Назва статті Дисциплінарна відповідальність vs незалежність судді: у пошуках балансу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [110-122]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-110
Анотація

Однією з фундаментальних гарантій справедливого судового розгляду, а отже, важливою гарантією верховенства права, є незалежність суддів, що забезпечується завдяки низці законодавчо встановлених приписів. Механізм реалізанцепту незалежності суддів є складноструктурованим, передбачає сукупність елементів, що є різними за своїм змістом і характером. Чільне місце у ньому посідає спеціальний порядок притягнення суддів до відповідальності. Проте показники у цій сфері відображають не лише рівень суддівської незалежності в державі, а й ефективність функціонування судової влади, рівень суспільної довіри до неї. Остання вимагає наявності розумного балансу між незалежністю та підзвітністю представників суддівського корпусу, формою виразу якої є їхня юридична, зокрема, дисциплінарна відповідальність. Оновлення законодавства у сфері судової влади засвідчило зміну підходів у питанні притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Оскільки дисциплінарна відповідальність суддів завжди балансує із забезпеченням їхньої незалежності, гостро постає проблема наявності належних пересторог перетворення її на засіб тиску. Мета статті полягає у тому, аби на основі системного аналізу положень чинного законодавства з’ясувати питання, чи на сучасному етапі судової реформи досягнуто балансу у сфері забезпечення незалежності суддів і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Встановлено, що порівняно з попередніми періодами судової реформи, нинішній відрізняється “суворістю” запроваджених змін у сфері нормативного регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, логіко-структурний і системний методи аналізу окремих положень чинного Закону України “Про судоустрій і статус суддів” дали змогу дійти висновку про невичерпність підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а також, що більшість із них передбачають можливість застосування найсуворішого виду дисциплінарного стягнення – подання про звільнення судді з посади. У процесі дослідження класифіковано дисциплінарні стягнення: 1) за структурою: прості і складні; 2) за ступенем впливу на можливість здійснювати повноваження судді: такі, що не впливають на здійснення суддею правосуддя, та такі, що спричиняють наслідки, які позбавлять суддю можливості здійснювати правосуддя. Окремо увагу звернуто на такий вид дисциплінарного стягнення, як подання про переведення судді до суду нижчого рівня, існування якого, на думку автора, суперечить положенням про єдиний статус судді. Запроваджена в Україні модель дисциплінарної відповідальності суддів містить у собі високі ризики загрози їх незалежності. Тому пошук необхідного у цій сфері балансу триває.

 

Ключові слова дисциплінарна відповідальність судді; незалежність судді; дисциплінарні стягнення; дисциплінарне провадження; підстави притягнення судді до відповідальності
References

List of legal documents

Legislation

1. European Charter on the statute for judges, Strasbourg, 8–10 July 1998. URL: https:// rm.coe.int/16807473ef (accessed: 15.02.2018) (in English).

2. Opinion no 3 of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the principles and rules governing judges’ professional conduct, in particular ethics, incompatible behaviour and impartiality. URL: https://rm.coe.int/168070098d (accessed: 15.02.2018) (in English).

3. The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002. URL: https://www.unodc.org/ pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf (accessed 15.02.2018) (in English).

4. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 15.02.2018) (in Ukrainian).

5. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Organization of Courts and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. URL: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (accessed: 15.02.2018) (in Ukrainian).

6. Rekomendatsiia № (94) 12 “Nezalezhnist, diievist ta rol suddiv” [Recommendation № R (94) 12 “Independence, Efficiency and Role of Judges”] (ukhvalena Komitetom Ministriv Rady Yevropy na 518 zasidanni zastupnykiv ministriv 13 zhovtnia 1994 roku) v Dokumenty Konsultatyvnoi rady yevropeiskykh suddiv (Vydavnychyi Dim “In Yure” 2017) (in Ukrainian).

Bibliography

Edited books

7. Moskvych L, Orhanizatsiia sudovykh ta pravookhoronnykh orhaniv: navchalnyi posibnyk [Organization of judicial and law enforcement agencies: training manual], ch 1 “Osnovy sudoustroiu Ukrainy” (Moskvych L red, Pravo 2016) (in Ukrainian). 8. Pohoreckii M ta Janovska O (red), Sudoustrii Ukrainy: pidruchnyk [The Judiciary of Ukraine: Textbook] (Jurinkom Inter 2014) (in Ukrainian).