Назва статті Преюдиціальний запит як інститут похідної юрисдикції у процесуальному праві Франції: питання національної рецепції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [144-158]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-144
Анотація

Формування єдиної судової практики на сучасному етапі розвитку правосуддя в Україні є методологічною проблемою, яка має відповідне емпіричне підґрунтя. В її основі лежить відсутність підходів у процесуальній діяльності Верховного Суду, якими забезпечується дотримання принципу правової визначеності. Проведеною реформою процесуального законодавства України сформовані засади здійснення правосуддя у країні, проте, в контексті наведеного, деякі практичні аспекти їх впровадження вимагають свого доопрацювання. Зазначимо, що у юридичній літературі не сформовано усталеної позиції щодо інтегрального механізму уніфікованої судової практики, невизначеними залишаються юридичні засоби забезпечення його дієвості. Метою статті є вирішення проблеми забезпечення сталої практики Верховного Суду через обґрунтування доцільності запровадження аналогових юридичних конструкцій комунітарного процесуального права Європейського Союзу та процесуального права Франції у національну правову систему. Встановлено, що неоднакове застосування правових норм сприяє деформації структурної єдності судової практики. Одним зі способів подолання цього процесу є впровадження інституту преюдиціального запиту в національну правову систему України. Цей інститут похідної юрисдикції набуває свого процесуального поширення не тільки в межах національного судочинства європейських країн, а й використовується як засіб уніфікації судової практики в наднаціональній юрисдикції. Преюдиціальний запит – форма звернення суду певного рівня юрисдикції (який встановлюючи фактичні обставини, застосовує національне право) до компетентного органу судової влади національної правової системи, який переглядає судові акти першої або апеляційної інстанції в порядку касаційного провадження, для отри мання його думки щодо застосування тієї чи іншої правової норми в спірних правовідносинах через делеговане тлумачення її змісту. Правова сутність преюдиціального запиту проявляється через його формальні (судова ініціативність, інформативна доступність, строковість, дискретність) і змістовні ознаки (питання застосування права, наявність проблеми єдності правозастосування, новаційний характер проблеми правозастосування, відсутність касаційного провадження із предмета спору в межах преюдиціального запиту в суді). Проведений аналіз процесуального законодавства Франції свідчить про необхідність вдосконалення національного законодавства в контексті конвенційних зобов’язань України. Доцільним є впровадження у правову систему України інституту преюдиціального запиту як способу формування єдиної судової практики, що дасть змогу забезпечити належне виконання вимог статей 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, сприятиме підвищенню рівня правосуддя у країні. У цьому контексті розроблений в Україні законопроект щодо запровадження інституту преюдиціального запиту та уніфікації касаційного провадження вимагає свого доопрацювання з урахуванням позитивного досвіду Франції

Ключові слова преюдиціальний запит; конвенційні зобов’язання; єдність судової практики; процесуальне право Франції; Верховний Суд; касаційне провадження
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Code de l’organisation judiciaire. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;j sessionid= F88DE07A93ABE 9469A9605 4E16B5B19F. tplgfr24s_1?cid Texte=LEGITEXT 000006071164&date Texte=20180317 (accessed: 07.03.2018) (in French).

2. Code de procédure civile. URL: https://www.legifr ance.gouv.fr/ affich Code.do;jsessio nid=6F9B628 183294A8A4 DCD3F4759DCA5B9. tplgfr23s_1? idSect ionTA= LEGISCTA 000006 135939 &cidTexte=LEGITEX T0000060 70716 &dateTexte=20180317 (accessed: 07.03.2018) (in French).

3. LOI no 91-491 du 15 mai 1991 modifiantlec odedel’organisationjudicia ireetinstituantla saisine pouravisdelaCourdec assation. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000000526330& fastPos=1&fastReqId=1119730559& categorie Lien=id&oldAction= rechTexte (accessed: 06.03.2018) (in French).

4. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (13th of December, 2007). URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN (accessed: 07.03.2018) (in English).

5. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Code of Economic Procedure of Ukraine, the Code of Civil Procedure of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and Other Pieces of Legislation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. № 96. St. 2921 (in Ukrainian).

6. Pro vnesennia zmin do Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (shchodo zaprovadzhennia instytutu preiudytsiinoho zapytu ta unifikatsii kasatsiinoho provadzhennia) [On Amendments to the Code of Civil Procedure of Ukraine (Concerning the Introduction of the Institute of a Request (Reference) for a Preliminary Ruling and Unification of Cassation Proceedings)]: proekt Zakonu Ukrainy [the Draft Law of Ukraine] vid 9 liutoho 2018 r. № 8030. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=63467 (accessed: 01.03.2018) (in Ukrainian).

7. Protokol № 16 do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 2 zhovtnia 2013 r. [Protocol № 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 2 October 2013]: ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom Ukrainy [Ratified with Declaration by the Law of Ukraine] vid 5 zhovtnia 2017 r. № 2156-VIII. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. № 88. St. 2678 (in Ukrainian).

8. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27 chervnia 2014 r. [Association Agreement between Ukraine, on the One Part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and Their Member States, on the Other Part, dated June 27, 2014]: ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom Ukrainy [Ratified with Declaration by the Law of Ukraine] vid 16 veresnia 2014 r. № 1678-VII. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 75. T. 1 St. 2125 (in Ukrainian).

Bibliography

Journal articles

9. Ibon Hualde López, ‘Algunasconsideracionessobreel tribunal y el recurso de casación civil Francés’ (2017) 9 (1) Cuadernos de Derecho Transnacional 161 accessed 5 March 2018 (in Spanish).

10. Demenchuk D, ‘Preiudytsialnyi zapyt – odyn iz zasobiv harmonizatsii sudovoi praktyky’ [The pre-trial inquiry as one of the means of harmonizing judicial practice] (2015) 4 Pravo i suspilstvo 14 (in Ukrainian).

 

Websites

11. Jean Buffet, ‘La saisine pour avis de la Cour de cassation Exposé devant les premiers présidents de cour d’appel’ (Cour de cassation, 29 march 2000) accessed 6 March 2018 (in French).