Назва статті Компетенція слідчого судді в кримінальному провадженні: теорія, нормативна модель і тенденції розвитку законодавства
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [79-91]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-079
Анотація

Нормативна модель компетенції слідчого судді в кримінальному провадженні зазнає постійних змін у напрямі розширення предмета відання цього суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності. У зв’язку з цим актуальним видається дослідження теоретичних основ визначення компетенції суб’єкта владних повноважень, з’ясування відповідності чинної законодавчої моделі предмету відання слідчого судді меті та сутності його процесуальної функції, якою відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) є судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження. Мета статті полягає у встановленні об’єктивних критеріїв, які мають визначати предмет відання слідчого судді в кримінальному провадженні та його процесуальні повноваження, реалізація яких забезпечує виконання його кримінальної процесуальної функції та вирішення завдань кримінального провадження. Такі критерії повинні враховуватися законодавцем при подальшому удосконаленні нормативної моделі судово-контрольної діяльності, визначенні кримінальної процесуальної компетенції слідчого судді як суб’єкта, що забезпечує реалізацію засади змагальності під час досудового розслідування, дотримання прав і свобод учасників кримінального провадження при проведенні процесуальних дій, що їх обмежують, вирішення правових конфліктів, що виникають між учасниками кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень. Для досягнення цієї мети автором виконано наукові завдання щодо з’ясування сутності категорії “компетенція”, її структурних компонентів та їх кореляційних зв’язків; встановлення тенденцій розвитку кримінального процесуального законодавства України в сегменті, що регулює компетенцію слідчого судді під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, та їх оцінки з позиції відповідності сутності його процесуальної функції. На підставі аналізу чинного кримінального процесуального законодавства України констатовано тенденцію до постійного розширення предмета відання слідчого судді; автор доходить висновку, що розширення меж судово-контрольної діяльності має здійснюватися з урахуванням чітких критеріїв, які дадуть змогу оптимально їх визначити. До них слід віднести мету процесуальної діяльності та правову природу кримінальної процесуальної функції слідчого судді. Зазначено, що безпідставне розширення предмета відання слідчого судді, яке нині має місце у зв’язку з прийняттям нових змін до КПК України в частині впровадження порядку залучення експерта для проведення експертизи лише за ухвалою слідчого судді, а також продовження слідчим суддею строків досудового слідства, призводить до невиправданого ускладнення досудового розслідування та порушення засади розум них строків, необґрунтованого збільшення навантаження на слідчих суддів, а також порушення балансу процесуальних можливостей сторін кримінального провадження щодо виконання поставлених перед ними завдань.

 

Ключові слова слідчий суддя; компетенція; процесуальна функція; предмет відання; повноваження слідчого судді
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of Criminal Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed: 01.03.2018) (in Ukrainian).

2. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo zabezpechennia dotrymannia prav uchasnykiv kryminalnoho provadzhennia ta inshykh osib pravookhoronnymy orhanamy pid chas dosudovoho rozsliduvannia [On Amendments to Some Pieces of Legislation With Regard to Ensuring Observance of the Rights of Participants to Criminal Proceedings and Other Persons by Law Enforcement Agencies During Pre-Trial Investigation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 lystopada 2017 r. № 2213-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2213-19 (accessed: 01.03.2018) (in Ukrainian).

3. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine and other Acts of Legislation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2147а-19 (accessed: 01.03.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Authored books

4. Hloviuk Iryna, Kryminalno-protsesualni funktsii: teoriia, metodolohiia ta praktyka realizatsii na osnovi polozhen Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy 2012 r.:

monohrafiia [Criminal Procedural Functions: Theory, Methodology and Implementation Practice Based on the Provisions of the Code of Criminal Procedure of Ukraine 2012: Monograph] (Iurydychna literatura 2015) (in Ukrainian).

5. Loboiko Leonid, Kryminalno-protsesualna kompetentsiia: monohrafiia [Criminal Procedural Competence: Monograph] (Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav 2006) (in Ukrainian).

6. Tihomirov Jurij, Teorija kompetencii: monohrafiia [Theory of Competence: Monograph] (2001) (in Russian).

 

Edited books

7. Kaplina O ta inshi, Kryminalnyi protses: pidruchnyk [Criminal Procedure: Textbook] (Kaplina O, Shylo O red, Pravo 2018) 105-8 (in Ukrainian).

 

 

 

Journal articles

8. Popeliushko V, ‘Slidchyi suddia u kryminalnomu provadzhenni’ [‘Investigating Judge in Criminal Proceedings’] (2014) 9 Chasopys Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia” Pravo 1 (in Ukrainian).

9. Tatarov O, ‘Slidchyi suddia yak sub’iekt zakhystu prav liudyny: deiaki problemy pravozastosuvannia ta shliakhy yikh vyrishennia’ [‘Investigating Judge as a Subject of Human Rights Protection: Some Law Administration Issues and Ways to Resolve Them’] (2015) 2 Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav 12 (in Ukrainian).

10. Tumaniants A, ‘Instytut slidchoho suddi za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy’ [‘Institute of Investigating Judge under the New Code of Criminal Procedure of Ukraine’] (2013) 1 Universytetski naukovi zapysky 293 (in Ukrainian).

 

Thesis abstracts

11. Skrypina Yuliia, ‘Slidchyi suddia v systemi kryminalno-protsesualnoi diialnosti (porivnialno-pravove doslidzhennia)’ [‘Investigating Judge in the Criminal Process System (Comparative Legal Research)’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho 2008) (in Ukrainian).

 

Dissertations

12. Bondiuk Andrii, ‘Protsesualni osnovy statusu slidchoho suddi u kryminalnomu provadzhenni’ [‘Procedural Foundations of the Investigating Judge Status in Criminal Proceedings’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav 2017) (in Ukrainian).