Назва статті Проблеми організації влади за проектом Конституції Отто Ейхельмана
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [39-50]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-039
Анотація

Побудова демократичної правової держави і формування громадянського суспільства в Україні вимагає високого рівня конституційно-правового регу лювання найважливіших суспільних відносин. Цей процес, як підкреслюється у чинній Конституції України, спирається на “багатовікову історію українського державотворення”. Під час подій Української революції 1917–1921 рр., коли відбувалися реальні державотворчі процеси, стала набувати матеріального втілення ідея відновленнянаціональної державності, створювалися умови для реалізації конституційно-правових засад. Важливе місце в цьому займає конституційне будівництво в Український Народній Республіці (далі – УНР) доби Директорії (листопад 1918 р. – початок 1921 р.). Здобутки у сфері конституційного будівництва того часу, зокрема проект Конституції УНР О. Ейхельмана, ґрунтувалися на демократичних засадах відповідно до світових здобутків конституційного законодавства та мали вплив на подальший розвиток конституційного права в незалежній Україні. Метою статті є з’ясування загальних й особливих рис, закономірностей конституційного будівництва в УНР доби Директорії, його зв’язок із чинниками соціально-політичного розвитку, аналіз проблемних питань організації влади за проектом Конституції УНР О. Ейхельмана; дослідження витоків та характеру організації держави, структури державного механізму, засад його формування, розподілу влади. Встановлено, що в основу форми державного устрою були покладені демократичні принципи, які поєднували централізацію і широке місцеве самоврядування. Із цього виходили побудови системи організації влади в центрі та на місцях, порядок формування відповідних органів, розмежування компетенції між центральними і місцевими органами влади й управління. З’ясовані основи розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову, фінансову як запорука злагодженої роботи державного механізму. Автор доходить висновку, що основні положення, які увійшли до проекту Конституції УНР О. Ейхельмана з приводу організації влади, відповідали кращим тогочасним світовим стандартам, і це переконливо свідчить, що метою конституційного проекту було формування конституційно-правових засад створення демократичної, правової, соціальної держави у тій моделі, якою вона могла бути в історичних умовах 20-х років ХХ ст.

 

Ключові слова : Українська Народна Республіка доби Директорії; проект Консти- туції УНР О. Ейхельмана; форма державного устрою УНР; форма правління УНР; розподіл влади
References

Bibliography 
 

Authored books 
1. Konstytutsiia Ukrainy: ofitsiine vydannia [Constitution of Ukraine: Official edition] (Pravo 1996) (in Ukrainian). 
2. Pryliuk Yurii ta Yanevskyi Danylo, Konstytutsiini akty Ukrainy, 1917–1920: nevidomi konstytutsii Ukrainy [Constitutional acts of Ukraine, 1917–1920: unknown constitution of Ukraine] (Filosofska i sotsiolohichna dumka1992) (in Ukrainian). 

Archival documents 
3. Proekt Konstytutsii Dyrektorii ta zauvazhen do noho [Draft Constitution of the Directory and comments on it] (Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy, f 1065 op 2 spr 293) (in Ukrainian).