Назва статті Стимули для державних службовців: чи задовільною є модель їх закріплення
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) t_deputy@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2018
Сторінки [85-104]
DOI 10.33498/louu-2018-11-085
Анотація

Результативність, ефективність та якість державної служби загалом залежить від діяльності кожного державного службовця, його вмотивованого прагнення до нової ініціативної правомірної поведінки, прояву додаткових зусиль задля досягнення найкращих результатів у професійній діяльності. Чим краще державний службовець працює – тим вищими є показники його службової діяльності за підсумками оцінювання, тим співрозмірнішою має бути реакція з боку держави у вигляді додаткових благ для цієї особи, роль яких відіграють різноманітні стимули. Ефективність використання ресурсу як оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, так і стимулів за його підсумками залежить від закріплення їх правових засад, досконалості змісту та відповідності, з урахуванням новаційності для вітчизняної правничої науки, законодавства та правозастосування, зарубіжним аналогам, що істотно актуалізується в умовах докорінного оновлення законодавства України про державну службу та його наукового базису. Метою статті є аналіз результатів закріплення засад оцінювання результатів службової діяльності державних службовців та застосування стимулів за його підсумками у вітчизняному законодавстві з одночасним їх порівнянням із зарубіжними аналогами задля з’ясування ступеня відповідності обраної моделі вирішення цього питання реальним потребам і викликам сьогодення, формулювання авторських пропозицій коригуючого характеру. Доводиться, що в Україні впроваджено модель “оцінювання якостей державних службовців”, яка поширена у країнах континентальної правової сім’ї, щоправда, підхід законодавця до закріплення її засад, зокрема і в аспекті запозичення зарубіжного досвіду, є доволі спрощеним та вибірковим як щодо визначення базових понять, принципів, стадій, інструментарію процедури оцінювання, кількості та розмаїття стимулів за її підсумками, так і формулювання самих нормативних положень (переважно узагальнений, суперечливий зміст, перенасичення оціночними поняттями тощо), що зумовлює проблеми для правозастосування. У підсумку робиться висновок про те, що вітчизняна модель нормативної регла ментації засад оцінювання та стимулів за його підсумками у повному обсязі не відповідає потребам і викликам сьогодення. Для удосконалення пропонується посилення засад її прозорості, публічності, гласності, об’єктивності, визначеності, розмежування повноважень між суб’єктами встановлення завдань і головних показників службової діяльності та незалежного суб’єкта оцінювання їх виконання з використанням “каталогів критеріїв оцінювання”, залучення громадськості, розмежування правових наслідків негативного, позитивного та відмінного оцінювання, збільшення кількості та видового розмаїття стимулів як підсумків відмінної оцінки завдяки статусним, майновим, моральним та змішаним різновидам стимулів і можливості одночасного застосування кількох із них. Таким чином, це дасть змогу наблизити вітчизняне законодавство до європейських аналогів, створить підґрунтя для істотного підвищення результативності, ефективності та якості державної служби в Україні загалом.

Ключові слова державний службовець; службова діяльність; оцінювання результатів; процедура; стимули; законодавство; удосконалення
References REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Pro derzhavnu sluzhbu [On Public Service]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine]
vid 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
(accessed: 08.08.2018) (in Ukrainian).
2. Pro zatverdzhennia Typovoho poriadku provedennia otsiniuvannia rezultativ sluzhbovoi
diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [On Approval of the Standard Procedure for
Making the Assessment of Public Servants’ Performance]: postanova Kabinetu Ministriv
Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 23 serpnia 2017 r.
№ 640. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-п (accessed: 08.08.2018)
(in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
3. Kolomoiets T, Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk
[Administrative Law of Ukraine. Academic Course: Textbook] (Yurinkom Inter 2011)
(in Ukrainian).
4. Kolomoiets T ta inshi, Zaokhochennia u sluzhbovomu pravi Ukrainy: navchalnyi posibnyk
[Incentives in the Law of Public Service of Ukraine: Teaching Manual] (In Yure 2017)
(in Ukrainian).
Edited books
5. Halunko V ta Dikhtiievskyi P ta Kuzmenko O (red), Administratyvne pravo Ukrainy.
Povnyi kurs: pidruchnyk [Administrative Law of Ukraine. Full Course: Textbook] (OLDIPLIUS 2018) (in Ukrainian).
6. Kaliuzhnyi R ta Lapka O ta Pikulia T (red), Pravovi stymuly v mekhanizmi pravovoho
rehuliuvannia: monohrafiia [Legal Incentives in the Mechanism of Legal Regulation:
Monograph] (Lesia 2013) (in Ukrainian).
7. Vashchenko K ta Koliushko I ta Tymoshchuk V (red), Naukovo-praktychnyi komentar
do Zakonu Ukrainy “Pro derzhavnu sluzhbu” [Scientific and Practical Commentary to the
Law of Ukraine “On Public Service”] (FOP Moskalenko O. M. 2017) (in Ukrainian).
Journal articles
8. Komakhin B i Prokoshin M, ‘Hosudarstvennye sluzhashchie: prioritety kachestvennogo
truda i tsifrovizatsiya upravleniya finansami v Rossii’ [‘Public Servants: Priorities of
High-Quality Work and Digitalization of Finance Management in Russia’] (2018) 8
Administrativnoe pravo i protsess 23 (in Russian).
9. Krasovska V, ‘Pravovi stymuly (poniattia, oznaky, vydy)’ [‘Legal Incentives (Concept,
Features, Types)’] (2008) 39 Derzhava i pravo 67 (in Ukrainian).
10. Lutsenko I, ‘Pozytyvna ta nehatyvna storony vplyvu pravovykh stymuliv’ [‘Positive and
Negative Effects of Legal Incentives’] (2008) 4 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo
101 (in Ukrainian).
11. Tytarenko M, ‘Stymuly v sluzhbovomu pravi: pytannia klasyfikatsiinoho rozprodilu’
[‘Incentives in the Law of Public Service: Issue of Classificatory Distribution’] (2018) 3
Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii 159-164 (in Ukrainian).
Newspaper articles
12. Khokhlov V, ‘Otsiniuvannia derzhsluzhbovtsiv: yak ne prypustytysia pomylok?’ [‘Public
Servants ‘Assessment: How to Avoid a Mistake?’] [2018] 14(1187) Yurydychnyi visnyk
Ukrainy 9 (in Ukrainian).
13. Sheshuriak Yu, ‘Poluchit otsenku. Opredelen poryadok otsenivaniya rezultatov
deyatelnosti hosudarstvennykh sluzhashchikh’ [‘Getting Assessed. The Procedure for
Making the Assessment of Public Servants’ Performance Is in Place’] [2017] 36(1028)
Yuridicheskaya hazeta 4 (in Ukrainian).
Websites
14. Bozhya-Volya A, ‘Otsenka rezultativnosti hosudarstvennykh sluzhashchikh rukovodyashcheho sostava: mezhdunarodnyy opyt i rossiyskiye perspektivy’ [‘Performance
Assessment of Public Servants – Senior Executives: International Experience and Russian
Prospects’] (2009) 2 Voprosy hosudarstvennoho i munitsipalnoho upravleniya <https://
cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rezultativnosti-gosudarstvennyh-sluzhaschihrukovodyaschego-sostava-mezhdunarodnyy-opyt-i-rossiyskie-perspektivy> accessed
8 August 2018 (in Russian).
15. Kononov Ye, ‘Opyt razvitykh hosudarstv v sfere otsenki i stimulirovaniya truda
hosudarstvennykh sluzhashchikh v sootvetstvii s rezultatami etoy deyatelnosti’ [‘WellDeveloped States’ Experience in Assessing and Stimulating the Performance of Public
Servants in Accordance with Results of Such Activities’’] [2010] 4(24) Rehionalnaya
ekonomika i upravlenie <https://eee-region.ru/article/2403> accessed 8 August 2018
(in Russian).
16. Yakovlev I, ‘Osobennosti hosudarstvennoy kadrovoy politiki za rubezhom’ [‘Specifics
of the State Personnel Policy Abroad’] <https://elibrary.ru/item.asp?id=13005184>
accessed 8 August 2018 (in Russian).