Назва статті Адміністративно-процесуальні повноваження органів Державної прикордонної служби України з примусового повернення і видворення нелегальних мігрантів
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна) atom_75@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2018
Сторінки [151-168]
DOI 10.33498/louu-2018-11-151
Анотація

Серед широкого комплексу різноманітних способів впливу, спрямованих на протидію нелегальній міграції, особливе призначення належить заходам адміністративного примусу. Вони виявилися універсальним засобом реакції на цю проблему, яка набула масштабного розповсюдження. Процесуальний порядок засто сування і здійснення примусового відновлення органами охорони державного кордону порушеного нелегальною міграцією стану є маловивченим, зважаючи на його неоднозначну юридичну природу. Мета статті полягає у встановленні призначення та сучасного стану процесуальних правил у загальній системі норм, спрямованих на протидію нелегальній міграції, а також практику їх реалізації в охороні державного кордону. У статті використано дані Адміністрації Державної прикордонної служби України за період 2013–2017 рр. щодо кількості рішень про примусове повернення, прийнятих органами охорони державного кордону та рішень адміністративних судів за їх зверненнями про примусове видворення іноземців й апатридів, а також кількості осіб, які виїхали на виконання цих рішень. Проаналізовано національну судову практику в такій категорії справ щодо відмов у задоволенні позовів органів охорони державного кордону та окремі позиції Європейського суду з прав людини стосовно застосування примусових заходів до мігрантів. Встановлено, що в оперативно-службовій діяльності державних органів, завданням яких є охорона державного кордону України, рішення про примусове повернення приймається стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону, а також для забезпечення подання позову до адміністративного суду про їх примусове видворення з України. Відповідно, кількість таких рішень у середньому вдвічі перевищує кількість судових рішень про примусове видворення. Автор доходить висновку, що посадові особи органів охорони державного кордону повинні отримати повноваження вирішувати, чи застосовувати примусове повернення чи звертатися до адміністративного суду з позовною заявою про примусове видворення нелегального мігранта. Відповідним чином повинна скеровуватися діяльність адміністративних судів із прийняття рішень у такій категорії справ на основі оцінки правомірності перебування мігранта на території країни. Застосування органами охорони державного кордону примусового повернення або ініціювання видворення іноземців або осіб без громадянства в таких випадках є адміністративно-юрисдикційними повноваженнями дискреційного типу з окремими елементами контрольно-наглядової діяльності. На стадії виконання рішень про примусове видворення персонал Державної прикордонної служби України, поряд із загальними завданнями щодо супроводу нелегального мігранта, характерних і для інших уповноважених органів, вирішує специфічні завдання, спрямовані на забезпечення перетинання державного кордону іноземцем чи особою без громадянства.

 

Ключові слова адміністративне провадження; видворення; примусове повернення; повноваження; нелегальний мігрант; прикордонна служба
References REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Instruktsiia pro prymusove povernennia i prymusove vydvorennia z Ukrainy inozemtsiv
ta osib bez hromadianstva [Instruction on Forced Return and Forced Expulsion
from Ukraine of Foreigners and Stateless Persons]: v redaktsii nakazu Ministerstva
vnutrishnikh sprav Ukrainy i Sluzhby bezpeky Ukrainy [in the Wording of the Order
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Security Service of Ukraine] vid
22 sichnia 2018 r. № 38/77, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy [Registered
in the Ministry of Justice of Ukraine] 24 kvitnia 2018 r. za № 482/31934. Ofitsiinyi
visnyk Ukrainy. 2018. № 42. St. 1518 (in Ukrainian).
2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative
Proceedings of Ukraine]: v redaktsii Zakonu Ukrainy [in the Wording of the Law of
Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017.
№ 48. St. 436 (in Ukrainian).
3. Pro pravovyi status inozemtsiv ta osib bez hromadianstva [On the Legal Status of
Foreigners and Stateless Persons]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 22 veresnia
2011 r. № 3773-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2012. № 19-20. St. 179
(in Ukrainian).
4. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judiciary and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy
[the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy. 2016. № 31. St. 545 (in Ukrainian).
5. Proekt Zakonu Ukrainy pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh
aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia deiakykh polozhen pid chas vykonannia
mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy pro readmisiiu, vnesenyi narodnymy deputatamy
Ukrainy Patskanom V. V. ta in. [Draft Law of Ukraine on Amendments to Certain
Legislative Acts of Ukraine Regarding the Improvement of Certain Provisions During
the Execution of International Treaties of Ukraine on Readmission Submitted by the
People’s Deputies of Ukraine V. Patskan. etc.] (reiestratsiinyi № 5344 vid 2 lystopada
2016 r.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60395&
pf35401=405289 (accessed: 22.08.2018) (in Ukrainian).
Cases
6. Case of Khlaifia and Others v. Italy: The European Court of Human Rights, 15 December
2016 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170054> accessed 11 September 2018
(in English).
7. Postanova Kharkivskoho apeliatsiinoho administratyvnoho sudu za apeliatsiinoiu
skarhoiu hr-na Respubliky Banhladesh na rishennia Dzerzhynskoho raionnoho sudu
m. Kharkova v spravi [Resolution of the Kharkiv Administrative Court of Appeal of
August 6. In 2018, Following the Appeal by the Republic of Bangladesh Against the
Decision of the Dzerzhinsky District Court of Kharkiv in the Case] vid 6 serpnia 2018 r.
№ 638/8972/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75729200 (accessed:
28.08.2018) (in Ukrainian).
8. Postanova Lvivskoho apeliatsiinoho administratyvnoho sudu za apeliatsiinoiu skarhoiu
hr-na Respubliky Banhladesh na rishennia Uzhhorodskoho miskraionnoho sudu
Zakarpatskoi oblasti v spravi [Resolution of the Lviv Appellate Administrative Court,
on Appeal by the Republic of Bangladesh Against the Decision of Uzhgorod City
Court of the Zakarpattia Region in the Case] vid 18 versnia 2018 r. № 308/7581/18.
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76574914 (accessed: 28.08.2018)
(in Ukrainian).
9. Pro sudovu praktyku rozghliadu sporiv shchodo statusu bizhentsia ta osoby, yaka
potrebuie dodatkovoho abo tymchasovoho zakhystu, prymusovoho povernennia i
prymusovoho vydvorennia inozemtsia chy osoby bez hromadianstva z Ukrainy ta
sporiv, pov’iazanykh iz perebuvanniam inozemtsia ta osoby bez hromadianstva v
Ukraini [On the Judicial Practice of Disputes Over Refugee Status and a Person Who
Needs Additional or Temporary Protection, Forced Return and Forced Expulsion of a
Foreigner or Stateless Person from Ukraine and Disputes Related to the Stay of a Foreigner
and Stateless Person in Ukraine]: postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho
sudu [Resolution of the Plenum of the Supreme Administrative Court] v redaktsii
vid 16 bereznia 2012 r. № 3. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003760-12
(accessed: 28.08.2018) (in Ukrainian).
10. Rishennia Kivertsivskoho raionnoho sudu Volynskoi oblasti v spravi za administratyvnym
pozovom viiskovoi chastyny 1493 Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy do
hr-na Afhanistanu pro prymusove vydvorennia inozemtsia z Ukrainy [Decision of the
Kivertsi District Court of the Volyn Oblast in the Case of an Administrative Suit of the
Military Unit of 1493 of the State Border Guard Service of Ukraine Against a Citizen
of Afghanistan on the Forced Expulsion of a Foreigner from Ukraine] vid 23 serpnia
2018 r. № 158/1949/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76028900 (accessed:
18.09.2018) (in Ukrainian).
11. Bolat proty Rosii: Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi [Decision of
the European Court of Human Rights in the case of Bolat v. Russia] vid 14 veresnia
2006 r. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105359 (accessed: 11.09.2018)
(in Ukrainian).
12. Rishennia Zarichnoho raionnoho sudu m. Sumy v spravi za administratyvnym
pozovom Sumskoho prykordonnoho zahonu do hr-na Respubliky Banhladesh T. pro
prymusove vydvorennia inozemtsia z Ukrainy ta zatrymannia z metoiu identyfikatsii
ta zabezpechennia prymusovoho vydvorennia [Decision of the Zarichny District Court
of Sumy in the Case of an Administrative Suit of the Sumy Border Detachment Against
a Citizen of the Republic of Bangladesh T. on the Forced Expulsion of a Foreigner from
Ukraine and Detention for the Purpose of Identification and Enforcement of Forced
Expulsion] vid 17 lypnia 2018 r. № 591/4064/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/75346060# (accessed: 28.08.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
13. Smokovych M, Vyznachennia yurysdyktsii administratyvnykh sudiv ta rozmezhuvannia
sudovykh yurysdyktsii: monohrafiia [Definition of Jurisdiction of Administrative
Courts and Delineation of Court Jurisdictions: Monograph] (Iurinkom Inter 2012)
(in Ukrainian).
14. Solov’jov A i Opalev R, Administrativnaja justicija v zarubezhnyh gosudarstvah:
osobennosti funkcionirovanija otdel’nyh institutov administrativnogo sudoproizvodstva:
monografija [Administrative Justice in Foreign Countries: Features of the Functioning of
Individual Institutions of Administrative Legal Proceedings: Monograph] (MGJuA 2017)
(in Russian).
15. Zolka V, Okhorona natsionalnykh interesiv Ukrainy u prykordonnii sferi (administratyvnopravovyi aspekt): monohrafiia [The Safeguarding National Interests of Ukraine in the
Border Sphere (Administrative and Legal Aspect): Monograph] (Vydavnytstvo NADPSU
2015) (in Ukrainian).
Journal articles
16. Demchyk N, ‘Stadii administratyvnykh provadzhen u spravakh pro prymusove
povernennia i prymusove vydvorennia inozemtsiv ta osib bez hromadianstva orhanamy
Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy’ [‘Stages of Administrative Proceedings in
Cases of the Forced Return and Forced Expulsion of Foreigners and Stateless Persons
by the Organs of the State Border Guard Service of Ukraine’] (2017) 865 Visnyk
Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: Zbirnyk naukovykh prats
Yurydychni nauky 205 (in Ukrainian).
17. Kuzmenko O, ‘Novyi Zakon Ukrainy “Pro pravovyi status inozemtsiv ta osib bez
hromadianstva” – novi pravovi kolizii ta superechnosti?!’ [‘New Law of Ukraine
“On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons” – New Legal Conflicts
and Contradictions?!’] (2012) 1 Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu.
Yurydychni nauky 150 (in Ukrainian).
18. Zui V, ‘Osoblyvosti prymusovoho povernennia abo prymusovoho vydvorennia
inozemtsiv ta osib bez hromadianstva’ [‘Features of Forced Return and Forced Expulsion
of Foreigners and Stateless Persons’] (2012) 24 Derzhavne budivnytstvo ta mistseve
samovriaduvannia 76 (in Ukrainian).
Thesis abstracts
19. Palko V, ‘Administratyvno-pravove rehuliuvannia vydvorennia za mezhi Ukrainy
inozemtsiv ta osib bez hromadianstva’ [‘Administrative and Legal Regulation of
Expulsion of Foreigners and Stateless Persons Outside Ukraine’] (avtoref dys kand
yuryd nauk, Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav 2005) (in Ukrainian).
Dissertations
20. Hula I, ‘Administratyvno-pravove zabezpechennia prymusovoho vydvorennia inozemtsiv ta osib bez hromadianstva z Ukrainy’ [‘Administrative and Legal Provision of
Forced Expulsion of Foreigners and Stateless Persons from Ukraine’] (dys kand yuryd
nauk, Pryvatnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Lvivskyi universytet biznesu ta prava”
2015) (in Ukrainian).
21. Zubova E, ‘Mery administrativnogo prinuzhdenija, primenjaemye na deliktnoj osnove
k inostrannym grazhdanam i licam bez grazhdanstva’ [‘Measures of Administrative
Coercion Applied on the Basis of tort to Foreign Citizens and Stateless Persons’] (dis kand
jurid nauk, Federal’noe gosudarstvennoe bjudzhetnoe obrazovatel’noe uchrezhdenie
vysshego obrazovanija “Saratovskaja gosudarstvennaja juridicheskaja akademija” 2016)
(in Russian).
Materials of conferences
22. Minaieva K, ‘Sub’iekt vladnykh povnovazhen yak pozyvach u spravakh administratyvnoi
yurysdyktsii’ [‘The Subject of Authority as a Plaintiff in Matters of Administrative
Jurisdiction’] v Nechytailo O (zah red), Zakhyst prav liudyny v administratyvnomu
sudochynstvi: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku v Ukraini: Zbirnyk materialiv
mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 10-richchiu protsesualnoi
diialnosti administratyvnykh sudiv Ukrainy (Kyiv, 1-2 zhovtnia 2015) [Protection of
Human Rights in Administrative Justice: the Current State and Prospects of Development in
Ukraine: a Collection of Materials of the International Scientific and Practical Conference
Devoted to the 10th Anniversary of the Procedural Activity of the Administrative Courts of
Ukraine (Kyiv, 1-2 October 2015)] (Vaite 2015) (in Ukrainian).
Websites
23. Perepeliuk V, ‘Naukovyi vysnovok shchodo mezh dyskretsiinoho povnovazhennia
sub’iekta vladnykh povnovazhen ta sudovoho kontroliu za yoho realizatsiieiu’ [‘Scientific
Opinion on the Limits of the Discretionary Power of the Subject of Power and Judicial
Control Over its Implementation’] (Verkhovnyi Sud, 2018) <https://supreme.court.
gov.ua/supreme/pro_sud/naukovi_visnovki/nauk_visnovok_01_03_2018> accessed
14 August 2018 (in Ukrainian).