи публічної влади. Запропоновано принципи системи публічної влади як сукупність загальних та функціональних принципів, наведено характеристику їх складових. З урахуванням напрацьованих теоретико-методологічних основ сформовано рекомендації щодо реформування інституційної системи, що, як очікується, забезпечить підвищення ефективності системи публічної влади в інформаційній сфері України завдяки різкому зниженню управлінських та регуляторних трансакційних витрат й оптимізації процесів прийняття рішень, зменшенню витрат організаційних, матеріальних, інтелектуальних, юридичних, кадрових, інформаційних, технічних та інших ресурсів, а також зменшенню трансакційних витрат при взаємодії між суб’єктами інформаційної сфери. Для створення завершеної теоретико-правової та законодавчої бази реформування інституційної системи публічної влади в інформаційній сфері в подальшому доцільне проведення відповідних конституційно-правових, адміністративно-правових й інформаційно-правових досліджень. 

Ключові слова інформаційна сфера; публічна влада; інституційна система; трансак ційні витрати
References REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Recommendation CM/Rec (2007)7 of the Committee of Ministers to member states
on good administration (Adopted by the Committee of Ministers on 20 Jun) <http://
www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/administrative_law_and_justice/
Texts_&_Documents/Conv_Rec_Res/Rec(2007)7_en.pdf/> accessed 28 November
2018 (in English).
2. Pro zakhody chodo vprovadshennia Kontseptsii administratyvnoi reform v Ukrainy
[On Measures to Implement the Concept of Administrative Reform in Ukraine]: Ukaz
Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] vid 22 lypnia 1998 r. № 810.
Uriadovyi kurer. 1998. № 141-142 (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
3. Osborne D and Gaebler T, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is
Transforming the Public Sector (Addison-Wesley 1992) (in English).
4. Bachilo I, Informatsionnoe pravo. Osnovy prakticheskoi informatiki [Information
Infrastructure: Issues of Activity Regulation] (Izd g-na Tikhomirova M. Yu. 2001)
(in Russian).
5. Baranov A, Informatsionnaia infrastruktura: problemy pegulirovaniia deiatelnosti
[Information Infrastructure: Problems of Regulation of Activities] (Vydavnychii dim
Dmytra Burago 2012) (in Russian).
6. – –, Pravove zabezpechennia informatsiinoi sfery: teoriia, metodologiia i praktyka:
monografiia [Legal Support of Information Sphere: Theory, Methodology and Practice:
Monograph] (Edelveis 2014) (in Ukrainian).
7. Beliakov K, Informatyzatsiia v Ukraine: problem organizatsiinogo-pravovogo ta naukovogo
zabezpechennia: monografiia [Informatization in Ukraine: Issues of Legal Organizational
and Scientific Support: Monograph] (KVITS 2008) (in Ukrainian).
8. Bytiak Yu, Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine] (Yurinkom
Inter 2007) (in Ukrainian).
9. Kondrashov O, Transformatsiia publichnogo upravleniia v umovakh pozvytku
informatsiinogo suspilstva ta globalizatsionnykh protsesiv: vitchiznianyi ta zakordonnyi
dosvid: monografiia [Transformation of Public Administration in the Context of
Information Society Development and Globalization Processes: National and Foreign
Experience: Monograph] (Print Yu 2016) (in Ukrainian).
10. Melnik R ta Bevzenko V, Zagalne administratyvne pravo: navchalnyi posibnyk [General
Administrative Law: Teaching Manual] (Vaite 2014) (in Ukrainian).
11. Uebster F, Teorii informatsionnogo obchestva [Theories of the Information Society]
(Aspekt Press 2004) (in Russian).
Edited books
12. Averianov V (golov red), Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs
[Administrative Law of Ukraine. Academic Course], t 1 (Yurydychna dumka 2004)
(in Ukrainian).
13. Motrenko T (zag red), Plan modernizatsii derzhavnogo upravlinnia [Plan of Public
Administration Modernization] (Tsentr adaptatsii derzhavnoi sluzhby do standartiv
Evropeiskogo Soyuzu 2010) (in Ukrainian).
Journal articles
14. Aristova I ta Chernadchuk V, ‘Kontseptsiia informatsiinykh pravovidnos: sutnist ta
osoblyvosti vykorystannia u sferi bankivskoi diizkyosty’ [‘The Concept of Information
Legal Relations: Essence and Specifics of Use in the Banking Sector’] (2012) 3 Informatsiia
i pravo 47 (in Ukrainian).
15. Lialyuk Yu, ‘Terytorialna organizatsiia publichnoi vlady v Ukrainy iak konstutsinopravova kategoriia’ [‘Territorial Organization of Public Authority in Ukraine as a Legal
Constitutional Category’] (2014) 3 Teoriia i praktyka pravoznavstva 1 (in Ukrainian).
Dissertation
16. Loginov A, ‘Administratyvno-pravove zabezpechennia informatsiinoi bezpeky
opganiv vykonavchoi vlady’ [‘Administrative Legal Support of Information Security
of Executive Authorities’] (dis kand yuryd nauk, Natsionakna akademiia vnutrishnikh
sprav Ukrainy 2005) (in Ukrainian).
Websites
17. Karvalics L, ‘How to defend the original, multicriteria theories of Information Society?’
(3rd ICTs and Society Meeting; Paper Session, 2010) <http://triple-c.at/index.php/
tripleC/article/viewFile/214/173> accessed 28 November 2018 (in English).
18. Kapelyushnikov R, ‘Novaia institutsinalnaia teoriia’ [‘New Institutional Theory’]
<http://www.libertarium.ru/10625> accessed 28 November 2018 (in Russian).