Назва статті Перевірка судами загальної юрисдикції конституційності законів України як проміжна форма конституційного контролю (у контексті права особи на конституційну скаргу)
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна) serhiy.riznyk@lnu.edu.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [163-177]
DOI 10.33498/louu-2018-12-163
Анотація

Стаття присвячена широко обговорюваній у фаховому середовищі, однак недостатньо дослідженій, проблемі перевірки судами загальної юрисдикції правових актів, що підлягають застосуванню при розгляді судових справ на предмет їх відповідності Конституції України.

Мета статті полягає у з’ясуванні змісту та особливостей здійснення судами загальної юрисдикції повноваження з перевірки конституційності законів під час вирішення юридичних спорів у нових умовах чергового етапу правового реформування України, а також в аналізі стану готовності як судової системи загалом, так і суддів зокрема, до виконання своєї частини загальнодержавного завдання з утвердження верховенства Конституції України.

Аналізуються труднощі застосування новел процесуальних кодексів, відповідно до яких, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, він не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції України як норми прямої дії. При цьому підкреслюється, що єдиним органом влади, уповноваженим на визнання правових актів неконституційними був і залишається Конституційний Суд України (КСУ), адже визнання правового акта таким, що не відповідає Конституції України (неконституційним) є офіційним актом (дією) єдиного органу конституційної юрисдикції, здійсненим у результаті встановлення (з’ясування, виявлення) суперечності (невідповідності) правового акта Конституції України, оформленим рішенням КСУ у встановленому Конституцією порядку та має наслідком втрату чинності правового акта повністю чи частково. Натомість відсутність у судів загальної юрисдикції права визнавати правові акти неконституційними не позбавляє їх обов’язку застосовувати лише ті правові акти, які не суперечать Основному Закону, навіть якщо на момент розгляду справи вони й залишаються формально чинними.

Аналізуючи динаміку зміни ролі судів в обмеженні державної влади для забезпечення індивідуальних прав і свобод людини та громадянина, колективних прав громад і спільнот, а також усього Українського народу, особливо в контексті запровадження в Україні інституту конституційної скарги, в статті виявляються очевидні та приховані перешкоди ефективного функціонування конституційної юстиції в Україні, проводиться комплексний аналіз проблем, їх причин і наслідків. Послідовно доведено, що Україна, яка сьогодні перебуває на найбільш динамічному етапі правового реформування за всю свою попередню історію, відповідно, потребує якісної, дисциплінованої та високо організованої системи забезпечення конституційності правових актів, єдиним центром, але не єдиним суб’єктом якої має бути КСУ.

 

Ключові слова Конституційний Суд України; суди загальної юрисдикції; конституційність правових актів; конституційна скарга
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Economic Procedural Code of Ukraine]: v redaktsii Zakonu Ukrainy vid 3 zovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1798-12 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 
2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Justice of Ukraine]: v redaktsii Zakonu Ukrainy vid 3 zovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 
3. Konstytutsіia Ukrainy [Constitution of Ukraine] Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vіd 28 chervnia 1996 r. 254k/96-VR zі zmіnamy. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр (accessed: 06.12.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 
5. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Civil Procedural Code of Ukraine]: v redaktsii Zakonu Ukrainy vid 3 zovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1618-15 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
6. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Shevchuka S. V. stosovno Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia “na nastupnii cherhovii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy”, yake mistytsia u statti 155 Konstytutsii Ukrainy [Separate Opinion of the Judge of the Constitutional Court of Ukraine Shevchuk S. V. Concerning the Decision of the Constitutional Court of Ukraine in a Case Under the Constitutional Petition of 51 MPs concerning the Official Interpretation of the Provision «at the Next Ordinary Session of the Verkhovna Rada of Ukraine», which is Contained in Article 155 of the Constitution of Ukraine]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nfa1d710-16/sp:java-:max10 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro zastosuvannia Konstytutsii Ukrainy pry zdiisnenni pravosuddia [On the Application of the Constitution of Ukraine in the Administration of Justice]: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] vid 1 lystopada 1996 r. № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0009700-96 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 

Authored books 
8. Barak A, Purposive interpretation in law (Princeton University Press 2005) (in English).
9. Dworkin R, Law’s Empire (Harvard University Press 1987) (in English).
10. Savchyn M, Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsii: monohrafiia [Constitutionalism and Nature of the Constitution: Monograph] (Lira 2009) (in Ukrainian). 
11. Shevchuk S, Osnovy konstytutsiinoi yurysprudentsii [Basics of Constitutional Legal Science] (Konsum 2002) (in Ukrainian). 
12. Slidenko D, Fenomenolohiia konstytutsiinoho kontroliu. Geneza, pryroda i pozytsionuvannia v konteksti aksiolohichnykh, epistemolohichnykh, praksiolohichnykh, synerhetychnykh aspektiv: monohrafiia [Phenomenology of Constitutional Control. Genesis, Nature and Positioning in the Context of Axiological, Epistemological, Praxeological, and Synergetic Aspects: Monograph] (Istyna 2010) (in Ukrainian). 

Journal articles 
13. Melnyk M ta Riznyk S, ‘Pro mezhi konstytutsiinoi yurysdyktsii ta zastosuvannia pryntsypu priamoi dii norm Konstytutsii Ukrainy pry zdiisnenni pravosuddia’ [‘On the Boundaries of Constitutional Jurisdiction and the Application of the Principle of Direct Effect of the Ukrainian Constitution’s Provisions in the Administration of Justice’] (2016) 5-6 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 156 (in Ukrainian). 
14. Mialovytska N, ‘Osoblyvosti zakonodavchoho rehuliuvannia kompetentsii orhaniv konstytutsiinoho pravosuddia v yevropeiskykh derzhavakh’ [‘Peculiarities of Legislative Regulation of Competence of Constitutional Justice Bodies in the European States’] (2015) 4 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 127 (in Ukrainian).