Назва статті Судові доктрини, що потребують перегляду з адміністративно-процесуального погляду
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2018
Сторінки [84-101]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-084
Анотація

Питання, пов’язані з віднесенням доктрини до джерел права дедалі більше привертають увагу науковців та практиків. Останнім часом особливий інтерес викликають проблеми судової доктрини та її місця у правозастосовній діяльності, що зумовлено, зокрема, мінливістю процесуального законодавства та зміною ролі судової доктрини при застосуванні правових норм. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених різним аспектам правової доктрини, необхідно констатувати, що це питання залишається маловивченим. При цьому існуючі дослідження проводилися до прийняття нових процесуальних кодексів, а тому не ґрунтуються на оновленому процесуальному законодавстві. Як наслідок, невирішеними залишаються питання щодо визначення поняття судової доктрини у новій редакції Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), з’ясування змісту конструкції “з урахуванням висновків” Верховного Суду у контексті ст. 242 цього Кодексу тощо. Метою статті є з’ясування поняття судової доктрини в адміністративному процесі та її місця в системі джерел права, встановлення співвідношення судової доктрини з постановами Верховного Суду, визначення умов застосування судами ст. 242 КАС України, а також вироблення пропозицій щодо необхідності перегляду деяких висновків Верховного Суду України (далі – ВСУ) у конкретних справах. З’ясовано, що в адміністративному процесі під судовою доктриною розуміються висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Їх не слід ототожнювати з казуальним тлумаченням права, що міститься у постановах Верховного Суду. Суди нижчих інстанцій повинні враховувати висновки Верховного Суду не буквально, а беручи до уваги їхню ієрархію в системі джерел права та конкретні обставини справи. Ці висновки не змінюють, не скасовують, а доповнюють існуюче правове поле, а тому суди не можуть їх застосовувати у разі невідповідності закону та принципу верховенства права. Нині виникає необхідність перегляду низки висновків ВСУ у конкретних справах, які сприймаються (іноді абсолютно необґрунтовано) судами як судові доктрини. Зокрема, справи щодо несумісності статусу фіктивного, нелегального підприємства з легальною підприємницькою діяльністю; про визнання неправомірним внесення недостовірних даних до інформаційних баз податківців і виключення відповідної інформації; щодо визначення легальної підприємницької діяльності та статусу первинних документів, підписант яких відмовляється від підпису; щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість; про необхідність сплати податку на землю власниками квартир у багатоквартирних будинках. При ухваленні рішень слід відрізняти казуальне тлумачення правових норм і постанови Верховного Суду від викладених у них висновків. Останні повинні застосовуватися судами не буквально, а з урахуванням конкретних обставин справи та ієрархії в системі джерел права.

 

Ключові слова судова доктрина; джерела права; висновки Верховного Суду; доктрина належної податкової обачності; судова реформа
References

List of legal documents

Legislation

1. Banhalorski pryntsypy povedinky suddiv [Bangalore Principles of Judicial Conduct] vid 19 travnia 2006 r.: skhvaleno rezoliutsiieiu Ekonomichnoi ta Sotsialnoi rady OON vid 27 lypnia 2006 r. № 2006/23. URL: http://zakon 2.rada.gov.ua/laws/show/995_j67 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

3. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV (v redaktsii Zakonu Ukrainy [As Amended by the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r.: ratyfikovana Zakonom Ukrainy [Ratified by the Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

5. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed: 06.02.2018) (in Ukrainian).

 6. Pro dostup do publichnoi informatsii [On Access to Public Information]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 13 sichnia 2011 r. № 2939-VI. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2939-17 (accessed: 07.02.2018) (in Ukrainian).

 

Cases

7. Bulves AD v Bulgaria App no 3991/03 (ECtHR, 22 January 2009) (in English).

8. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Court of Ukraine] vid 11 lystopada 2015 r. u spravi № 826/15842/14. URL: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/55253181 (accessed: 07.02.2018) (in Ukrainian).

9. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Court of Ukraine] vid 12 sichnia 2016 r. u spravi № 826/20548/13-a. URL: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/55903403 (accessed: 06.02.2018) (in Ukrainian).

10. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Court of Ukraine] vid 2 hrudnia 2015 r. u spravi № 21-3517a15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/54688828 (accessed: 15.02.2018) (in Ukrainian).

11. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Court of Ukraine] vid 20 sichnia 2016 r. u spravi № 826/16932/13-a. URL: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/55476509 (accessed: 09.02.2018) (in Ukrainian).

12. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Court of Ukraine] vid 25 chervnia 2017 r. u spravi № 826/18700/15. URL: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/68167186 (accessed: 08.02.2018) (in Ukrainian).

13. Shchodo odnakovoho zastosuvannia administratyvnymy sudamy okremykh prypysiv Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [On the Consistent Application by Administrative Courts of Separate Provisions of Ukraine’s Tax Code and the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: lyst Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy holovam apeliatsiinykh administratyvnykh sudiv [Letter of the High Administrative Court of Ukraine to Chairmen of Administrative Courts of Appeal] vid 2 chervnia 2011 r. № 742/11/13-11. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0742760-11 (accessed: 08.02.2018) (in Ukrainian).

14. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 4 liutoho 2016 r. u spravi № K/800/44985/15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55661009 (accessed: 14.02.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Dictionaries

15. Duhaimes Law Dictionary <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/Doctrine. aspx> accessed 6 February 2018 (in English).

 

Journal articles

16. Baker Philip, ‘Taxation and the European Convention on Human Rights’ (2000) 40 (8) IBFD “European Taxation” 298 (in English).

17. Tiller Emerson H and Cross Frank B, ‘What is Legal Doctrine?’ (2006) 100 (1) Northwestern University Law Review 517 (in English).

18. ‘Delo Brauna: Bor’ba za otmenu rasovoj segregacii v shkolah SShA (vospominanija Dzheka Grinberga)’ [‘Brown’s Case: Struggling to Eliminate Racial Segregation in USA schools (Jack Greenberg’s Memoirs)’] (2005) Voprosy demokratii 24 (in Russian).

19. Poljanskij Dmitrij i Puzikov Ruslan, ‘Pravovaja doktrina kak osoboe pravovoe javlenie’ [‘Legal Doctrine as a Special Legal Phenomenon’] (2013) 11 Vestnik tambovskogo universiteta Gumanitarnye nauki 328 (in Russian).

20. Popov Oleksandr, ‘Pravova doktryna ta yii zastosuvannia Verkhovnym Sudom Ukrainy pry perehliadi sudovykh rishen u tsyvilnykh spravakh’ [‘Legal Doctrine and its Application by the Supreme Court of Ukraine When Reviewing Court Decisions in Civil Cases’] (2016) 132 Problemy zakonnosti 83 (in Ukrainian).

21. Stepanov D, ‘Voprosy metodologii civilisticheskoj doktriny’ [‘Methodological Issues of Civil Doctrine’] (2003) 6 Aktual’nye problemy grazhdanskogo prava 1 (in Russian).

22. Tertyshnyk V, ‘Doktryna ta problemy i ryzyky konstytutsiinoi y sudovo-pravovoi reformy v Ukraini’ [‘Doctrine, Challenges and Risks of the Constitutional and Judicial Legal Reform in Ukraine’] (2016) 4 Suspilno politychni protsesy 147 (in Ukrainian).

23. Vasyliev S, ‘Pravova doktryna – dzherelo protsesualnoho prava’ [‘Legal Doctrine – the Source of Procedural Law’] (2012) 2 Aktualni pytannia innovatsiinoho rozvytku 70 (in Ukrainian).

24. Yevhrafova Ye, ‘Doktryna u pravovii nautsi i yurydychnii praktytsi’ [‘Doctrine in the Science of Law and Legal Practice’] (2013) 2 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 52 (in Ukrainian).

25. Zadorozhnyi Yu, ‘Pravova doktryna v krainakh romano-hermanskoi ta anhlo-amerykanskoi pravovykh simei: porivnialnyi analiz’ [‘Legal Doctrine in the Countries of Romano-Germanic and Anglo-American Legal Systems: Comparative Analysis’] (2012) 10 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 17 (in Ukrainian).

Dissertations

26. Karmalita Mariia, ‘Pravova doktryna – dzherelo (forma) prava’ [‘Legal Doctrine –

the Source (Form) of Law’] (dys kand yuryd nauk, Kyivskyi natsionalnyi universytet

imeni Tarasa Shevchenka 2011) (in Ukrainian).