Назва статті Адміністративна юрисдикція та Кодекс адміністративного судочинства України у редакції 2017 р.: розв’язання проблеми по-новому чи неподолані виклики минулого?
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2018
Сторінки [11-25]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-011
Анотація

Адміністративну юрисдикцію як інститут адміністративного процесуального права передбачено в Кодексі адміністративного судочинства України. Адміністративна юрисдикція має принципове значення не лише для адміністративного процесу, а й для системи судоустрою України загалом. Однак до сьогодні цей інститут недостатньо визначений змістовно. Метою статті є формування пропозицій щодо вироблення єдиних, загальноприйнятих критеріїв визначення належності певного публічно-правового спору до юрисдикції адміністративного суду для гарантування ефективного захисту прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, здійснення права на справедливий суд, забезпечення єдності судової практики, стабільності функціонування судів судової системи. У свою чергу, про належність (неналежність) конкретного публічно-правового спору до юрисдикції адміністративного суду, як і про можливість її відмежування від інших видів судової юрисдикції, варто зазначати за сукупної наявності зовнішніх ознак публічно-правових відносин, із яких виник цей спір. Оцінюючи статті Кодексу адміністративного судочинства України в редакції 2005 р., нескладно пересвідчитися в тому, що законодавець у загальному вигляді задекларував критерії визначення адміністративної юрисдикції, межі та зміст компетенції адміністративних судів. Утім, такі критерії не дають змоги дійти однозначного висновку про вид і природу конкретного публічно-правового спору. Зміст адміністративної юрисдикції доповнено – він охоплює предметну юрисдикцію, інстанційну юрисдикцію та територіальну юрисдикцію (підсудність). Проте критерії визначення перелічених видів юрисдикції залишаються, по суті, незмінними: предмет спору, суб’єкт (учасник) спору, судова інстанція, місце проживання (перебування, знаходження). Зроблено припущення, що об’єктивно наявна проблема визначення адміністративної юрисдикції, та її відмежування від інших судових юрисдикцій існуватиме й надалі. Це пояснюється передусім запереченням наявності складних, різногалузевих правовідносин; невиробленим єдиним і загальноприйнятим розумінням природи усіх можливих рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень, видів таких суб’єктів. Існує думка, що природа правовідносин і вид судової юрисдикції визначаються правовим результатом цих правовідносин.

 

Ключові слова адміністративна юрисдикція; критерій; судова юрисдикція; підсудність; адміністративний процес; сторони; суб’єкт владних повноважень; Кодекс адміністративного судочинства України; адміністративний акт; нормативний акт
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803 (accessed: 22.12.2017) (in Ukrainian). 

2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV (v redaktsii Zakonu Ukrainy [As Amended by the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 22.12.2017) (in Ukrainian).

3. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 20.12.2017) (in Ukrainian).

4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r.: ratyfikovana Zakonom Ukrainy [Ratified by the Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 20.12.2017) (in Ukrainian).

5. Pro dostup do publichnoi informatsii [On Access to Public Information]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 13 sichnia 2011 r. № 2939-VI. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2939-17 (accessed: 21.12.2017) (in Ukrainian).

6. Pro okremi pytannia yurysdyktsii administratyvnykh sudiv [On Some Issues of Administrative Court Jurisdiction]: postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the Plenum of the Supreme Administrative Court of Ukraine] vid 20 travnia 2013 r. № 8. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-13 (accessed: 21.12.2017) (in Ukrainian).

7. Pro praktyku zastosuvannia administratyvnymy sudamy zakonodavstva pro dostup do publichnoi informatsii [On the Practice of Application by Administrative Courts of the Laws on Access to Public Information]: postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the Plenum of the Supreme Administrative Court of Ukraine] vid 29 veresnia 2016 r. № 10. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/v0010760-16 (accessed: 21.12.2017) (in Ukrainian).

Bibliography

 Authored books

8. Kolpakov V ta Hordieiev V, Teoriia i praktyka administratyvnoho sudochynstva: monohrafiia [Theory and Practice of Administrative Judicial Procedure: Monograph] (Misto 2011) (in Ukrainian).

9. Perepeliuk V, Administratyvne sudochynstvo: problemy praktyky: posibnyk [Administrative Judicial Procedure: Issues of Practice: Manual] (Konus-Iu 2007) (in Ukrainian).

10. Smokovych M, Vyznachennia yurysdyktsii administratyvnykh sudiv ta rozmezhuvannia sudovykh yurysdyktsii: monohrafiia [Establishing the Jurisdiction of Administrative Courts and Delimitation of Court Jurisdictions: Monograph] (Iurinkom Inter 2012) (in Ukrainian).

11. Stefaniuk V, Sudovyi administratyvnyi protses: monohrafiia [Court Administrative Process: Monograph] (Konsum 2003) (in Ukrainian).

12. Tsurkan M, Pravove rehuliuvannia publichnoi sluzhby v Ukraini Osoblyvosti sudovoho rozghliadu sporiv: monohrafiia [Legal Regulation of Public Service in Ukraine Specifics of Dispute Resolution in Court: Monograph] (Pravo 2010) (in Ukrainian).

 

Edited books

13. Bevzenko V, ‘Peredumovy zakhystu v administratyvnomu protsesi prav, svobod, interesiv uchasnykiv administratyvno-pravovykh vidnosyn’ [‘Prerequisites for the Protection of the Rights, Freedoms and Interests of Participants to Administrative Law Relations in the Administrative Process’] v Nechytailo O (red), Administratyvne sudochynstvo Ukrainy: teoriia ta praktyka: monohrafiia [Administrative Judicial Procedure in Ukraine: Theory and Practice: Monograph] (VAITE 2015) (in Ukrainian).

14. Paseniuk O (red), Administratyvna yustytsiia Ukrainy: problemy teorii i praktyky Nastilna knyha suddi [Administrative Justice of Ukraine: Issues of Theory and Practice Judge’s Handbook] (Istyna 2007) (in Ukrainian). Journals articles

15. Bevzenko V ta Minko S, ‘Osoblyvosti vyznachennia pidvidomchosti publichnopravovykh sporiv’ [‘Specifics of Establishing the Subjection to Jurisdiction for Public Law Disputes’] (2007) 3 Visnyk hospodarskoho sudochynstva 122 (in Ukrainian).

16. – – ‘Novitnie administratyvne protsesualne pravo Ukrainy: ob’iektyvna zakonomirnist chy nadumana vyhadka?’ [‘The Latest Administrative Procedural Law of Ukraine: Objective Regularity or Unsubstantiated Invention?’] (2011) 1 Forum prava 68 (in Ukrainian).

17. – – ‘Administratyvna yurysdyktsiia: poniattia, sutnist, problemy vidmezhuvannia’ [‘Administrative Jurisdiction: Concept, Essence, Delimitation Issues’] (2013) 2 Administratyvne pravo i protses 180 (in Ukrainian).

18. Ilkov V, ‘Pravova pryroda sprav administratyvnoi yurysdyktsii ta yii vplyv na zastosuvannia dzherel prava v administratyvnomu sudochynstvi v Ukraini’ [‘Legal Nature of Cases under

Administrative Jurisdiction and its Impact on the Use of the Sources of Law in Administrative Judicial Procedure in Ukraine’] (2014) 5 Nashe pravo 60 (in Ukrainian).

 

Conference papers

19. Bevzenko V, ‘Peredumovy zakhystu v administratyvnomu sudochynstvi prav, svobod, interesiv uchasnykiv publichno-pravovykh vidnosyn’ [‘Prerequisites for the Protection of the Rights, Freedoms and Interests of Participants to Public Law Relations in the Administrative Judicial Procedure’] Suchasna administratyvno-pravova doktryna zakhystu prav liudyny: Naukovo-praktychna konferentsiia [Modern Administrative Law Doctrine of Human Rights Protection: Scientific and Practical Conference] (Pravo 2015) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

20. Kuibida R, ‘Mezhi administratyvnoi yurysdyktsii: spirni pytannia’ [‘Administrative Jurisdiction Limits: Disputable Issues’] Yurydychnyi visnyk Ukrainy (Kyiv, 23 Cherven 2007) (in Ukrainian).