Назва статті Адміністративне судочинство: співвідношення з адміністративним процесом і предметом адміністративного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2018
Сторінки [26-38]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-026
Анотація

Аналіз сучасних поглядів на правову природу адміністративного судочинства виявив наявність наукової проблеми щодо його ідентифікації у правовій системі і системі права України, розв’язання якої має стимулювати подальше осягнення змістовних характеристик судового оскарження дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Метою статті є встановлення співвідношення адміністративного судочинства з предметом адміністративного права й адміністративним процесом та оновлення розуміння поняття “адміністративний процес”. Для її досягнення досліджені погляди вчених-адміністративістів на розуміння і кореляцію понять “адміністративне судочинство”, “предмет адміністративного права”, “адміністративний процес”; норми Кодексу адміністративного судочинства України; положення інших нормативних документів. Наголошено на тому, що функціонування окремої судової адміністративної юрисдикції забезпечено Законом України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”, а процес оновлення українського адміністративного права і створення його сучасної парадигми пов’язується з впровадженням в адміністративний простір Концепції адміністративної реформи в Україні. Висвітлено зміст наукового супроводження реформ адміністративно-правових інститутів, який полягає у: а) встановлені закономірностей реформування; б) забезпеченні політико-філософських висновків правовим обґрунтуванням; в) генеруванні законодавчих і організаційних ініціатив; г) правовій експертизі здійснюваних заходів; ґ) власній рефлексії та еволюції. Наведено аргументи, що доводять обґрунтованість визнання адміністративного судочинства, по-перше, системоутворюючим компонентом предмета адміністративного права, по-друге, невід’ємною складовою адміністративного процесу. У результаті зроблено висновок про те, що адміністративне судочинство має адміністративно-правову природу і є складовою предмета адміністративного права й адміністративного процесу. Запропоновано визначати адміністративний процес як узагальнену назву нормативно регламентованої діяльності публічної адміністрації щодо реалізації владних повноважень.

 

Ключові слова адміністративне право; адміністративне судочинство; адміністративний процес; відносини адміністративних зобов’язань; Кодекс адміністративного судочинства України; правові відносини; предмет адміністративного права; публічна адміністрація
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. № 35-37. St. 446 (in Ukrainian).

2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV (v redaktsii Zakonu Ukrainy [As Amended by the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 07.01.2018) (in Ukrainian).

3. Mytnyi kodeks Ukrainy [The Customs Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 13 bereznia 2012 r. № 4495-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/4495-17 (accessed: 07.01.2018) (in Ukrainian).

4. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konventsii [On the Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950, the First Protocol and Protocols № 2, 4, 7 and 11 to the Convention]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1997. № 40. St. 263 (in Ukrainian).

5. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Organization of Courts and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 31. St. 545 (in Ukrainian).

6. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine and other Acts of Legislation]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 48. St. 436 (in Ukrainian).

7. Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini [On the Measures to Implement the Administrative Reform Concept in Ukraine]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] vid 22 lypnia 1998 r. № 810/98. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1999. № 21. St. 943 (in Ukrainian).

 

Bibliography

 

 Authored books

8. Aver’ianov Vadym, Vybrani naukovi pratsi [Selected Scientific Works] (Andriiko O ta inshi uporiad, Shemshuchenko Yu ta Andriiko O red, Instytut derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2011) (in Ukrainian).

9. Bevzenko Volodymyr, Uchast v administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy sub’iektiv vladnykh povnovazhen: pravovi zasady, pidstavy ta formy: monohrafiia [Participation of Subjects Vested with Power in the Administrative Judicial Procedure of Ukraine: Legal Framework, Grounds and Forms: Monograph] (Pretsedent 2010) (in Ukrainian).

10. Honcharuk Stepan, Administratyvnyi protses: navchalnyi posibnyk [Administrative Process: Training Manual] (NAU 2012) (in Ukrainian).

11. Hryn O ta Donchenko O, Pravoznavstvo: navchalnyi posibnyk [Science of Law: Training Manual] (Feniks 2016) (in Ukrainian).

12. Kolpakov Valerii, Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Administrative Law of Ukraine: Textbook] (Iurinkom Inter 1999) (in Ukrainian).

13. Komziuk Anatolii ta Bevzenko Volodymyr ta Melnyk Roman, Administratyvnyi protses Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Administrative Process of Ukraine: Training Manual] (Pretsedent 2007) (in Ukrainian).

14. Paneiko Yurii, Teoretychni osnovy samovriaduvannia [Theoretical foundations of selfgovernment] (Ukrainska Vilna Akademiia nauk v Nimechchyni 1963) (in Ukrainian).

15. Petrov Georgij, Sushhnost’ sovetskogo administrativnogo prava [The Essence of the Soviet Administrative Law] (Izd-vo Leningradskogo un-ta 1959) (in Russian).

16. Stefaniuk Vadym, Sudovyi administratyvnyi protses: monohrafiia [Judicial Admi nistrative Process: Monograph] (Firma “Konsum” 2003) (in Ukrainian).

 

Edited books

17. Hrytsenko I ta inshi (uklad), Administratyvne pravo i protses UNR v ekzyli: nevidoma pravnycha spadshchyna Ukrainy [Administrative Law and Process of the Ukrainian

People’s Republic in Exile: Ukraine’s Unknown Legal Heritage] (Hrytsenko I red, Dakor 2015) (in Ukrainian).

18. Kolomoiets Tetiana ta inshi, Administratyvne sudochynstvo: pidruchnyk [Administrative Judicial Procedure: Textbook] (Kolomoiets T red, Istyna 2009) (in Ukrainian).

 

Encyclopedias

19. Pohorilko V, ‘Publichna vlada’ [‘Public Authority’], Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law] (2003) t 5 (in Ukrainian).

 

Dictionaries

20. Bratus’ S ta іnshі (red), Juridicheskij slovar [Dictionary of Law] (Gosjurizdat 1953) (in Russian).

 

Articles in journals

21. Aver’ianov Vadym, ‘Administratyvne pravo Ukrainy: doktrynalni aspekty reformuvannia’ [‘Administrative Law of Ukraine: Doctrinal Aspects of Reform’] (1998) 8 Pravo Ukrainy 8 (in Ukrainian).

22. Jampol’skaja C, ‘O meste administrativnogo prava v sisteme sovetskogo sociali sticheskogo prava’ [‘On the Place of Administrative Law in the System of Soviet Socialist Law’] (1956) 9 Sovetskoe gosudarstvo i pravo 92 (in Russian).

23. Kolpakov Valerii, ‘Predmet administratyvnoho prava: suchasnyi vymir’ [‘Subject Matter of Administrative Law: a Modern Dimension’] (2008) 3 Yurydychna Ukraina 33 (in Ukrainian).

24. Motruk T, ‘Poniattia administratyvnoi protsedury u spivvidnoshenni do poniattia administratyvnoho protsesu’ [‘The Concept of Administrative Procedure Relative to the Concept of Administrative Process’] (2017) 42 Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu Pravo 186 (in Ukrainian).

25. ‘O sisteme sovetskogo socialisticheskogo prava (obzor)’ [‘On the System of Soviet Socialist Law (Review)’] (1958) 1 Sovetskoe gosudarstvo i pravo 101 (in Russian).