Назва статті Впровадження принципу процесуальної регламентації в адміністративному судочинстві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2018
Сторінки [39-53]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-039
Анотація

Вдосконалення вітчизняного адміністративного судочинства неминуче вимагає ширшого втілення у ньому вимог процесуальної регламентації. Необхідність регламентування судових процедур чіткими, короткими та зрозумілими приписами процесуальних норм, таксономічними вимогами до судового процесу викликана потребою в ефективному засобі регулювання судових процедур. Адже чинне національне адміністративне процесуальне законодавство визначає вирішення спорів пріоритетним завданням адміністративного судочинства. Метою статті є розкриття сутності, змісту принципу процесуальної регламентації та формулювання його дефініції для внесення пропозиції щодо подальшого законодавчого закріплення серед засад (принципів) адміністративного судочинства, що надасть головуючому судді важелі управління судовим процесом і сприятиме раціоналізації та покращенню судових процедур. Проведено аналіз принципу процесуальної регламентації адміністративного процесу, механізм реалізації якого процесуально не закріплений. Визначено, що його впровадження в адміністративному судочинстві позитивно впливатиме та гарантуватиме дотримання прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при здійсненні правосуддя, сприятиме чіткості регулювання порядку, ефективності та оптимальності судового розгляду справ. Регулювання ходу судового засідання потребує окреслення права судді на встановлення чітких меж для надання пояснень, клопотань, реплік учасників процесу з метою досягнення максимальної результативності та запобігання судовій тяганині. На підставі комплексного аналізу процесуальних норм і теоретичних засад сформульовано дефініцію поняття “принцип процесуальної регламентації”, під яким розуміють зовнішні вимоги до порядку ведення судового засідання та встановлені часові обмеження процедур, що визначаються головуючим суддею у межах процесуальних повноважень, є чіткими, зрозумілими та підлягають неухильному виконанню учасниками судового розгляду. Застосування принципу процесуальної регламентації нерозривно пов’язане з організацією ведення судового процесу як частини єдиного масштабного механізму, покликаного забезпечити життєдіяльність ефективної та доступної судової системи, а також активну роль судді в цьому процесі задля реальної дієвості в практичній щоденній діяльності.

 

Ключові слова засада (принцип) судочинства; процесуальна регламентація; судовий розгляд; судове засідання; адміністративний процес; Кодекс адміністративного судочинства України; суддя
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV (v redaktsii Zakonu Ukrainy [As Amended by the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 06.02.2018) (in Ukrainian).

3. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 02.02.2018) (in Ukrainian).

4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r.: ratyfikovana Zakonom Ukrainy [Ratified by the Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

5. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konventsii [On the Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950, the First Protocol and Protocols № 2, 4, 7 and 11 to the Convention]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

6. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho

protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine and other Acts of Legislation]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

 

Cases

7. Ankerl v Switzerland App no 17748/91 (ECtHR, 23 October 1996) (in English). 8. Dombo Beheer B V v The Netherlands App no 14448/88 (ECtHR, 27 October 1993) (in English).

 

Bibliography Dictionaries

9. Dubichynskyi V (red), Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 60 000 sliv [Modern Thesaurus of the Ukrainian Language: 60,000 words] (VD “Shkola” 2007) (in Ukrainian).

 

Journal articles

10. Buchyk A, ‘Analiz pryntsypu protsesualnoi ekonomii u skladovii administratyvnoho protsesu’ [‘Analysis of the Procedural Economy Principle as Part of the Administrative Process’] (2016) 2 Chasopys Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia” Pravo <http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16baysap.pdf> accessed 5 February 2018 (in Ukrainian). Websites

11. ‘Kerivni pryntsypy sudovoho taim-menedzhmentu (2-ha redaktsiia)’ [‘Guidelines for Judicial Time Management (2nd edition)’] (Vyshcha kvalifikatsiina komisiia suddiv Ukrainy) <https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/cepej/SATURN%20Guidelines%2%D1% 83%D0%BA%D1%80-4.pdf> accessed 9 February 2018 (in Ukrainian).

12. ‘Rekomendatsiia № R (84) 5 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam shchodo pryntsypiv tsyvilnoho sudochynstva, spriamovanykh na vdoskonalennia funktsionuvannia pravosuddia’ [‘Recommendation No R (84) 5 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States on the Principles of Civil Procedure Designed to Improve the Functioning of Justice’] (Verkhovnyi Sud Ukrainy) <http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/7442A47EB0B374B9C225 7D8700495F8B> accessed 6 February 2018 (in Ukrainian).

13. ‘Rishennia Rady suddiv Ukrainy vid 9 chervnia 2016 r. № 46 “Shchodo vyznachennia koefitsiientiv navantazhennia na suddiv”’ [‘Decision of the Council of Judges of Ukraine dated June 9, 2016 No 46 “On Determining the Judge Load Coefficients”’] (Rada suddiv Ukrainy, 22 Cherven 2016) <http://www.rsu.gov.ua/ua/events/risenna-rsu-no46-vid-09062016-sodo-viznacenna-koeficientiv-navantazenna-na-suddiv> accessed 9 February 2018 (in Ukrainian).