Назва статті Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії
Автори

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1307-2535 ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-9287-2016 oksanashcherbanyuk7@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [77-91]
DOI 10.33498/louu-2018-12-077
Анотація

Принциповим для кожної структури влади є повновладдя народу (ч. 2 ст. 5 Конституції України). З метою реалізації цього положення для забезпечення права на справедливий суд, конституційно-правовою реформою в частині правосуддя від 2 червня 2016 р. був запроваджений інститут конституційної скарги. Зокре ма, відповідно до ст. 1511 Конституції України громадяни та юридичні особи можуть звертатися до Конституційного Суду України (КСУ) з конституційними скаргами щодо конституційності законів України за умови, що автор клопотання вважає застосований в остаточному судовому рішенні закон таким, що суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана, якщо всі національні засоби правового захисту вичерпані. Для судової влади і судочинства зміни до ст. 55 Конституції України відкрили шлях формування нового конституційно-правового світогляду у відносинах вирішення принципово нових завдань суддів у застосуванні міри верховенства права особи в конфліктах із законами. У ситуаціях порушення законами прав і свобод людини критерієм загального блага є “конституційна скарга”. При цьому у пошуках права суд повинен ґрунтуватися на двох засадах – верховенстві права та справедливості. У таких умовах важливу роль відіграватиме суб’єктивний угляд судді, зумовлений різними підходами до пізнання принципів права, конституційних цінностей, які впливають на його світогляд у конкретній судовій справі. Тому концептуальними обмеженнями суддів у пошуку властивостей права при прийнятті рішень за конституційними скаргами мають бути справедливість та соціальна користь.

Актуальність цієї статті та перспективи подальшого дослідження теми вбачаються у її своєчасності, адже саме конституційна скарга обумовлює справедливий судовий розгляд і дотримання права доступу до правосуддя згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Метою статті є аналіз сформованих у доктрині конституційного права (з урахуванням теоретичних і практичних аспектів) підходів до розуміння сутності консти туційної скарги, аналіз міжнародного європейського досвіду функціонування консти туційної скарги для вироблення цілісного уявлення про інститут індивідуальної конституційної скарги в системі гарантій прав та свобод людини, а також викладення власного бачення вдосконалення цього інституту.

Встановлено, що конституційна судова практика щодо конституційних скарг повинна стати потужним інструментом формування права, розвитку його на засадах справедливості й загального блага для громадян та органів публічної влади. Це прояв нового феномена “живого права”. Визначено, що для функціонування теорії живої конституції потрібна низка передумов, зокрема: наявність суду, який здійснює конституційний контроль; існування ускладненої процедури внесення змін до консти туції, яка не дозволяє без ускладнень вносити в неї зміни та доповнення, що і ставить питання про необхідність оживлення такої конституції; наявність довіри населення до судової влади; заняття суддівських посад сильними, самостійними, активними суддями, які готові творчо розвивати конституційне право шляхом розширювального тлумачення конституції.

Автор доходить висновку, що конституційна скарга громадян через реформу судової влади 2016 р. стала базовим елементом правового життя, підтвердженням пріоритету прав і свобод людини перед будь-яким законом, який їх обмежує, має примусити владу до самообмеження і врахування конституційних цінностей.

 

Ключові слова судова реформа; конституційна скарга; право на конституційну скаргу; Конституційний Суд України; верховенство права
References

List of legal documents

Legislation 
1. Basic Law for the Federal Republic of Germany Last amended on 13 July 2017 accessed 1 December 2018 (in English). 
2. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
4. Loizidou v. Turkey (Application no. 15318/89) accessed 1 December 2018 (in English). 
5. McCann and Others v. the United Kingdom (Application no. 18984/91) accessed 1 December 2018 (in English). 
6. Mendrei v. Hungary: Court Decision. 19.06.2018. App. 54927/15 accessed 1 December 2018 (in English). 
7. Soering v. United Kingdom (Application no. 14038/88) accessed 1 December 2018 (in English). 

Bibliography 
Authored books 
8. Strauss D, The Living Constitution (Oksford University Press Inalienable rights series 2010) (in English). 
9. Kyrychenko Yu ta Bondarenko B, Analitychnyi zvit shchodo zaprovadzhennia instytutu konstytutsiinoi skarhy [Analytical Report on the Introduction of the Institute of Constitutional Complaint] (FOP Moskalenko O. M. 2018) (in Ukrainian). 
10. Shevchuk S, Sudovyi zakhyst prav liudyny: Praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u konteksti zakhidnoi pravovoi tradytsii [Court Protection of Human Rights: Case Law of the European Court of Human Rights in the Context of Western Legal Tradition] (Referat 2007) (in Ukrainian). 

Edited books 
11. Zeĭbert H, ‘Trebovanija, pred»javljaemye k konstitucionnym zhalobam, dlja prinjatija ih k rassmotreniju i mehanizmy dlja izbezhanija izlishnej zagruzhennosti suda’ [‘Requirements Applicable to Constitutional Complaints Eligible for Consideration and the Mechanisms to Avoid Excessive Workload of the Court’] v Zashhita osnovnyh prav Konstitucionnym sudom [Protection of Fundamental Rights by the Constitutional Court] (Izdanie Soveta Evropy 1995) (in Russian). 

Journal articles 
12. Erlich Е, ‘Die Erforschung des lebenden Rechts’ (1911) 35 Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Rechts 129-147 (in German). 
13. Patrono М, ‘The Protection of Fundamental Rights by Constitutional Courts: A Comparative Perspective’ 2 (2000) Victoria University of Wellington Law Review 410 (in English). 
14. Pound R, ‘Law in books and Law in Action’ (1910) 44 American Law Review 12 (in English). 
15. Berger A i Vesh N, ‘Konstitucionnaja zhaloba v Germanii i struktura proverki narushenija konstitucionnyh prav cheloveka i grazhdanina’ (2015) 1 Sbornik statej o prave Germanii. Ein Sammelband in russischer Sprache zum aktuellen deutschen Recht accessed 1 De cember 2018 (in Russian). 

Newspaper articles 
16. Selivanov A, ‘Pravo na “konstytutsiinu skarhu” dopovnylo systemu harantii zakhystu prav i svobod liudyny’ [‘The Right to a “Constitutional Complaint” Has Supplemented the System of Guarantees for the Protection of Human Rights and Freedoms’] (2016) 23 Cherven Holos Ukrainy 5 (in Ukrainian). 

Conference materials 
17. Shcherbaniuk O, ‘Konstytutsiinyi Sud Ukraini v systemi zabezpechennia bezposerednoi dii prav liudyny’ [‘The Constitutional Court of Ukraine in the System of Ensuring the Direct Effect of Human Rights’] v Konstytutsiinyi kontrol i protsesi demokratychnoi transformatsii u suchasnomu suspilstvi (Zbirka materialiv mizhnarodnoi konferentsii, prysviachenoi 20-richchiu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, Constitutional Control and the Democratic Transformation Process in Modern Society (Collected Materials of the International Conference Dedicated to the 20th Anniversary of the Constitutional Court of Ukraine) (Vaite 2016) (in Ukrainian).