Назва статті Проблеми подальшого законодавчого врегулювання діяльності Конституційного Суду України
Автори

кандидат юридичних наук, суддя Конституційного Суду України (м. Київ, Україна) Jwr1509@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [220-236]
DOI 10.33498/louu-2018-12-220
Анотація

Стаття присвячена вивченню проблем законодавчого врегулювання як загальних питань, пов’язаних із діяльністю вітчизняного органу конституційної юрисдикції, так і визначення правил доказування у конституційному судовому процесі.

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що, незважаючи на значну кількість публікацій та наукових праць, окремі актуальні питання, які стосуються філософсько-методологічного обґрунтування та законодавчого врегулювання процесу й правил реалізації Конституційним Судом України (КСУ) функції забезпечення верховенства Конституції на всій території Української держави, все ще лишаються малодослідженими.

Мета статті полягає у тому, щоб вивчити проблеми законодавчого врегулювання як загальних питань, пов’язаних із діяльністю вітчизняного органу конституційної юрисдикції, так і визначення правил доказування у конституційному судовому процесі; окреслити шляхи та засоби подолання проблем законодавчого врегулювання діяльності КСУ, зокрема й тих, що пов’язані з доказуванням у конституційному судовому процесі.

Автор звертає увагу на певний юридичний казус, який має місце у чинній Конституції України. Йдеться про те, що, з одного боку, згідно з ч. 1 ст. 8 Конституції України діяльність КСУ повинна бути зорієнтована на дотримання принципу верховенства права, а з другого – на гарантування верховенства Конституції України (ч. 2 ст. 8). Однак, як наголошує автор, принцип верховенства права та верховенства конституції не є тотожними, як не є тотожними право та конституція.

Окрема частина статті присвячена de facto виключенню юридичних осіб публічного права, до яких, зокрема, належать місцеві ради, які утворені територіальними громадами, та певні інститути громадянського суспільства, з кола суб’єктів звернення до КСУ. Пропонується внести зміни до статей 147 та 150 Конституції України, додавши до повноважень КСУ тлумачення законів України конституційними поданнями органів місцевого самоврядування та громадських організацій, які є юридичними особами публічного права.

Автор вважає необхідним також здійснити низку заходів щодо створення сучасної системи нормативно-правого забезпечення реалізації КСУ своїх функцій у галузі гарантування верховенства конституційних засад, принципів та загальнолюдських цінностей, проголошених Основним Законом України як демократичної, правової та соціальної держави.

Зокрема, пропонується за аналогією із законодавством, яким врегульовано діяльність судів загальної юрисдикції, а також за прикладом Республіки Грузія, роз робити та прийняти окремі закони з питань: по-перше, статусу конституційної юрисдикції та суддів КСУ; по-друге, повноважень КСУ та порядку звернення до нього; по-третє, конституційного судового процесу.

Порушується питання, пов’язане з поновленням справедливості щодо осіб, чиї права або свободи, гарантовані Конституції України, було порушено унаслідок застосування актів або дій із боку органів державної влади, що є вкрай актуальним у зв’язку з запровадженням інституту конституційної скарги. Констатується, що Конституція України не відносить до повноважень КСУ оцінку рівня впливу положень закону, визнаного неконституційним, на рішення суду загальної юрисдикції та не передбачає автоматичного його скасування. 

Ключові слова верховенство конституції; верховенство права; виключні обставини; закон; законодавство; конституція; неконституційність
References

List of legal documents
 
Legislation 
1. R eport on the rule of law: Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011). European commission for democracy through law (Venice commission). Strasbourg, 4 April 2011, 16 р (in English).
2. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 12.12.2018). 
3. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Economic Procedural Code of Ukraine]: v redaktsii vid 7 sichnia 2018 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 6. St. 56 (in Ukrainian). 
4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998. № 13. St. 270 (in Ukrainian). 
5. Kriminalniy protsesualniy kodeks Ukrayini [The Criminal Procedural Code of Ukraine]: v redaktsiyi vid 10 chervnya 2018 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. №. 9-10, № 11-12, № 13. St. 88 (in Ukrainian). 
6. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski ta politychni prava [The International Covenant on Civil and Political Rights] vid 19 zhovtnia 1973 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/995_043 (accessed: 18.09.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. V idomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 35. St. 376 (in Ukrainian). 
8. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40-44. St. 356 (in Ukrainian). 
9. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10 hrudnia 1948 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2008. № 93. St. 3103 (in Ukrainian). 

Cases 
10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court] vid 16 kvitnia 2009 r. № 90-rp/2009. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2009. № 3. St. 20 (in Ukrainian). 
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court] vid 20 sichnia 2012 r. № 2-rp/2012. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2012. № 2. St. 14 (in Ukrainian). 
12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court] vid 29 zhovtnia 1998 r. № 14-rp/1998. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998. № 45. St. 1675 (in Ukrainian). 
13. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court] vid 5 liutoho 2004 r. № 2-rp/2004. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2004. № 6. St. 338 (in Ukrainian). 
14. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court] vid 6 lypnia 1999 r. № 7-rp. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1999. № 27. St. 1341 (in Ukrainian). 
15. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court] vid 6 zhovtnia 2009 r. № 24-rp/2009. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2009. № 6. St. 41 (in Ukrainian). 
16. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court] vid 4 chervnia 2009 r. № 13-rp/2009. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2009. № 4. St. 36 (in Ukrainian). 
17. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court] viv 30 sichnia 2003 r. № 3-rp/2003. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2003. № 1. St. 24 (in Ukrainian). 

Bibliography 
Edited books 
18. Sukhanov Е (red), Grazhdanskoe pravo: uchebnik [Civil Law: Textbook], t 1 (BEK 1998) (in Russia). 

Journal articles 
19. Baulin Yu, ‘Dvadtsiat rokiv vitchyznianoi konstytutsiinoi yurysdyktsii: zdobutky ta perspektyvy’ [‘Twenty years of national constitutional jurisdiction: achievements and prospects’] (2016) 4/5 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 23-40 (in Ukrainian). 

Websites 
20. Ofitsial’nyy sayt Konstitutsionnogo Suda Respubliki Gruziya [Official Website of the Constitutional Court of the Republic of Georgia] accessed 12 December 2018 (in Russian).