Назва статті Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8215-2715 a.shkolyk@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2018
Сторінки [119-137]
DOI 10.33498/louu-2018-11-119
Анотація

Проект основоположного акта адміністративного законодавства – закону про адміністративну процедуру (первинно – Адміністративно-процедурного кодексу) вкотре доопрацьовується перед поданням на розгляд Верховної Ради України. Пострадянська відсутність в Україні традиції законодавчого регулювання порядку прийняття рішень і вчинення дій органами виконавчої влади та місцевого самоврядування зумовлює неналежне сприйняття чималою частиною політиків, публічних службовців, юристів-практиків та науковців самої ідеї загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру. Крім того, основоположні аспекти концепції законопроекту було обговорено лише на кількох наукових заходах і вони не стали предметом ширшої дискусії. Метою статті є висвітлення концептуальних аспектів майбутнього загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру та залучення ширшого кола науков ців, політиків, публічних службовців і юристів-практиків до обговорення його дискусійних моментів. Переваги ухвалення в Україні загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру загалом перевищують можливі недоліки. Подібність багатьох його норм до судових процесуальних кодексів зумовлена віднесенням до предмета правового регулювання також і спірних (конфліктних) проваджень. У більшості адміністративних проваджень до певного моменту не виникає правового спору та доцільності застосування усього арсеналу юридичних засобів процесуального характеру. У цьому контексті законопроект повинен чіткіше розмежувати спрощене адміністративне провадження для вирішення нескладних і неспірних справ та повне провадження, що дійсно нагадуватиме судовий процес. Майбутній закон (кодекс) про адміністративну процедуру має бути дійсно загальним, тобто поширювати свою дію практично на всі сфери публічного адміністрування. Кожен виняток із цього правила (за наявності таких) та відповідне регулювання адміністративної процедури у спеціальному законодавчому акті повинно бути детально обґрунтовано, проте відмінності відповідних норм не мають бути надмірними. Термінологію законопроекту варто ще раз переглянути. Передусім це стосується основного поняття “адміністративний акт”, який пропонується використовувати у ширшому доктринальному значенні, а не лише як індивідуальне рішення відповідного суб’єкта публічного адміністрування.

 

Ключові слова адміністративна процедура; законопроект; концепція; адміністративний акт; рішення
References REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Code de relations entre le public et l’administration Version consolidée au 6 août 2018
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350>
accessed 2 December 2018 (in French).
2. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi <http://www.veneto.beniculturali.it/
normativa-e-disposizioni/nuove-norme-materia-di-procedimento-amministrativo-e-didiritto-di-accesso> accessed 2 December 2018 (in Italian).
3. Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states
On good administration <http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site> accessed
2 December 2018 (in English).
4. Resolution (77) 31 of the Committee of Ministers On the protection of the individual in
relation to the acts of administrative authorities <http://search.coe.int/cm/Pages/result_
details.aspx?ObjectID=09000016804dec56> accessed 2 December 2018 (in English).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego <http://
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168> accessed 2 December 2018 (in Polish).
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971370926> accessed 2 December 2018 (in Polish).
7. Deyaki pytannia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrayiny [Some Issues of
Public Administration Reforms in Ukraine]: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv
Ukrayiny [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 24 chervnia 2016 r.
№ 474-p. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2016. № 55 (in Ukrainian).
8. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [Code of Administrative Court
Procedure of Ukraine] v redaktsiyi vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII.Vidomosti
Verhovnoyi Rady Ukrayini. 2017. № 48 (in Ukrainian).
9. Kontseptsiia Mistobudivnoho kodeksu Ukrainy, skhvalena rozporiadzhenniam
Kabinetu Ministriv Ukrainy [The Concept of the Urban Development Code of Ukraine
Approved by Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 18 lypnia 2007 r. № 536-р.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/536-2007-%D1%80 (accessed 02.12.2018)
(in Ukrainian).
10. Pro administratyvni posluhy [On Administrative Services]: Zakon Ukrainy [the Law
of Ukraine] vid 6 veresnia 2012 r. № 5203-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/5203-17 (accessed: 02.12.2018) (in Ukrainian).
11. Pro dostup do informatsii [On Access to Information]: Zakon Ukrainy [the Law of
Ukraine] vid 13 sichnia 2011 r. № 2939-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2939-17 (accessed: 02.12.2018) (in Ukrainian).
12. Pro osnovy derzhavnoho kontrolu (nahliadu) u sferi hospodaskoi diyalnosti [On the
Bases of the State’s Control (Supervision) in the Economic Activity Sector]: Zakon
Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 kvitnia 2007 r. № 877-V. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny.
2007. № 44. St. 1771 (in Ukrainian).
13. Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti [On Regulation of Urban Development
Activity]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 liutoho 2011 r. № 3038-VI.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (accessed: 02.12.2018) (in Ukrainian).
14. Pro zatverdzhennia Rehlamentu Kabinetu Ministriv Ukrayiny [On Approval of the
Regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine]: postanova Kabinetu Ministriv
Ukrayiny [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 18 lypnia 2007 r.
№ 950. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2007. № 54 (in Ukrainian).
Bibilography
Authored books
15. Paneiko Y, Teoretychni osnovy samovriaduvannia [Theoretical Foundations of SelfGovernment] (Ukrainian free academy of sciences 1963) (in Ukrainian).
16. Puhtetska A, Pryntsypy administratyvnoho prava: administratyvno-pravovi ta
eurointehratsijni aspekty onovlennia zmistu ta praktyky zastosuvannia [Principles of
Administrative Law: Legal Administrative and EU-Integration Aspects of Updating the
Content and the Application Practice] (Panov 2016) (in Ukrainian).
17. Tymoshchuk V, Administratyvni akty: protsedura pryjniattia ta prypynennia dii
[Administrative Acts: Adoption and Termination Procedure] (Konus-Yu 2010)
(in Ukrainian).
Edited books
18. Boyko I ta inshi, Administratyvna protsedura: konspekt lektsii [Administrative Procedure:
Lecture Notes ] (Pravo 2017) (in Ukrainian).
19. Tymoshchuk V (avt-upor), Administratyvna protsedura ta administratyvni posluhy.
Zarubizhnyj dosvid i proposytsii dla Ukrayiny [Administrative Procedure and
Administrative Services. Foreign Experience and Suggestions for Ukraine] (Fakt 2003)
(in Ukrainian).
20. Hrytsenko I ta inshi, Zahalne administratyvne pravo: pidruchnyk [General Administrative
Law: Textbook] (Yurinkom Inter 2015) (in Ukrainian).
Journal articles
21. Chervinska N, ‘Kontseptsiia zakonoproektu ta ii znachennia dla pidvyshchennia yakosti
zakoniv’ [‘The Concept of Draft Law and its Significance for Improving the Quality of
Laws’] (2014) Aktualni problemy derzhavy i prava 74 (in Ukrainian).
22. Shkolyk A, ‘Administrativno-procedurnoe zakonodatel’stvo Ukrainy na jetape
stanovlenija’ [‘Administrative Procedure Legislation of Ukraine at the Stage of
Establishment’] (2015) 9 Administrativnoe pravo i process 64-7 (in Ukrainian).
23. Shkolyk A, ‘Administratyvno-protsedurne pravo: ideia ta realizatsiia’ [‘Law of Administrative Procedure: Idea and Implementation’] (2017) 5 Lex portus 30-40 (in Ukrainian).
24. Shkolyk A, ‘Kodyfikatsiia zakonodavstva pro administratyvnu protseduru yak
zahalnoievropeiska tendentsiia’ [‘Codification of Legislation on Administrative
Procedure as a General European Trend’] (2016) 7 Wroclawsko-Lwowskie zeszyty
prawnicze / Vrotslavsko-Lvivskyi yurydychnyi zbirnyk 153-166 (in Ukrainian).
25. Shkolyk A, ‘Predmet pravovoho rehuliuvannia Administratyvno-protsedurnoho
kodeksu’ [‘Legal Regulation Subject of the Administrative Procedure Code’] (2010) 50
Visnyk Lviv. univ. Ceriia yurydychna 147-152 (in Ukrainian).
Conference papers
26. ‘Administratyvna protsedura i administratyvne sudochynstvo v Nimechchyni.
Zbirnyk materialiv’ [‘Administrative Procedure and Administrative Court Proceedings
in Germany: Collected Materials’] (Nimetskyi fond mizhnarodnoho pravovoho
spivrobitnytstva 2006) (in Ukrainian).
27. Andriyko O, ‘Administratyvni protsedury yak instytut administratyvnoho prava’
[‘Administrative Procedures as an Institution of Administrative Law’] v Publichna
sluzhba i administratyvne sudochynstvo: zdobutky i vyklyky. I Mizhnarodna naukovopraktychna konferentsiia [Public Service and Administrative Court Procedure:
Achievements and Challenges: First International Scientific and Practical Conference]
(Dakor 2018) (in Ukrainian).
28. Bevzenko V (red), ‘Administratyvnyi akt: teoriia ta praktyka’ [‘Administrative Act:
Theory and Practice’] v II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Second
International Scientific and Practical Conference, Kyiv, October 2017] (Dakor 2018)
(in Ukrainian).
29. Boyko I, ‘Bazovi katehorii administratyvnyh protsedur’ [‘Basic Categories of the Law
of Administrative Procedures’] v Administratyvna protsedura: osoblyvosti formuvannia
ukrainskoyi kontseptsii. Kruhlyy stil [Administrative Procedure: Specifics of Formulating
the Ukrainian Concept: Round Table] (Kharkiv 2017) (in Ukrainian).
30. Kolomoyets T, ‘Litsenzuvannia ta sertyfikatsiya u sferi vyshchoyi osvity v Ukraini:
aktualni pytannia normatyvnoyi rehlamentatsiyi ta ptaktyky zdiysnennia’ [‘Licensing
and Certification in the Higher Education Sector of Ukraine as Administrative
Procedures: Topical Issues of Normative Regulation and Implementation Practice’]
v Administratyvna protsedura: osoblyvosti formuvannia ukrainskoyi kontseptsii. Kruhlyy
stil [Administrative Procedure: Specifics of Formulating the Ukrainian Concept: Round
Table] (Kharkiv 2017) (in Ukrainian).
31. Kovalenko L, ‘Pryyniattia zakonu Ukrainy “Pro administratyvnu protseduru” yak
efektyvnyy sposib zahystu prav, svobod chy interesiv fizychnych chy yurydychnych
osib’ [‘Adoption of the Law of Ukraine “On the Administrative Procedure” as an
Effective Way to Protect the Rights, Freedoms or Interests of Individuals or Legal
Entities] v Administratyvna protsedura: osoblyvosti formuvannia ukrainskoyi kontseptsii.
Kruhlyy stil [Administrative Procedure: Specifics of Formulating the Ukrainian Concept:
Round Table] (Kharkiv 2017) (in Ukrainian).
32. Stetsenko S, ‘Administratyvni protsedury: poniattia, oznaky, klasyfikatsiya’
[‘Administrative Procedures: Concept, Features, Classification’] v Publichna sluzhba i
administratyvne sudochynstvo: zdobutky i vyklyky. I Mizhnarodna naukovo-praktychna
konferentsiia [Public Service and Administrative Court Procedure: Achievements and
Challenges: First International Scientific and Practical Conference] (Dakor 2018)
(in Ukrainian).
33. Yushkevych O, ‘Administratyvni protsedury budivnytstva obyektiv mistobudivnoyi
diyalnosti’ [‘Administrative Procedures for Construction of Urban Development
Projects’] v Administratyvna protsedura: osoblyvosti formuvannia ukrainskoyi kontseptsii.
Kruhlyy stil [Administrative Procedure: Specifics of Formulating the Ukrainian Concept:
Round Table] (Kharkiv 2017) (in Ukrainian).
34. Zyma O, ‘Administratyvna protsedura v mytniy sferi’ [‘Administrative Procedure in
the Customs Sector’] v Administratyvna protsedura: osoblyvosti formuvannia ukrainskoyi
kontseptsii. Kruhlyy stil [Administrative Procedure: Specifics of Formulating the Ukrainian
Concept: Round Table] (Kharkiv 2017) (in Ukrainian).